ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA A LA VELLESA Codi 11172212
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
Professors/es
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web


Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer que entenem per intervenció psicoeducativa en la vellesa. Conèixer les característiques generals del desenvolupament físic, cognitiu i psicosocial en la vellesa. Classificar els diferents programes d’intervenció psicoeducativa amb persones grans en funció de diferents criteris. Conèixer les tasques que el psicopedagog dedicat a la gerontologia porta a terme. Conèixer models d’intervenció concrets. Aprendre a dissenyar intervencions.

Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes generals

2. Intervenció Piscoeducativa en el desenvolupament físic en la vellesa.

3. Intervenció Psicoeducativa en el desenvolupament cognitiu en la vellesa: atenció, memòria, aprenentatge, intel•ligència, creativitat.

4. Intervenció Psicoeducativa en el desenvolupament psicosocial en la vellesa.

5. Dependència i Vellesa
1.1 Què entenem per intervenció psicoeducativa.
1.2 Models, paradigmes, objectius i valors que inspiren la intervenció en el cicle vital.
1.3 Tipus d’intervenció en la vellesa..
1.4 Intervenció psicoeducativa en la vellesa.
1.5 El paper del psicopedagog en la intervenció en la vellesa: Els equips multidisciplinars, tasques del psicopedagog i perspectives de futur.

2.1 Característiques generals del desenvolupament físic en la vellesa.
2.2 Pràctiques per promoure la salut: Continguts educatius per prevenir caigudes, pràctica d’exercici físic, pauta d’alimentació.
2.3 Estratègies en l’elaboració i aplicació de programes basats en l’exercici físic.

3.1 Característiques generals del desenvolupament cognitiu en la vellesa.
3.2 Models d’intervenció cognitiva
3.3 Millora cognitiva per entrenament
3.4 Models d’intervenció relacionats amb l’educació, participació i motivació.
3.5 Intervenció física i nutritiva per afavorir els processos cognitius.
3.6 Exemple d’un programa d’entrenament en habilitats de memòria (UAM)

4.1 Característiques generals del desenvolupament cognitiu en la vellesa.
4.2 Intervenció i preparació per a la jubilació.
4.3 Models d’oci i tems lleure: exemples d’intervenció en la vellesa.
4.4 Intervenció en la família de la gent gran.
4.5 Formes d’intervenir en processos de viudetat i per la pròpia mort.
4.6 El futur de la intervenció social: Un exemple centrat en la tercera edat.

5.1 Conductes dependents. Factors relacionats.
5.2 Avaluació de la conducta dependent.
5.3 Programes d’intervenció.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 30 60
Presentacions / exposicions 9 0 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 19 42 61
 
Atenció personalitzada 9 0 9
 
Proves objectives de tipus test 0 9 9
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que serveixen per donar a conèixer a l'alumne els continguts de l'assignatura. Primer apropament als conceptes generals d'intervenció a la vellesa.
Sessió Magistral Sessions que tenen l'objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes teòrics de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Sessions en les que els alumnes han de donar a conèixer als seus companys el treball pràctic que han realitzat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis pràctics que situen a l'alumne davant d'una situació que té possibilitats de ser real, la qual han de resoldre sempre fent servir els coneixements teòrics que li serviran de suport per justificar el seu plantejament davant de cas pràctic concret.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Encara que l'atenció personalitzada és necessària al llarg de tot el procés d'ensenyança/aprenentatge, en aquesta assignatura es fa especialment necessària per a la resolució de problemes.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions En les exposicions es valorarà el treball teòric fet per l'alumne, la preparació de la presentació i la capacitat del mateix a l'hora de trasmetre informació.

1
Proves objectives de tipus test L'objectiu de la prova és poder valorar que l'alumne ha assolit els continguts mínims de l'assignatura.
4
Altres Es valoraran els treballs de resolució de problemes, concretament hi hauran de lliurar 3 treballs cadascun dels quals fan referència a un procès del desenvolupament de la maduresa i la vellesa, és a dir, un dels processos físics, altre dels processos cognitius i un tercer on es treballin els aspectes psicosocials.

En la part pràctica hauran de realitzar un treball de recerca, que els serveixi d'apropament a la realitat d'aquests moments evolutius

32
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions