ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA Codi 11162110
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
9 6 3 Obligatòria Quart Anual
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
elenateresa.castarlenas@urv.cat
Professors/es
CASTARLENAS SOLÉ, ELENA TERESA
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Web
Descripció general 1. Presentar els fonaments, les característiques i la situació actual de la Intervenció psicológica.

2. Descriure les bases de les tècniques, i facilitar-ne l'ús i aplicació correctes en l'àrea de la Psicologia clínica i de la salut.Objectius
1. Presentar els fonaments, les característiques i la situació actual de la Intervenció psicológica. 2. Descriure les bases de les tècniques, i facilitar-ne l'ús i aplicació correctes en l'àrea de la Psicologia clínica i de la salut.

RecomanacionsMetodologia docent

Metodologia avaluació
Examen escrit de preguntes d'opció múltiple, que inclourà tots aquells aspectes tractats durant el curs (80% de la nota). Treball pràctic relacionat amb el temari de l'assignatura (20% de la nota).

Programa
Tema Subtema
PRIMERA UNITAT DIDÀCTICA: Introducció a la intervenció en Psicologia clínica: consideracions generals, fonaments teòrics, procés d’intervenció conductual i habilitats del terapeuta Tema 1. La intervenció en Psicologia clínica: aspectes bàsics

Tema 2. Intervenció en Psicologia clínica: una perspectiva històrica

Tema 3. El procés d’intervenció en teràpia de conducta

Tema 4. Habilitats terapèutiques

SEGONA UNITAT DIDÀCTICA: Tècniques d’intervenció Tema 5. Tècniques de control de l’activació: relaxació i respiració

Tema 6. Tècniques d’exposició

Tema 7. Entrenament en habilitats socials

Tema 8. Tècniques de solució de problemes

Tema 9. Tècniques operants dirigides a crear, mantenir o incrementar conductes

Tema 10. Tècniques operants per a l’eliminació o reducció de conductes

Tema 11. Sistemes d’organització de contingències

Tema 12. Tècniques derivades de l’aprenentatge observacional: el modelat

Tema 13. Tècniques d’autocontrol

Tema 14. Tècniques de reestructuració cognitiva

Tema 15. La inoculació contra l’estrès

TERCERA UNITAT DIDÀCTICA: Avenços, nous desenvolupaments i plantejaments de futur Tema 16. Els tractaments psicològics avui: el moviment dels tractaments psicològics amb recolzament empíric

Tema 17. Les noves tecnologies en teràpia de conducta


Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Froján, M.X. y Santacreu, J. (1999). Qué es un tratamiento psicológico. Madrid: Biblioteca Nueva.

Gavino, A (Coor.) (1997). Técnicas de terapia de conducta. Barcelona: Martínez Roca.

Gavino, A. (2004). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos. Madrid: Pirámide.

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. i Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de 1996).

Olivares, J. i Méndez, F.X. (2001). Técnicas de modificación de conducta (tercera edició). Madrid: Biblioteca Nueva.

Complementària