ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOLOGIA DEL TREBALL Codi 15061019
Ensenyament
Relacions Laborals (2002)
Cicle 1er i 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
NET CAMATS, ENRIC
GONZALEZ RECIO, SONIA
Adreça electrònica ferran.ferre@urv.cat
jordi.tous@urv.cat
sonia.gonzalez@urv.cat
Professors/es
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
GONZALEZ RECIO, SONIA
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web
Descripció general L'assignatura vol ser una introducció a la psicologia del treball des del vessant aplicat


Competències
Codi  
A3 Organització i direcció de recursos humans: selecció de personal, classificació professional, funcions, estratègies, etc.
A4 Sociologia del Treball, Estadística i Tècniques d'Investigació Social: capacitat per a desxifrar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
A5 Psicologia del Treball, selecció de personal i tècniques de negociació i resolució de conflictes
A7 Salut laboral i prevenció de riscos laborals: identificació i avaluació de riscos, formació preventiva, organització i direcció de serveis de prevenció, auditories de prevenció
A8 Teoria i sistemes de relacions laborals: aplicació de mètodes i estratègies de recursos humans (cercles de qualitat, grups de discussió, incentius, objectius, torns de treball)
A10 Polítiques sociolaborals: disseny i estudi de llocs de treball, presa de decisions en matèria organitzativa del personal (horaris, calendari laboral, jorandes, mètodes de treball)
A11 Auditoria sociolaboral
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B8 Sensibilizació pels temes vinculats al medi ambient
B9 Motivació per la qualitat en el treball
B11 Capacitat analítica i de síntesi
B12 Capacitat d'organització i planificació
B13 Capacitat de gestió de documentació i informació
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir habilitats i coneixements bàsics per a l'estudi del comportament humà al context laboral. A3
A5
B6
B8
B11
B12
B13
C3
C5
Adquirir el concepte i l'habilitat bàsica de la valoració de llocs de treball A4
A5
A10
A11
B3
B5
B13
C5
Conèixer els mecanismes bàsics de la motivació A3
A5
A8
B6
B9
C5
Conèixer els principals riscos i la importància que tenen a l'àmbit laboral A7
B1
B8
B13
C5

Continguts
Tema Subtema
Tema I.- Introducció a la psicologia del treball. Evolució històrica
La Psicologia científica
Models psicosocials
Tema II. - Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball. Anàlisi de llocs de treball
Descripció de llocs de treball
Valoració de llocs de treball
Tema III.- Aspectes psicològics i socials de la conducta laboral.
Concepte de personalitat
Els efectes de la temporalitat
Selecció de personal
Competències
Tema IV.- Motivació i satisfacció laboral. Acttuds i conducta
Habilitats laborals
Motivació laboral
Tema V.- Psicologia de la salut laboral i ocupacional.
Condicions de treball
Diferències individuals
Percepció del risc
Estrès laboral

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 2 4
 
Sessió Magistral 30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 18 18 36
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 2 2 4
Proves pràctiques 2 2 4
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Debat a l'aula sobre el significat del treball
Sessió Magistral Presentació dels conceptes a través de transparències amb el canó
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es tracta de la correcció i debat sobre les pràctiques obligatòries

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Descripció
Es tracta de valorar les pràctiques realitzades i ampliar amb alguna altra activitat d'aula

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral presència i participació a l'aula 1 punt del total de 10 de l'avaluació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Casos entren en el còmput total de la part pràctica de 3 punts d'un total de 10
Proves objectives de tipus test Exmen tipus test corresponent a la part teòrica representada per les classes magistrals 6 punts del total de 10
Proves pràctiques proves que requereixen la participació a l'aula amb la resolució de casos o la recollida d'informació extrerna entra en el còmput toal de l'avaluació de la part pràctica, 3 punts sobre el total de 10
Altres Examen de pràctiques si s'escau 3 punts del total de l'avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria
La part pràctica suposarà tres punts del toptal i la presència a l'aula suposarà 1 punt del total de l'avaluació

Fonts d'informació

Bàsica , , ,
TRECHERA,J.L., Introducción a la psicología del trabajo., Bilbao: Desclée de Brouwer., (2000).
RODRIGUEZ, A., Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones., Madrid: Pirámide, (1998)
TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A., Psicologia del Treball per a Relacions Laborals., Tarragona: Servei Lingüístic., (2000)
PEIRÓ, J.M. i PRIETO, F., Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 1): La actividad laboral en su contexto., Madrid: Síntesis Psicología., (1996)
PEIRÓ, J.M. i PRIETO, F., Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 2): Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid: Síntesis Psicologia., Madrid: Síntesis Psicologia, (1996)

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS/15061010
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS/15061020