ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura MODELS D'ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA Codi 11172010
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Segon Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general Els psicopedagog com a orientador


Competències
Codi  
A5 Definir, analitzar el seu context i diagnosticar les necessitats educatives de les persones basant-se en diferents instruments i tècniques.
A6 Identificar situacions que requereixin ser derivades a serveis educatius especialitzats.
A9 Conèixer els models teòrics i les disposicions legals vigents que estiguin relacionades amb el desenvolupament professional i els estats de transició al llarg de la vida.
A10 Conèixer els principals models per dissenyar i implementar l’avaluació de programes i intervencions psicopedagògiques.
A11 Conèixer els principis i metodologies de la investigació en l’àmbit psicopedagògic.
A13 Activar estratègies de diagnòstic per facilitar el coneixement de les persones i dissenyar i desenvolupar les intervencions psicopedagògiques.
A14 Activar estratègies d’assessoria docent per afavorir l’atenció a la diversitat, així com la innovació, disseny i desenvolupament curricular.
A15 Utilitzar les metodologies d’investigació, recollida, anàlisi, interpretació i difusió de resultats aplicables a l’àmbit psicopedagògic.
A20 Planificar, dissenyar i implementar programes i intervencions relacionades amb l'àmbit educatiu que incideixin en el millor funcionament de l'organització.
A25 Orientar a les persones que el requireixen en la prevenció i resolució de conflictes personals, familiars i socials.
A26 Avaluar programes d'innovació i intervenció en l'àmbit psicopedagògic.
A27 Organitzar i gestionar serveis d'orientació educativa, personal i professional.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B9 Capacitat d’anàlisi i síntesi
B10 Organització i planificació
B11 Gestió de la informació
B12 Capacitat de presa de decisions
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les fonts disciplinars i entendre el seu abast en l'àmbit professional A10
A15
B1
B3
B9
B11
C3
Conèixer les característiques dels diferents models d'intervenció A10
A11
A27
B1
B3
B9
C3
Conèixer les funcions i rols dels psicopedagogs proporcionades per les normatives actuals A9
A11
A15
B3
B6
B9
C3
Disposar dels coneixemnets necessaris per tal de realitzar una orientació adequada segons els destinataris i necessitats dels mateixos A5
A6
A10
A11
A13
A14
A15
A20
A25
A26
A27
B2
B3
B4
B5
B6
B9
B10
B11
B12
C3

Continguts
Tema Subtema
Aspectes introductoris Funcions del professor de psicologia i pedagogia
Funcions de l'EAP
Definició d'orientació/intervenció psicopedagògica
Objectius d'orientació/intervenció psicopedagògica
Principis d'orientació/intervenció psicopedagògica
Característiques d'orientació/intervenció psicopedagògica
Departament d'orientació
Característiques de l'orientació educativa
Àmbits de l'orientació educativa
Origen i evolució de l'orientació a Espanya i, especialment, a Catalunya Origen i evolució de l'orientació a Espanya
Origen i evolució de l'orientació a Catalunya
Models d'Orientació/intervenció psicopedagògica Definició de model
Principis generals de l'orientació: prevenció, desenvolupament i intervenció social
Classificació dels models d'orientació
Programa d'intervenció
L'Assessorament Definició de conceptes
Metes de l'assessorament
Elements centrals de l'assessorament
L'entrevista com a tècnica fundamental en l'assessorament
Condicions requerides en l'orientador
Factors que intervenen en el procès d'assessorament
Assessorament professional individual
Avaluació dels programes d'orientació educativa La evaluación en el campo de la orientación educativa
propuesta metodológica para evaluar programas de orientación educativa
Evaluación del programa comprender y aprender en el aula
Orientació professional de les persones discapacitades Alumnes amb NEE
Orientació alumnes amb NEE
Estudi especial de la tutoria Què és la tutoria?
Funcions del tutor
Aportacions de la psicologia al desenvolupament de les funcions del tutor

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 4 6
 
Sessió Magistral 32 49 81
Presentacions / exposicions 6 4 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 10 20
Treballs 15 18 33
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Proves objectives de preguntes curtes 0 0 0
Proves pràctiques 0 0 0
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes sobre:
- coneixemnts previs
- Interessos
- Motivació
Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició d'un treball en grup
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'exercicis relacionats amb la temàtica
Treballs Activitat realitzada en grup
Activitat realitzada individualment: memòria

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
Els treballs estaran supervisats per la professora durant la seva realització

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’una memòria de totes les sessions de classe al finalitzar el quatrimestre (la data exacta serà proposarà per la classe)
40%
Presentacions / exposicions Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’una memòria de totes les sessions de classe al finalitzar el quatrimestre (la data exacta serà proposarà per la classe)
15%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’una memòria de totes les sessions de classe al finalitzar el quatrimestre (la data exacta serà proposarà per la classe)
40%
Treballs Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’una memòria de totes les sessions de classe al finalitzar el quatrimestre (la data exacta serà proposarà per la classe)
Activitats Introductòries Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’una memòria de totes les sessions de classe al finalitzar el quatrimestre (la data exacta serà proposarà per la classe)
5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a aquells alumnes que no assisteixin com a mínim a un 90% de les classes (teòriques i pràctiques):
Prova escrita a partir de bibliografia recomanada

Fonts d'informació

Bàsica

Bisquerra, R. (2000) Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: CISS praxis S.A.

Monereo, C. I Solé, I. (1996) Asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza

Pastor, E. Y otros (1995) La tutoria en secundaria. Barcelona: CEAC

Rodriguez, S. Teoria y práctica de la orientación educativa. Barcelona: PPU

Román, J.M. y Pastor, E. (1985) La tutoría: pautas de acción e instrumentos al professor-tutor. Barcelona: CEAC

Solé, I. Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Barcelona: Horsoi

Complementària

Recomanacions