ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOLOGIA SOCIAL Codi 15051007
Ensenyament
Treball Social (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Segon Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general Mòdul: Bases Psicològiques de l’Educació Social.
Aquest Mòdul consta de dos blocs. En el primer es tracten els aspectes bàsics del desenvolupament psicològic de l´ésser humà; en el segon bloc es fa referència a la psicología social i als aspectes psicològics de les organitzacions humanes.


Competències
Codi  
A1 Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament dels mateixos i millorar les condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de Treball Social.
A2 Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
A5 Valorar les necessitats i opcions possibles per orientar una estratègia d’intervenció.
A8 Dissenyar, implementar i avaluar projectes d’intervenció social.
A20 Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos identificant els mateixos, dissenyant estratègies de superació i reflexionant sobre els seus resultats.
A22 Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B6 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B10 Capacitat de lideratge de grups de treball
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Generalitzar els conceptes a altres contextos operacionals. A1
A5
Passar de la teoria a la pràctica social. A8
B4
Aprendre a treballar en equip. A20
A22
B10
Adoptar una perspectiva psicosocial al desenvolupament del seu exercici professional. A2
B6
C3

Continguts
Tema Subtema
Introducció a la psicologia social 1.- El concepte de psicologia social.
2.- La construcció del món social.
3.- Actituds i influència social.
4.- Els grups: processos i estructura.
5.- Estereotips, prejudicis i discriminació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 18 36 54
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 10 20
 
Atenció personalitzada 1 1 2
 
Proves pràctiques 4 12 16
Proves objectives de tipus test 3 18 21
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret. Es podrà fer mitjançant la formulació d’unes preguntes generals al grup classe, o mitjançant un qüestionari individual, per exemple.
Sessió Magistral Es l’exposició oral, per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l’assignatura. Aquesta exposició anirà comunment recolzada per presentacions en PWP o d’altres mitjans més tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en l’anàlisi, discussió i resolució d’un cas pràctic o problema que presenta el professor a classe. Normalment aquest exercici es realitzarà en grups de tres persones amb l’orientació del professor. El resultat d’aquest exercici s’haurà de presentar per escrit al professor.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Activitats Introductòries
Proves pràctiques
Descripció
El professor orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta activitat es portarà a terme al despatx del professor.

És el temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes i persegueix els següents objectius:
- Atendre, fer el seguiment i orientar a nivell professional a l’alumne.
- Intercanviar informació, opinió i coneixements.
- Afavorir el feedback entre professor i alumne sobre els treballs de l’assignatura.
- Realitzar un seguiment de la comprensió de conceptes i continguts i aclariment de dubtes.
- Assessorar en la recerca d’informació.
- Etc.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Exposició dels conceptes continguts al programa. Fins a 1 punt
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de casos pràctics Fins a 1 punt
Proves objectives de tipus test Exercicis de 30 ítems d'opció multiple amb quatre opcions de resposta Fins a 2 punts cada un dels tres exercicis (6 punts)
Proves pràctiques Resoldre 4 casos pràctics Fins a 3 punts
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Totes les activitats descrites anteriorment tenen repercussió en l’avaluació. El professor tindrà evidències molt diversificades, la majoria d’elles escrites, sobre el treball i el progrés de l’alumne, recollides totes elles en el portafoli de l’alumne. Aquestes evidències les anirà registrant, alhora que valorarà la seva qualitat. Hi haurà aspectes de l’assignatura, els més vinculats a les competències del “Saber”, que el professor podrà valorar mitjançant algun tipus de prova (sigui una prova de desenvolupament, de preguntes curtes, objectiva o oral). En el bloc que ens ocupa, donat el seu caràcter marcadament orientat a la pràctica educativa, el professor utilitzarà també proves pràctiques per a avaluar les competències del “Saber Fer”.

Fonts d'informació

Bàsica
  • TORDERA, N. et al. (2006) Temes de psicologia social. Tarragona: Cossetània.
  • ALVARO.L. GARRIDO, A. i TORREGROSA, J.L. (1997) Psicologia social aplicada. Madrid: McGraw-Hill.
  • CANTO ORTIZ, J. M. (1998). Psicología de los grupos estructura y procesos. Archidona: Aljibe. MORALES, J.F. MOYA, M.C. (1997) Tratado de psicología social: Procesos Básicos (Vol 1). Madrid: Síntesis.
  • MORALES, J.F. i OLZA, M. (1996). Psicología social y trabajo social. Madrid. McGraw-Hill.PEIRO, J.M: (1986): "Psicología de las organizaciones". Madrid.UNED.
Complementària

Recomanacions