ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS Codi 15061020
Ensenyament
Relacions Laborals (2002)
Cicle 1er i 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web
Descripció general L'assignatura és una introducció al comportament organitzacional a través de l'estui de les estructures organitzaconal i la seva interacció amb els individus.


Competències
Codi  
A3 Organització i direcció de recursos humans: selecció de personal, classificació professional, funcions, estratègies, etc.
A5 Psicologia del Treball, selecció de personal i tècniques de negociació i resolució de conflictes
A8 Teoria i sistemes de relacions laborals: aplicació de mètodes i estratègies de recursos humans (cercles de qualitat, grups de discussió, incentius, objectius, torns de treball)
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B10 Capacitat de lideratge de grups de treball
B11 Capacitat analítica i de síntesi
B12 Capacitat d'organització i planificació
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
A3
B5
Dominar les aplicacions bàsiques que s'han fet des de la psicologia de les organitzacions per a l'estudi del comportament organitzacional. A3
B5
C3
Conèixer la relació entre l'estructura de l'organització i l'efecte que té sobre els individus A3
B5
Conèixer la interelació entre els membres de la organització i la cultura organitzacional A3
B11
Reconèixer la influència de les persones en el clima organitzacional i la del clima sobre les persones A3
A8
B7
C2
Identificar diverses situacions de rol i la seva relació amb el lideratge A3
B2
B4
B11
C3
Conèixer els principals elements de la comunicació a les organitzacions A3
A5
B7
B10
C3
C5
Conèixer la influència mútua entre l'organització i els grups i equips de treball i la implicació del sistema de treball sobre l'estructura i els resultats organitzacionals A3
B5
B10
B11
B12
C3

Continguts
Tema Subtema
I- Conducta Organitzacional I1. L'estructurea de l'Organització
I2- La conducta Organitzacional
II- Cultura i Clima Organitzacional I1- La cultura, elements que la composen
II2. El clima i la interació entre els individus
III- Els rols i el lideratge III1- Els diferents rols organitzacionals
III2- Els estils de lideratge
III3.- Els estils de direcció
IV- La comunicació a les organitzacions IV1- El model de comunicació
IV2.- La comunicació organitzacional
V- Els grups i els equips V1- Els grups i l'¡organització
V2- Els equips i l'organització

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 8 12
 
Debats 2 4 6
Sessió Magistral 20 40 60
Pràctiques externes (de camp/sortides) 12 12 24
 
Atenció personalitzada 5 0 5
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
Proves pràctiques 1 0 1
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries classe magistral i reflexió
Debats debat en grup
Sessió Magistral clase magistral i reflexió
Pràctiques externes (de camp/sortides) pràctiques que requereixen una recollida de dades real i un treball d'anàlisi. Ens basarem tembé en el mètode del cas.

Atenció personalitzada
 
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Descripció
Consisteix a visitar empreses i fer una recollida de dades per a la posterior anàlisi. S'orienta a l'alumne sobre la utilització de les tècniques i la interpretació

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves objectives de tipus test Prova tipus test amb múltiple resposta i descomptant els errors. Amb dues preguntes obertes que serviran per completar la nota en casos límits (frontera amb l'aprovat, notable, excel.lent o matricula d'honor). Fins a 7 punts sobre un total de 10.
Proves pràctiques Proves pràctiques basades en la recollida de dades i el seu anàlisi, i també amb el mètode del cas. Fins 3 punts sobre un total de 10.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El programa teòric s'avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima de 3,5 punts. La part pràctica tindrà un valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 1,5 punts. Per superar l’assignatura s'exigeix una nota mínima a la part de teoria de 3,5 punts i a la part de pràctiques de 1,5 punts Les diferents practiques s’hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació serà de No Apte. Aquestes es podran entregar per superar la part pràctica en la convocatòria de Setembre.


Fonts d'informació

Bàsica PEIRÓ, J.M., Psicología de las Organizaciones (Vol 1 y 2 )., (1986), Madrid: UNED.
ROBBINS, S.P, . Comportamiento organizacional., (2006), México: Prentice Hall
GUILLÉN, C. GUIL, R., Psicología del Trabajo para Relaciones Laborales., (2000), Madrid. McGraw-hill.

Complementària

Recomanacions