ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOLOGIA EVOLUTIVA Codi 15051006
Ensenyament
Treball Social (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Adreça electrònica mariamonserrat.moya@urv.cat
Professors/es
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Web
Descripció general Aproximació al desenvolupament evolutiu de totes les etapes de la vida humana


Competències
Codi  
A1 Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament dels mateixos i millorar les condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de Treball Social.
A3 Promoure el creixement, desenvolupament i independència de les persones identificant les oportunitats per formar I crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grup pel creixement individual i l’enfortiment de les habilitats.
A4 Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per fer front a les mateixes i revisant els seus resultats.
A5 Valorar les necessitats i opcions possibles per orientar una estratègia d’intervenció.
A6 Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinars i multiorganitzacionals amb el propòsit de Col•laborar en l’establiment de fins, objectius i temps de duració dels mateixos contribuint igualment a abordar.
A7 Administrar i ser responsable del seu propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l’eficàcia del propi programa de treball.
A9 Investigar, analitzar, avaluar I utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del treball social per revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
A11 Establir relacions professionals amb l’objecte d’identificar la forma més adequada d’intervenció.
A19 Preparar i participar en les reunions de presa de decisions amb l’objectiu de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
A20 Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos identificant els mateixos, dissenyant estratègies de superació i reflexionant sobre els seus resultats.
A23 Treballar dins d’estàndards acordats per l’exercici del treball social I assegurar el propi desenvolupament professional utilitzant l’assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant críticament sobre les mateixes.
A24 Establir, minimitzar i gestionar e risc cap a un mateix i els col•legues a través de la planificació, revisió i seguiment d’accions per a limitar l’estrès i el risc.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col•laborativa
B6 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B11 Capacitat analítica i de síntesi
B12 Capacitat d'organització i planificació
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Conèixer els principals continguts de les teories del desenvolupament A3
A5
B1
2. Identificar les diferents etapes de la vida humana A3
A5
B2
B4
B5
B12
3. Diferenciar les característiques bàsiques de cada etapa evolutiva A3
B2
B4
B5
B12
4. Adquirir una metodologia de treball que fomenti el pensament crític A4
A7
A9
A19
B3
B11
5. Identificar instruments teòric-pràctics per a la indagació de les diferents etapes de la psicologia evolutiva A5
A6
A7
A11
B4
B5
6. Conscienciar a l'alumne de la necessitat de valorar els principis d'actuació des de l'ètica o la deontologia professional A20
A23
A24
B6
B7
7. Argumentar sobre les diferències entre les teories del desenvolupament B3
B11
B12
8. Prendre consciència dels diferents camps d'intervenció professional del treballador social B5
B6
C3
9. Col.laborar de forma activa en el desenvolupament de l'assignatura A1
A4
A6
A9
B1
B2
B5

Continguts
Tema Subtema
I. Introducció
- Introducció conceptual a la psicologia evolutiva i del desenvolupament
- Les diferents teories de la Personalitat i del Desenvolupament.
- La P. Ev. com disciplina científica
II. Desenvolupament Psicològic de 0 a 12 anys
-Desenvolupament prenatal i del neonat
- Desenvolupament de 0 a 2 anys: desenvolupament físic i psicomotor, cognitiu socialització, desenv. del llenguatge.
- Desenv. De 2 a 6-7 anus: psicomotor, cognitiu, llenguatge i procés de socialització.
- Desenv. De 6-7 a 11-12 anys: desen. cognitiu. Desenv. de la socialització, llenguatge i personalitat
III. Desenvolupament de l'adolescència - Conceptualització general
- Desenv. cognitiu i aprenentatge
- Desenv. de la personalitat
- Desenv. social: família, companys, escola
IV. Desenvolupament de l'edat adulta i vellesa
- Perspectives teòriques
- Funcionament cognitiu
- Factors biològics, psicològics i socials

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 10 40
Presentacions / exposicions 10 6 16
Debats 5 1 6
Treballs 0 25 25
 
Atenció personalitzada 0 2 2
 
Proves objectives de tipus test 2 20 22
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació programa
Sessió Magistral Exposició continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions L’exposició a realitzar estarà fonamentada en tres parts bàsiques:
Model teòric on situaríem la teoria de l’autor/a
Idees bàsiques que constitueixen la fonamentació de la seva teoria (principis teòrics)
Comparació entre autors d’un mateix model teòric (ex. Piaget-Vygoski//Freud-Jung-Adler...)
Debats Temes d'actualitat en relació als continguts del programa
Treballs Consistirà en:
1.- Introducció.Breu introducció teòrica sobre l'edat evolutiva objecte de l'observació, fent referència a autors i bases teòriques diverses sobre l'edat esmentada. Aquesta part no ha de ser superior a 5-6 fulls.

2.Observació subjecte.
2.1.Fer una breu descripció del subjecte objecte de l'observació (edat, gènere, lloc de l'observació, dies totals observats, etc.).
2.2- Desenvolupament de l'observació seguint les següents pautes:
- Motricitat (desenvolupament físic, psicomotricitat...)
- Llenguatge
- Intel.ligència i pensament
- Personalitat i conducta
- Conducta emocional i social
Aquest apartat s'ha d'elaborar en base a l'observació portada a terme per l'alumne i no resultat de la consulta de base bibliogràfica.
3.- Bibliografia i annexos
La manca d'algun d'aquest apartats (per ex. no posar bibliografia) anirà en detriment de la nota.
El treball s'entregarà l'últim dia de classe.
Extensió orientativa del treball: ~ 20-25 folis

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Treballs
Descripció
Es proporcionarà assessorament i orientació respecte els treballs pràctics plantejats als estudiants

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Exposició d'autors de teories del desenvolupament. 10%
Treballs *Treball d'observació d'un/a nen/a, adolescent o persona de la tercera edat.El temps d'observació serà el que l'alumne consideri suficient obtenir les dades necessàries.
20%
Proves objectives de tipus test Prova objectiva amb 4 opcions de resposta 65%
Altres Sessions de video i lectura d'articles, amb l'entrega d'un resum-comentari de cada un d'aquests materials
5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica
AGUIRRE, A. (1994). Psicología de la adolescencia. Madrid: Marcombo.
ALEXANDER, T i altres. (1998). Psicologia Evolutiva. Madrid: Piràmide.
ALLIDIÈRE, N. (1997) Diferentes conceptualizaciones acerca de la salud y la enfermedad mental (En Fundamentos de Psicología de Allidière, N.; Ferrari, R.; sola, L.; Berenhaum, L.; Bonelli, A., edit. By Allidière, N.  Y otros, Bs. As., 2º edic.)
ANGEL, C. (1993). Psicologia Evolutiva. Barcelona: Eumo
BERGER, K.S. I THOMPSON, R.A. (1997).Psicologia del desarrollo: infancia y adolescencia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
BERMEJO, V. (1994). Desarrollo Cognitivo. Madrid: Síntesis
BERMUDEZ, M.J. (1994). Psicologia de la Personalidad. Madrid: UNED.
BERK, L.E. (1999).Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: M. Prentice-Hall Iberia.
BLOS, P. (1993). Los comienzos de la adolescencia. Buenos Aires: Amorrortu.
BRADLEY, B.S. (1992). Concepciones de la infancia. Madrid: Alianza Editorial
BRUNER, J.; HASTE, H. (1990). La elaboración del sentido. La construcción del mundo por el niño. Barna: Paidós
 
CASE, R. (1992). El desarrollo intelectual: del nacimiento a la edad madura. Barna: Paidós.
COLEMAN, J.C. (1994). Psicologia de la adolescencia. Madrid: Morata.
COBO, Carlos (1992). La depresión infantil. Madrid: Edic. Temas de Hoy
CORONAS, R. I CUCALA, E. (1996). Psicologia Evolutiva i de la Educación. Barcelona: EUB.
DEVAL, J. (1999).El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI, 4a edición.
EYSENCK, H.J. i EYSENCK, M.W (1985). Personality and individual differences. A natural science approach. NewYork & London: Plenum Press.
GARCÍA, F. (1994). Fundamentos de psicologia evolutiva. Madrid: Editex
GARCÍA MADRUGA, J.A. i PARDO DE LEÓN, P. (Eds) (1997). Psicología evolutiva. Madrid: UNED.
HERBERT, M. (1992). Psicologia del Trabajo Social. Madrid: Pirámide.
JUNQUÉ, C. (1994). Envejecimiento y demencias. Barcelona: Martínez Roca.
MARTÍ SALA, E. (1991). Psicologia evolutiva. Teorías y ámbitos de investigación. Barcelona: Anthropos.
MONEDERO, C. (1990). Estudios de psicopatología evolutiva. Madrid: Biblioteca Nueva.
MUSSEN, P. i altres (1982). Desarrollo de la personalidad en el niño. Mxic:Trillas.
MYERS, D.G. (1997). Psicologia. Editorial Médica Paname
OSTERRIETH, P. (1993). Psicologia infantil.  Madrid: Morata.
PALACIOS, J., MARCHESI, A. I COLL, C. (1999). Desarrollo psicológico y educación. Tomo I. Psicologia Evolutiva. Madrid: Alianza, Edición renovada.
PAPALIA, D.E. (1992). Psicologia del desarrollo de la infancia a la adolescencia. Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill.
PIAGET, J. (1993). La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata.
SECADAS, F. (1992). Procesos evolutivos y escala observacional del desarrollo del nacimiento y la adolescencia. Madrid: TEA.
SILVESTRE, N. y SOLÉ, M.R. (1996). Psicologia evolutiva. Adolescencia, edad adulta i vejez. Barcelona: CEAC.
TRIADÓ, C. (1993). Psicologia Evolutiva. Univ. De Barcelona: Eumo Editorial.
VEGA, J.L. I BUENO, B. (1996). Desarrollo adulto y envejecimiento. Madrid: Síntesis.
ricana.
Complementària

 

*Castellví, Pere (1997). Psicologia del desenvolupament. Proa. Univ. Ramon LLull. * Santrock, John (2006). Psicología del desarrollo. El ciclo vital. Madrid: McGraw-Hill. * Shaffer, David (2002). Desarrollo social y de  la personalidad. Madrid: Thomson García Madruga, J. A. y Pardo, P. (1997): Psicología Evolutiva. (Vol. II). Madrid. UNED. Osofky, b. d. (1987): Handbook of infant development. New York: Wiley and Sons. *Papalia, D.E y Olds, S.W. (1992). Psicología del desarrollo. Bogotá: Mc Graw-Hill. 1985.

 

 
Recomanacions