ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura NEUROPSICOBIOLOGIA CLÍNICA Codi 11162109
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Cinquè Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general Introduir als alumnes en l’estudi neurobiològic dels principals trastorns mentals.
- Es pretén que els alumnes tinguin coneixements actualitzats sobre les bases genètiques, neuroanatómiques, neuroquímiques i electrofisiológiques de trastorns mentals com l’esquizofrènia, la depressió o l’ansietat.
- Ensenyar al alumne a interpretar els resultats derivats de l’ús de les principals tècniques de recerca en Psiquiatria Biològica.
- Analitzar i valorar l’influencia d’aquests coneixements neurobiològics sobre la pràctica clínica del psicòleg.


Objectius
Introduir als alumnes en l’estudi neurobiològic dels principals trastorns mentals. - Es pretén que els alumnes tinguin coneixements actualitzats sobre les bases genètiques, neuroanatómiques, neuroquímiques i electrofisiológiques de trastorns mentals com l’esquizofrènia, la depressió o l’ansietat. - Ensenyar al alumne a interpretar els resultats derivats de l’ús de les principals tècniques de recerca en Psiquiatria Biològica. - Analitzar i valorar l’influencia d’aquests coneixements neurobiològics sobre la pràctica clínica del psicòleg.

RecomanacionsMetodologia docent
Classes teòriques: Consistiran en l’exposició magistral dels temes del programa, complementant l’explicació amb presentacions en Power Point i bibliografia. Classe practiques: •Casos clínics de pacients amb Trastorns psicopatològics. •Anàlisis e interpretació de dades neuroquímics. •Interpretació de dades de neuroimatge estructural. •Interpretació de tècniques de neuroimatge funcional. •Anàlisis de models terapèutics. •Presentació de vídeos i gràfiques sobre tècniques i estructures neuroanatómiques.

Metodologia avaluació
L’avaluació dels coneixements es realitzarà mitjantçant un exàmen teòric (tipus test mès tema) i la valoració de les classes pràctiques. El 90% de la nota correspondrà a l’exàmen teòric, i el 10% restant serà de la part practica. Ambdues parts tindran que ser superades per a aconseguir l 'aprovat de la assignatura.

Programa
Tema Subtema
1) INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN PSIQUIATRÍA BIOLÒGICA Introducció a la psiquiatria genètica. Tècniques neuroquímiques i de neuroimatge per l‘estudi de les psicopatologies. Models animals en psiquiatra biològica.
2) NEUROBIOLOGIA DELS TRASTORNS D’ANSIETAT Introducció. Bases biològiques del trastorno de pànic. Bases biològiques del trastorn d’estres posttraumàtic.
3) NEUROBIOLOGIA DEL TRASTORN OBSSESSIU-COMPULSIU Introducció. Epidemiologia. Genètica. Models neuroanatómics. Hipòtesis neuroquímiques. Neurocirurgia.
4) NEUROBIOLOGIA DELS TRASTORNS DE L’ESTAT D’ÀNIM Trastorn Depressiu Major: Introducció. Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía. Electrofisiologia. Ritmes biològics y depressió.
Trastorn Bipolar: Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía.
5) NEUROBIOLOGA DE LA CONDUCTA AUTOLÍTICA
6) NEUROBIOLOGIA DE L’ESQUIZOFRÈNIA Introducció. Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía. Neuroimatge. Electrofisiologia. Factors ambientals e hipòtesi del neurodesenvolupament.
7) NEUROBIOLOGIA DE LA MALALTIA D’ALZHEIMER I DE LES DEMÈNCIES Introducció. Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía. Neuroimatge
8) NEUROBIOLOGÍA DELS TRASTORNS DE LA PERSONALITAT

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

-Arango, C., Crespo-Facorro, B. & Bernardo Arroyo, M. (2003). Neuroimagen en Psiquiatra. Barcelona: Ars Mèdica.

-Bobes García, J., Bousoño García, M., Calcedo Barba, A. (2001). Trastorno de estrés postraumático. Barcelona: Masson.


-Cervilla Ballestero, J.A. , García Ribera, C. (2000). Fundamentos biològics en Psiquiatra. Barcelona: Masson.


-Fañanás Saura, L., Saiz Ruiz, J. (2000). Manual de introducción a la genética en Psiquiatra. Barcelona: Masson.


-Mattson, M.P (2003). Neurobiology of Aggression. Humana Press: New York.


-Navarro, J.F. (2000). Bases biològiques de las psicopatologies. Madrid: Pirámide.


-Niehof, D. (2001). Biología de la violencia. Barcelona: Ariel.

Complementària