ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES Codi 11161104
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Segon Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica
Professors/es
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual/
Descripció general Conèixer les tècniques d'investigació social.

Conèixer les tècniques de mostreig més habituals.

Aplicar els diferents mètodes a casos concrets.

Competències
Codi  
A5 La dimensió social i antropològica de l’ésser humà, tot considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà, en les relacions interpersonals i en les relacions de l’individu i dels grups amb el medi ambient.
A8 Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
A11 Els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, i la interpretació dels resultats.
A15 Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per al servei que se sol·licita. (Avaluació)
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B9 Planificació i organització
B20 Respecte per les normes socials, organitzacionals i ètiques dins les activitats relacionades amb la professió.
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Coneixer els components psicosocials de les relacions interpersonals i en les relacions de l'individu i dels grups amb l'entorn. A5
B4
B5
B9
C1
Conèixer els principis i els procediments d'avaluació i intervenció psicosocial. A8
A11
B2
B3
B4
C2
C3
Identificar i avaluar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos psicosocials . A15
B9
B20
C5

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció. Elements introductoris
2. Metodologia d'enquestes. 2.1. Definició de conceptes.

2.2. Format de preguntes.

2.3. Criteris de redacció d'ítems.

2.4. Tècniques de mostreig aleatori i no aleatori.

2.5. Criteris en la selecció de la mostra.
3. Metodologia d'observació. 3.1. Observació sistemàtica.

3.2. Observació no sistemàtica.

3.3. Sistemes de registre d'observació.

3.4. Fiabilitat de l'observació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 15 15 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 15 30
Pràctiques a través de TIC 5 25 30
 
Atenció personalitzada 10 10 20
 
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició dels treballs a realitzar a l'assignarura
Sessió Magistral Anàlisi dels principals conceptes i continguts referenta a l'avaluació psicosocial i a l'anàlisi que composen cada una de les tres unitats.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis a l'aula
Pràctiques a través de TIC Anàlisi de diversos supósits amb dades facilitades pel professor amb el paquest estadístic SPSS.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Descripció
Totories personalitzades en horari d'atenció del professor

Avaluació
  Descripció Qualificació
Atenció personalitzada Assitència a una sessió de tutoria Fins a 1 punt
Sessió Magistral Assitència a un 90% de les classes presencials Fins a 2 punts
Altres Exercici Pràctic individual Fins a 7 punts
 
Altres comentaris i segona convocatòria
El programa teòric s'avaluarà mitjançant dies proves escrites que tindràn un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 3,5 punts.

Per superar l'asignatura s'exigeix una nota minima a la part de teoria de 1,5 punts i a la part de practiques de 3,5 punts

Les diferents practiques s'hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació sera de No Apte.

Segona convocatòria: Examen tipus test amb els continguts de l'assignatura

Fonts d'informació

Bàsica

Martínez Martín, V. C. (2004) Diseño de encuestas de opinión. Madrid. RAMA.

Rojas Tejada, A.; Fernández Prados, J. i pérez Meléndez, C. (1998) Investigar mediante encuestas: fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid. Síntesis.

Salkind, N.J. (1998) Métodos de investigación. México. Prentice Hall.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOESTADÍSTICA/11161003
PSICOLOGIA SOCIAL/11161014