ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PRÀCTICUM Codi 11162015
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
9 0 9 Troncal Cinquè Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Adreça electrònica ines.tomas@urv.cat
paloma.vicens@urv.cat
josediego.vargas@urv.cat
jaume.descarrega@urv.cat
cori.camps@urv.cat
jordi.miro@urv.cat
lola.garcia@urv.cat
fernandojose.revillas@urv.cat
rosamaria.sanchezcasas@urv.cat
ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
DESCARREGA FONT, JAUME
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
SÁNCHEZ-CASAS PADILLA, ROSA MARIA
TOMÁS ALABART, INÉS
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Web http://http://psico.fcep.urv.es/docencia/practicum/
Descripció general L'objectiu general del Practicum és posar en contacte els estudiants amb la pràctica professional del psicòleg, per poder aplicar els coneixements adquirits a la Universitat i equilibrar així la formació teòrica i pràctica. Més concretament, es tracta d'oferir als estudiants la possibilitat d'observar i analitzar algun dels contextos en els quals es podrà desenvolupar el seu treball en el futur, de manera que puguin tenir un coneixement vivencial de la tasca professional del psicòleg i de les metodologies emprades, així com dels aspectes que integren l'activitat professional (serveis, programes, organització, funcions, deontologia ... ) i les característiques de les persones o dels grups objecte d'intervenció. Aquest objectiu general del Practicum s'emmarca en un objectiu encara més ampli: connectar la Universitat amb el món professional, incorporant els professionals de la Psicologia en la formació dels llicenciats i oferint un marc de col·laboració i intercanvi entre ambdues institucions (Universitat i centre professional), al mateix temps que s'afavoreix la inserció dels estudiants en l'àmbit laboral.

És important, també, fomentar una actitud crítica de l'estudiant al voltant de les diferents alternatives de treball. Per això, serà fonamental en aquest procés d'aprenentatge que l'alumne pugui posar en relació i contrastar els coneixements teòrics i pràctics a través de la seva participació en el procés de planificació de les pràctiques i la seva reflexió. Tot això li permetrà reflexionar a través de la pràctica sobre les funcions i les responsabilitats de la professió elegida i extreure conseqüències de les realitats pràctiques no previstes a nivell teòric.

Al marge d'objectius més concrets en funció de la plaça de pràctiques assignada, l'alumne haurà d'aconseguir els objectius següents:

* integrar els coneixements teòrics i pràctics
* identificar i descriure quines són les funcions del professional de la Psicologia en el context professional assignat a l'alumne
* conèixer les demandes i els programes d'intervenció més habituals en el context concret
* identificar els recursos disponibles en el centre
* descobrir quins són els perfils de formació necessaris per a l'exercici de la Psicologia per tal de tenir la informació necessària per orientar-se en el seu futur professional
* iniciar-se en la planificació i l'acció pròpia del treball psicològic
* col·laborar amb el personal especialitzat en la planificació i desenvolupament del pla de treball
* elaborar una memòria de pràctiquesObjectius
L'objectiu general del Practicum és posar en contacte els estudiants amb la pràctica professional del psicòleg, per poder aplicar els coneixements adquirits a la Universitat i equilibrar així la formació teòrica i pràctica. Més concretament, es tracta d'oferir als estudiants la possibilitat d'observar i analitzar algun dels contextos en els quals es podrà desenvolupar el seu treball en el futur, de manera que puguin tenir un coneixement vivencial de la tasca professional del psicòleg i de les metodologies emprades, així com dels aspectes que integren l'activitat professional (serveis, programes, organització, funcions, deontologia ... ) i les característiques de les persones o dels grups objecte d'intervenció. Aquest objectiu general del Practicum s'emmarca en un objectiu encara més ampli: connectar la Universitat amb el món professional, incorporant els professionals de la Psicologia en la formació dels llicenciats i oferint un marc de col·laboració i intercanvi entre ambdues institucions (Universitat i centre professional), al mateix temps que s'afavoreix la inserció dels estudiants en l'àmbit laboral. És important, també, fomentar una actitud crítica de l'estudiant al voltant de les diferents alternatives de treball. Per això, serà fonamental en aquest procés d'aprenentatge que l'alumne pugui posar en relació i contrastar els coneixements teòrics i pràctics a través de la seva participació en el procés de planificació de les pràctiques i la seva reflexió. Tot això li permetrà reflexionar a través de la pràctica sobre les funcions i les responsabilitats de la professió elegida i extreure conseqüències de les realitats pràctiques no previstes a nivell teòric. Al marge d'objectius més concrets en funció de la plaça de pràctiques assignada, l'alumne haurà d'aconseguir els objectius següents: * integrar els coneixements teòrics i pràctics * identificar i descriure quines són les funcions del professional de la Psicologia en el context professional assignat a l'alumne * conèixer les demandes i els programes d'intervenció més habituals en el context concret * identificar els recursos disponibles en el centre * descobrir quins són els perfils de formació necessaris per a l'exercici de la Psicologia per tal de tenir la informació necessària per orientar-se en el seu futur professional * iniciar-se en la planificació i l'acció pròpia del treball psicològic * col·laborar amb el personal especialitzat en la planificació i desenvolupament del pla de treball * elaborar una memòria de pràctiques

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana haver superat les assignatures del pla d’estudis de caràcter troncal i obligatori relacionades amb l’àmbit de la plaça de Practicum seleccionada. Per poder accedir a una plaça en un centre o institució concrets cal realitzar la preinscripció durant el més de juny. En tot cas, us podeu dirigir al Responsable de l’Ensenyament per qualsevol aclariment. h

Metodologia docent

Metodologia avaluació
L'avaluació del Practicum de l'alumne es farà a partir de: a) Valoració per part del tutor del centre: omplint la fitxa de valoració de les pràctiques de l'alumne. b) Avaluació de la memòria de pràctiques per part del tutor acadèmic: la memòria de pràctiques ha de ser una descripció i anàlisi de la informació, experiències i vivències de l'estudiant des de l'inici del període de pràctiques. Pot estructurar-se en els apartats següents (són orientacions a partir de les quals cada tutor farà la seva proposta segons les característiques del centre al qual vagi l'alumne): 1) Descripció de les característiques del centre en el qual s'han dut a terme les pràctiques: * descripció general: marc legal que regula l'organització; ubicació i entorn sócio-cultural; espai intern; organigrama, etc. * característiques especifiques: objectius generals del centre; professionals del centre; tipus de problemàtiques que es tracten (població atesa); marc teòric en el qual s'emmarquen les intervencions dels professionals del centre; tècniques d'intervenció utilitzades; recursos amb què es compta; tècniques; instruments; etc. 2) Descripció del pla del treball de l'alumne: * procés de coordinació amb els tutors: reunions mantingudes, intercanvi d’informació, etc. * activitats desenvolupades: en funció del tipus de centre al qual hagi acudit l'alumne descripció els instruments i les tècniques utilitzades, la tècnica d'intervenció utilitzada, la participació en sessions de treball, etc. Serà una descripció de tot el seu treball en aquell centre. * horari que ha fet. * observacions, etc. 3) Reflexió i crítica personal de les pròpies vivències: L'avaluació tindrà en compte tant aspectes del contingut formal de la memòria i les pràctiques com aspectes actitudinals de l'alumne envers aquestes. c) L'alumne que no ha complert amb la totalitat de les activitats del pla de treball, serà suspès i haurà de repetir l'assignatura de Practicum el curs següent. Els alumnes que han fet les activitats previstes en el pla de treball i no hagin lliurat la memòria corresponent quedaran també suspesos, però podran presentar la memòria en la segona convocatòria. d) El termini per lliurar la memòria al tutor acadèmic és el darrer dia del període d’avaluació en la primera o segona convocatòria.

Programa
Tema Subtema
És una responsabilitat conjunta del tutors acadèmics i del centre l’elaboració del pla detallat d'actuacions de l'alumne al centre de pràctiques. Aquest pla serà tractat com el programa de l'assignatura de Practicum i es farà públic al mes d'octubre a la plana web del Departament de Psicologia. Aquest programa ha de ser proposat, i renovat cada curs acadèmic si és necessari, per tal de descriure amb detall les activitats de l'alumne al centre. Si el centre admet més d'un estudiant, i cada estudiant desenvolupa una activitat diferent al centre, el programa ha d'establir les diferents activitats desenvolupades.
El programa haurà d'incloure els següents punts desenvolupats: 1. Integració de l'alumne al centre.
2. Formació específica que es pretén.
3. Descripció de les principals activitats desenvolupades per l'alumne al centre.
4. Metodologies professionals aplicades per l'alumne.
5. Forma de participació de l'alumne a l'activitat del centre.
6. Criteris d'avaluació particulars del centre.
En el cas de Practicum de recerca al Departament de Psicologia el pla de treball haurà d'incloure els següents punts: 1. Integració de l'alumne al grup de recerca.
2. Àmbit teòric de la recerca desenvolupada.
3. Descripció de les principals activitats desenvolupades per l'alumne durant la recerca.
4. Metodologies investigadores aplicades per l'alumne.
5. Forma de participació de l'alumne a l'activitat de recerca.

Perfil de competències
1. Familiaritzar-se amb els camps d’aplicació de la Psicologia. 2. Definir els objectius i les metes del servei que es prestarà. 3. Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per al servei que se sol·licita. 4. Proporcionar informació als usuaris, tenint en compte el tipus de destinatari. 5. Pensament crític i creatiu amb capacitat d’adoptar un enfocament ètic en els diferents àmbits de la professió. 6. Acceptació, integració i elaboració de les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional. 7. Respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.

Fonts d'informació
Bàsica

El tutor acadèmic pot suggerir fons bibliogràfiques concretes en funció de les característiques del centre de pràctiques i de les tasques assignades a l’alumne.

Complementària