ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS TRANSTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11172006
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Segon Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Adreça electrònica griselda.esparo@urv.cat
Professors/es
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Web
Descripció general Estratègies d'intervenció psicopedagògica en els diferents trastorns del desenvolupament.


Competències
Codi  
A3 Conèixer els processos, estratègies i mecanismes de desenvolupament i aprenentatge de les persones al llarg de la seva vida.
A4 Conèixer la diversitat dels processos cognitius, emocionals i afectius en els que es sustenta l’aprenentatge.
A6 Identificar situacions que requereixin ser derivades a serveis educatius especialitzats.
A9 Conèixer els models teòrics i les disposicions legals vigents que estiguin relacionades amb el desenvolupament professional i els estats de transició al llarg de la vida.
A10 Conèixer els principals models per dissenyar i implementar l’avaluació de programes i intervencions psicopedagògiques.
A11 Conèixer els principis i metodologies de la investigació en l’àmbit psicopedagògic.
A13 Activar estratègies de diagnòstic per facilitar el coneixement de les persones i dissenyar i desenvolupar les intervencions psicopedagògiques.
A26 Avaluar programes d'innovació i intervenció en l'àmbit psicopedagògic.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B9 Capacitat d’anàlisi i síntesi
B10 Organització i planificació
B12 Capacitat de presa de decisions
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els continguts relatius al desenvolupament, educació i habilitació de les persones amb trastorns del desenvolupament. A9
A10
A11
B1
Conèixer les principals característiques evolutives així com les necessitats educatives en persones amb discapacitat. A3
A4
A6
B1
Desenvolupar les possibilitats d'intervenció psicopedagògica en el camp dels trastorns del desenvolupament. A10
A11
A13
A26
B1
B2
B3
B9
B10
B12
C3

Continguts
Tema Subtema
1. Conceptualització de l’assignatura


1.1. Trastorns del desenvolupament
1.1.1. Breu història i definició
1.1.2. Nivells d’anàlisi
1.2. Intervenció psicopedagògica
1.2.1. Model integral d’intervenció psicopedagògica
1.3. Atenció primerenca
1.3.1. Definició
1.3.2. Prevenció, detecció i intervenció.
2. El retard mental


2.1. Definició de retard mental i les seves conseqüències psicopedagògiques
2.2. Classificació de retard mental i els seus inconvenients
2.3. Necessitats del nen amb retard mental
2.3.1. Primeres edats
2.3.2. Infància i adolescència
2.4. Programes d’intervenció en el retard mental
2.4.1. Intervenció en les habilitats socials i comportament adaptatiu
2.4.2. Intervenció en les habilitats cognitives i del llenguatge
2.4.3. Intervenció en els problemes de conducta
2.5. El paper del psicopedagog
2.5.1. Treball amb l’alumne
2.5.2. Treball a l’escola
2.6. El context familiar
2.6.1. Característiques més freqüents de la família del nen amb retard mental
2.6.2. Intervenció psicopedagògica en la família.
3. La discapacitat visual


3.1. Evolució històrica
3.2. Definició i classificació de la discapacitat visual
3.3. Limitacions de la discapacitat visual
3.4. Característiques evolutives de les persones amb discapacitat visual
3.5. Necessitats educatives del nen amb discapacitat visual
3.6. Tècniques d’intervenció en el dèficit visual
3.7. El paper del psicopedagog
3.7.1. Treball en l’alumne
3.7.2. Treball a l’escola
3.8. El context familiar
3.8.1. Característiques més freqüents de la família del nen amb discapacitat visual
3.8.2. Intervenció psicopedagògica en la família
4. La discapacitat auditiva


4.1. Descripció i diagnòstic
4.2. L’audició normal i tipus de sordesa
4.3. Avaluació de la pèrdua auditiva
4.3.1. Mètodes objectius
4.3.2. Mètodes subjectius o comportamentals
4.4. Característiques evolutives de les persones amb discapacitat auditiva
4.5. El paper del psicopedagog
4.5.1. Les funcions psicopedagògiques
4.5.2. Avaluació del nen amb discapacitat auditiva
4.6. Integració escolar dels alumnes sords. Avantatges i inconvenients.
5. La discapacitat motriu


5.1. Evolució històrica
5.2. Definició
5.3. Tipus i característiques principals de la discapacitat motriu
5.4. Característiques evolutives de les persones amb discapacitat motriu
5.5. Intervenció psicopedagògica
5.5.1. Àmbits d’avaluació
5.5.2. Intervenció dels 0 als 6 anys
5.6. El context familiar de les persones amb discapacitat motriu
6. Els trastorns generalitzats del desenvolupament

6.1. Definició dels trastorns generalitzats del desenvolupament
6.2. Característiques evolutives
6.3. El paper del psicopedagog
6.3.1. Avaluació del nen amb trastorn generalitzat del desenvolupament
6.3.2. Intervenció psicopedagògica en l’àmbit educatiu
7. Altres trastorns del desenvolupament


7.1. El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
7.1.1. Definició i classificació
7.1.2. Intervenció psicopedagògica
7.2. Els trastorns d’ansietat en la infància
7.2.1. Definició i classificació
7.2.2. Intervenció psicopedagògica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 39 78 117
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 12 18 30
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 1.5 0 1.5
Proves objectives de preguntes curtes 0.5 0 0.5
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del professor i de l'assignatura, tipus d'activitats formatives que es realitzaran al llarg del curs i aclariment de dubtes.
Sessió Magistral Classe teòrica, exposant en línies generals cada un dels temes i acompanyant-los amb diversos exemples pràctics que clarifiquin el contingut teòric.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització de tests d'avaluació.
Presentació de material audiovisual relacionat amb els dèficits tractats a les classes teòriques.
Exposició i resolució de casos.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Proves objectives de preguntes curtes
Proves objectives de tipus test
Descripció
Atenció a l'alumnat en l'horari establert.

Despatx: Ed. Ventura Gassol, 1a planta, porta 2.
Correu electrònic: griselda.esparo@urv.cat.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Dues preguntes a desenvolupar dins l'examen final.

Reflexada en la prova objectiva.
Proves objectives de preguntes curtes Dues preguntes a desenvolupar dins l'examen tipus test.


20%
Proves objectives de tipus test Examen tipus test de 30 preguntes amb 4 opcions de resposta.

80%
 
Altres comentaris i segona convocatòria
S'aconsella l'assistència tant a classes teòriques com pràctiques, degut a que tot l’explicat en les mateixes es considera matèria d'examen.

Fonts d'informació

Bàsica Orjales Villar, I., Déficit de Atención con Hiperactividad. Manual para padres y educadores., Edictorial Madrid: CEPE., (2004)
Gallardo, M. & Salvador, M., Discapacidad motórica. Aspectos psicoevolutivos y educativos., Málaga: Aljibe., (1994)
Deaño, M., Intervención psicopedagógica en la deficiencia mental., Ourense:Gersam., (2001)
García, J.N. (Ed)., Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo., Madrid: Pirámide., (1999)
Checa, F.J., Marcos, M., Martín, P., Nuñez M.A. & Vallès, A., Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual., Madrid: ONCE., (1999)
Lou Royo, M.A. & López Urquízar, N., Bases psicopedagógicas de la educación especial., Editorial Madrid: Pirámide., (1999)
Marchesi, A., Coll, C., A & Palacions, J., Desarrollo psicológico y necesidades educativas especiales., Madrid: Alianza., (2002)
APA, DSM:IV. Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales., Barcelona: Masson., (1995)
Leonhardt, M., El bebé ciego., Barcelona: Masson., (1992)
Bueno Martín, M., Espejo de la Fuente, B., Rodríguez Díaz, F. & Toro Bueno, S., Niños y niñas con ceguera. Recomendaciones para la familia y la escuela., Málaga: Aljibe., (2000)
American Association on Mental Retardation ., Retraso Mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo., Madrid:Alianza., (2000)
Giné, C. (coord)., Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials., Barcelona: EDIUOC., (1997)

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
TRANSTORNS DEL DESENVOLUPAMENT/11172103