ENSENYAMENT: CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (Master)

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA I DOLOR Codi 185121212
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
2.5 Optativa Únic anual
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Web


Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció


Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions