ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOLOGIA DELS GRUPS I DE LES ORGANITZACIONS Codi 11162019
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
9 6 3 Troncal Quart Anual
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
BOADA GRAU, JOAN
Adreça electrònica joan.boada@urv.cat
jordi.tous@urv.cat
Professors/es
BOADA GRAU, JOAN
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia
Descripció general Conèiement dels principals models i teories de la psicologia dels grups i de les organitzacions


Competències
Codi  
A8 Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
A17 Proporcionar informació als usuaris, tenint en compte el tipus de destinatari. (Comunicació professional)
A19 Dissenyar i desenvolupar estudis en l’àmbit de la disciplina. (Recerca)
B1 Aprendre a aprendre
B5 Treballar de forma col·laborativa
B9 Planificació i organització
B10 Capacitat de lideratge
B12 Presa de desicions
B15 Aplicació crítica i reflexiva dels seus coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que ocupi.
B26 Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
B28 Gestionar la seva formació professional i personal al llarg de la vida.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els models teórics de la psicologia social dels grups A13
B1
B12
C2
Conèixer els models teórics de la psicologiade les organitzacions A13
B15
B26
C4
Saber aplicar les tècniques bàsiques d'intervenció grupal A8
A19
B5
B10
B28
C4
Ser capaç d'avaular i intervenir a una organització A13
A17
B9
B26
C3

Continguts
Tema Subtema
Part 1.- Psicologia de les Organitzacions (Dr. Joan Boada) Tema I.- Introducció: conceptes i perspectives de l'organització.

Tema II.- Models i teories d'organització i gestió.

Tema III.- Estructura i diseny de l'organització.

Tema IV.- L'individu, el grup i l'organització.

Tema V.- Intervenció des de la psicologia de l'organització.

Part 2.- Psicologia dels Grups (Dr. Jordi Tous i Pallarés) Tema VI.-Psicologia de grups: estructura i dinàmica.

Tema VII.-La dinàmica dels grups en les organitzacions.

Tema VIII.-Els grups i equips de treball.

Tema IX.-Tècniques d’intervenció aplicades a grups i equips.

Tema X.-Avaluació de l’eficàcia de la intervenció en grups i equips de treball.
Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 0 4
 
Sessió Magistral 31 124 155
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 30 45
 
Atenció personalitzada 4 4 8
 
Proves objectives de tipus test 4 8 12
Proves pràctiques 4 4 8
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Repàs les bases de la psicologia dels grups i de les organitzacions.
Sessió Magistral Anàlisi dels principals conceptes del programa i exemplificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de casos pràctics que es resuldran a les hores de pràctiques

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització de casos pràctics a l'aula Fins a 1 punt
Proves objectives de tipus test Dues proves test de 60 preguntes cada una amb 4 opcions de resposta Fins a 3 punts cada una
Proves pràctiques Carpeta d'exercicis pràctics resolts a classe o exàmen pràctic Fins a 3 punts
 
Altres comentaris i segona convocatòria
El programa teòric s'avaluarà mitjançant dies proves escrites que tindràn un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 3,5 punts.

La part pràctica tindrà un valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 1,5 punts.

Per superar l'asignatura s'exigeix una nota minima a la part de teoria de 1,5 punts i a la part de practiques de 3,5 punts

Les diferents practiques s'hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació sera de No Apte.

Fonts d'informació

Bàsica

Boada, J. (1999) Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos). Barcelona: PPU.

Boada, J. (Dir.) (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Barcelona: Granica.

Gil, F. De la Hera, C. (2000), Introducción a la psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

González, P. (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

Morales, J.F. , Navas, M.S. y Molero, F. (1996). Estructuras de grupo y liderazgo. En S. Ayestaran (eds.), El grupo como construcción social. Rubí: Plural.

Peiró, J. M. (1992). Psicología de la organización (5ª ed.). Madrid: UNED. Tomo II.

Salanova; M.; Prieto, F. i Peiró, J. M. (1996). Grupos de trabajo. En J. M. Perió i F. Prieto (eds.), Tratado de psicología del trabajo. Volumen II: Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid: Síntesis.

Silva, M. i Quijano, S. (1997). Los grupos en las organizaciones. En P. González (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

Tordera, N. (ed.) (2005) Temes de psicologia social. Tarragona: Cossetània.

Weinert, A.B. (1996) Manual de psicologia de la organización. Barcelona: Herder

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES/11161104