ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOLOGIA BASICA Codi 15051005
Ensenyament
Treball Social (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Assignatura iintroductòria a l'estudi dels mecanismes psicològics del comportament humà individual des de les vessants filogenètica, evolutiva, bàsica i social, fent servir com a referents conceptuals els diferents marcs teòrics actuals.


Competències
Codi  
A4 Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per fer front a les mateixes i revisant els seus resultats.
A5 Valorar les necessitats i opcions possibles per orientar una estratègia d’intervenció.
A8 Dissenyar, implementar i avaluar projectes d’intervenció social.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Assimilar la informació bàsica que permeti comprendre les tendències generals del comportament humà i el processos psicològics i psicosocials que el condicionen A5
Saber estar en posició d'escolta de les necessitas del client en forma receptiva i activa A4
A8

Continguts
Tema Subtema
Conceptes generals La psicologia com l'estudi del comportament humà.
Què és una conducta.
La filogènesi i l'ontogènesi.
Els conceptes innat i adquirit.
L'emprenta o període sensible
El binomi herència-aprenentatge
Adaptació,Organisme i Ambiet
Elements de Psicologia Bàsica Homeostàsi
Sensació i Percepció.
La intel.ligència.
El llenguatge.
Motivació, frustració i conflicte.
L'emoció: Teories.
La personalitat: Teories.
Desenvolupament i Aprenentatge Patrons de comportament innats
Procés de maduració
Desenvolupament emocional
Desenvolupament de la intel.ligència
L'aprenentatge:Responent, Operant, Cognitiu, Social

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 20 40 60
Seminaris 12 12 24
Treballs 0 6 6
Estudis previs 0 6 6
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 2 10 12
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació els trets generals de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació extensiva i anàlisi dels contiguts teórics del programa
Seminaris Presentació de documentació visual seguit d'anàlisi i debat en grup.
Treballs Treball personal sobre els continguts del seminari
Estudis previs Cerca de documentació i informació paralela als seminaris i en format de grups

Atenció personalitzada
 
Estudis previs
Atenció personalitzada
Descripció
Prestar ajuda a grups d'alumnes en la cerca de informació sobre l'eix conceptual del seminaris.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Presentació d'un treball que es pot fer individualment o en grup sobre els continguts i debats dels seminaris. El treball es presentarà com a data límit 15 dies abans de l'exàmen final i la seva extensió no serà superior a 4 folis format din A 4 per una sola cara. Es pot enviar al forum moodle o entregar personalment al professor. Imprescindible per presentar-se a l'exàmen
Proves objectives de tipus test Un exàmen tipus test al final del quadrimestre en el dia i l'hora de convocatòria oficial. Per superar l'assignatura cal presentar-se a l'exàmen , prèvia presentació del treball, i obtindre una nota de 5 o més sobre 10
 
Altres comentaris i segona convocatòria
El format de l'exàmen de la segona convocatòria serà de 10 pregun tes curtes a desenvolupar. Cada pregunta tindrà uin valor de 1 sobre 10. S'aprovarà amb una qualificació de 5 o més.

Fonts d'informació

Bàsica Alvar, Torregrosa, Garrido Luque (eds.), Influencias sociales y psicológicas en la salud mental, Siglo XXI. Madrid, 1992
Puente, A., Manual de Psicología Básica, Panamericana. Madrid., 1993
Fierro. A, Manual de Psicología de la Personalidad, Paidos. BCN, 1996

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA EVOLUTIVA/15051006
PSICOLOGIA SOCIAL/15051007

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ANTROPOLOGIA/15051013