ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura INTERVENCIÓ PSICOEDUCTIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR Codi 11172102
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Primer Primer
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
TAYANT MARTÍNEZ, MARÍA FRANCISCA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
mariafrancisca.tayant@urv.cat
Professors/es
TAYANT MARTÍNEZ, MARÍA FRANCISCA
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web http://lola.garcia@urv.net
Descripció general Estudio de las variables y procesos educativos que intervienen en el contexto familiar. Aproximación a las orientaciones y pogramas de intervención en este ámbito desde una perspectiva evolutivo-educacional.


Competències
Codi  
A3 Conèixer els processos, estratègies i mecanismes de desenvolupament i aprenentatge de les persones al llarg de la seva vida.
A4 Conèixer la diversitat dels processos cognitius, emocionals i afectius en els que es sustenta l’aprenentatge.
A16 Integrar, incorporar i ajustar els resultats de la investigació en la pràctica educativa.
A19 Orientar la les famílies sobre el desenvolupament i els progressos educatius dels seus fills.
A25 Orientar a les persones que el requireixen en la prevenció i resolució de conflictes personals, familiars i socials.
A29 Conèixer la forma d'actuar en situacions de conflicte mitjançant l'activació d'estratègies de mediació i diàleg.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B9 Capacitat d’anàlisi i síntesi
B10 Organització i planificació
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Profundizar en el contexto familiar como primer y primordial ámbito de educación en la infancia A3
B4
Analizar las variables y procesos implicados en la educación familiar A3
A4
B9
Adquirir una comprensión psicológica sobre la diversidad de configuraciones familiares actuales A3
A4
B3
Generar orientaciones y criterios de optimización educativa en el ámbito familiar A16
A19
A25
B2
B3
B6
Conocer programas específicos de intervención en este ámbito A25
A29
B4
Desarrollar competencias para el trabajo autónomo y en equipo B1
B4
B5
B9
B10
C5

Continguts
Tema Subtema
1. La familia como contexto de desarrollo y educación en la infancia y la adolescencia. Concepto, naturaleza y funciones de la educación familiar.

El proceso de convertirse en padre y madre como transición personal y familiar.

Ideologias familiares sobre el desarrollo y la educación.

Las relaciones entre hermanos.

Relaciones familiares durante la adolescencia.
2. Contextos familiares no convencionales y de riesgo Divorcio, monoparentalidad y nuevos emparejamientos

El maltrato infantil en el contexto familiar
3. Orientaciones y programas de intervención psicoeducativa en el ambito familiar El juego familiar como promotor de desarrollo afectivo y social.

Programas de atención a la primera infancia.

Contexto familiar y contexto escolar. Estrategias para la colaboración.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 4 8
 
Sessió Magistral 30 30 60
Esdeveniments científics i/o divulgatius 2 2 4
Metodologies integrades 26 46 72
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves de Desenvolupament 2 0 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Evaluación conocimientos previos y puesta en comun al inicio de cada bloque.

Actividades de motivación para la inmersión en cada bloque de trabajo
Sessió Magistral Exposición por el profesor de los contenidos centrales de cada bloque de trabajo
Esdeveniments científics i/o divulgatius Asistencia a la conferencia inagural de curso y a la semana psicológica
Metodologies integrades Elaboración por el alumno de actividades de reflexión, profundización y ampliación de los contenidos trabajados en clase.

Se reflejan en la carpeta de trabajo y son la muestra del trabajo individual y grupal, la evidencia del trabajo continuado sobre la asignatura

Atenció personalitzada
 
Metodologies integrades
Atenció personalitzada
Descripció
Supervisión, orientación y seguimiento de la carpeta de trabajo del alumno, que incliuye trabajos de ampliación y profundización, y trabajos en grupo realizados en el aula

Avaluació
  Descripció Qualificació
Metodologies integrades Evaluación a través de la carpeta de trabajo 50%
Proves de Desenvolupament Examen sobre los contenidos centrales de la asignatura (exposiciones del profesor y dossier textos obligatorios) 50%
Altres Evaluación inicial, del proceso y final sobre el cumplimiento de objetivos, aspectos metodológicois y evaluativos Incluido n las metodologias integradas
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Lopez, F.; Etxebarria, I.; Fuentes, M.J. y Ortiz, M.J., Dessarrollo afectivo y social, Madrid, 199, Piramide
Rodrigo, M.J. y Palacios, J., Familia y desarrollo humano, Madrid, Alianza
Arranz Freijo, E., Familia y desarrollo psicológico, Barcelons, 2004, Pearson
Musitu, G. y Cava, M.J., La familia y la educación, Barcelona, 2001, Octaedro

Complementària Mirabent, V. y Ricart, E., Adopció i vínculo familiar, Barcelona, 2005, Paidos
Elfa, A. y Garcia, A., Els nens venen de Siberia, Barcelona, 2003, Edicions, 62
Vila, I., Familia, escuela y comunidad, Barcelona, 1998, Horsori
Amoos, P., Familias cangur: una experiencia de protecció a la infancia, Barcelona, 2003, Fundació La Caixa
Anguera, B. y Riba, C., Fi de mileni: crisi de la funció paterna, Barcelona, 1999, Beta

Recomanacions


 
Altres comentaris
Asistencia a la conferencia inagural del curso académico Asistencia a la semana psicológica