ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOLOGIA DE LA SUPERDOTACIÓ Codi 11172213
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MARTÍNEZ VERA, ESTER EULÀLIA
Adreça electrònica estereulalia.martinez@urv.cat
Professors/es
MARTÍNEZ VERA, ESTER EULÀLIA
Web
Descripció general Diagnòstic i intervenció en nens amb capacitat intel·lectual superior


Competències
Codi  
A3 Conèixer els processos, estratègies i mecanismes de desenvolupament i aprenentatge de les persones al llarg de la seva vida.
A4 Conèixer la diversitat dels processos cognitius, emocionals i afectius en els que es sustenta l’aprenentatge.
A5 Definir, analitzar el seu context i diagnosticar les necessitats educatives de les persones basant-se en diferents instruments i tècniques.
A6 Identificar situacions que requereixin ser derivades a serveis educatius especialitzats.
A7 Conèixer processos d’ensenyament-aprenentatge innovadors que serveixin per atendre la diversitat i les necessitats educatives especials.
A9 Conèixer els models teòrics i les disposicions legals vigents que estiguin relacionades amb el desenvolupament professional i els estats de transició al llarg de la vida.
A10 Conèixer els principals models per dissenyar i implementar l’avaluació de programes i intervencions psicopedagògiques.
A11 Conèixer els principis i metodologies de la investigació en l’àmbit psicopedagògic.
A13 Activar estratègies de diagnòstic per facilitar el coneixement de les persones i dissenyar i desenvolupar les intervencions psicopedagògiques.
A14 Activar estratègies d’assessoria docent per afavorir l’atenció a la diversitat, així com la innovació, disseny i desenvolupament curricular.
A15 Utilitzar les metodologies d’investigació, recollida, anàlisi, interpretació i difusió de resultats aplicables a l’àmbit psicopedagògic.
A16 Integrar, incorporar i ajustar els resultats de la investigació en la pràctica educativa.
A17 Tutoritzar, en l’àmbit personal i grupal, a l’alumnat en el desenvolupament de la seva trajectòria personal, educativa i professional.
A18 Informar, ajudar i motivar a l'alumnat per a la seva participació en les institucions.
A19 Orientar la les famílies sobre el desenvolupament i els progressos educatius dels seus fills.
A20 Planificar, dissenyar i implementar programes i intervencions relacionades amb l'àmbit educatiu que incideixin en el millor funcionament de l'organització.
A25 Orientar a les persones que el requireixen en la prevenció i resolució de conflictes personals, familiars i socials.
A27 Organitzar i gestionar serveis d'orientació educativa, personal i professional.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B5 Treballar de forma col·laborativa
B9 Capacitat d’anàlisi i síntesi
B10 Organització i planificació
B11 Gestió de la informació
B12 Capacitat de presa de decisions
B14 Reconeixement i respecte a la diversitat i multiculturalitat
B16 Adaptació a situacions noves

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Sensibilitzar als futurs professionals de l'existència d'un curs intel·lectual no normatiu que cal estudiar per sí mateix per coneixèr-lo. A4
A5
A6
A7
A10
A13
A15
A20
B5
B16
Entendre la superdotació desde una perspectiva constructivista i intercativa, entenent-la tant i com va esdevenint, considernat la incidència que el medi té en la seva construcció. A4
A5
A9
A11
A17
B5
B14
Orientar sobre el tipus de diagnòstic i intervenció intel·lectual, personal, familiar i social. A3
A5
A7
A11
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A25
A27
B2
B5
B9
B10
B11
B12

Continguts
Tema Subtema
La superdotació intel·lectual: definició diferencial i condicionants Conceptes-base
Identificació i diagnòstic
Superdotació: característiques intel·lectuals, personals i socials Superdotació i funcionament intel·lectual
Superdotació i creativitat
Personalitat del superdotat i adaptació social
Context escolar, familiar i social
Identificació i intervenció Proves d'identificació
Mètodes d'intervenció familiar i escolar

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 25 50 75
Presentacions / exposicions 19 19 38
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 15 25
Treballs 5 0 5
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Proves orals 0 1 1
Proves pràctiques 0 5 5
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes sobre:
- coneixemnts previs
- Interessos
- Motivació
Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició d'un treball en grup
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'exercicis relacionats amb la temàtica
Treballs Activitat realitzada en grup
Activitat realitzada individualment: memòria

Atenció personalitzada
 
Descripció


Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Avaluació continuada assistencial, mínim assistència a classes teòriques i pràctiques 80%
Presentació d'un dossier d'apunts i un altre de pràctiques
Examen final oral
La part teòrica val un 70% de la nota final i la part pràctica un 30%.
És necessari tenir APTE en les dues parts per aprovar l'assignatura

Fonts d'informació

Bàsica

Beaudot, A. (1980) La creatividad: Madrid

Benito, Y. (1992) Desarrollo y educación de los niños superdotados. Salamanca: Amarú

Coriat, A. (1990) los niños superdotados. Barcelona: Herder

Gardner, H. (1995) Mentes creativas. Barcelona: Paidos

Sastre, S. y Acereda, A. (1998) La superdotación. Madrid: Síntesis

Complementària

Recomanacions