ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura APRENENTATGE I CONDICIONAMENT Codi 11161101
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Segon Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica javier.borge@urv.cat
mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
BORGE HOLTHOEFER, JAVIER
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Web
Descripció general L'assignatura 'Aprenentatge i Condicionament' tracta de l'estudi experimental d'un dels processos psicològics bàsics presents en l’ésser humà i en molts altres organismes: l'aprenentatge. I això ho fa centrant-se especialment en un dels fenòmens més investigats pels autors que es dediquen a l'aprenentatge: el condicionament


Competències
Codi  
A3 Les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques
A7 Els diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.
A11 Els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, i la interpretació dels resultats.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
B17 Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
B27 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'ha estudiat l'aprenentatge, aprofundint en l'orientació conductual A7
Conèixer la terminologia, procediments, processos, mecanismes, fenòmens, paràmetres i lleis del condicionament clàssic i instrumental A3
Comparar els diferents fenòmens d'aprenentatge entre ells i saber diferenciar-los A3
B1
B2
B3
Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals d'aprenentatge A3
A11
B14
Interpretar els resultats dels experiments d'aprenentatge i relacionar-los amb els objectius i hipòtesis plantejades A3
A11
B1
B3
B14
Entrenar-se en els procediments usats en la investigació sobre aprenentatge A3
B27
C2
Conèixer els resultats més rellevants obtinguts sobre l'aprenentatge des de l'orientació conductual així com els resultats més recents obtinguts des de l'orientació cognitiva A3
A7
Integrar la informació procedent de diferents fonts B1
B17
Analitzar de forma crítica la informació bibliogràfica B1
B3
B14
B17
Prendre conciència de la importància de la utilització del mètode científic en l'estudi dels processos psicològics bàsics B14

Continguts
Tema Subtema
Tema 1- Introducció a l’estudi de l’aprenentatge i tipus d'aprenentatge -Concepte d'aprenentatge
-Marcs teòrics en l'estudi de l'aprenentatge
-Tipus d'aprenentatge
Tema 2- Procediments bàsics de condicionament clàssic -Els inicis del condicionament clàssic
-El paradigma del condicionament clàssic
-Fases del condicionament clàssic
-Condicionament clàssic excitatori i inhibitori
Tema 3- Variables que afecten al condicionament clàssic -Interval entre estímuls i entre assajos
-Intensitat, natura i durada de l'estímul incondicionat
-Intensitat i natura de l'estímul condicionat
Tema 4- Fenòmens de condicionament clàssic i explicacions teòriques -Fenòmens de condicionament clàssic
-Explicacions teòriques
Tema 5- Procediments bàsics de Condicionament Operant o Instrumental -Els primers treballs de condicionament instrumental
-Paradigma del condicionament instrumental
-Fases del condicionament instrumental
-Procediments de condicionament instrumental
Tema 6- Variables que afecten al condicionament instrumental -Programes de reforçament
-Conseqüències de la conducta
Tema 7- Fenòmens de condicionament instrumental i explicacions teòriques -Fenòmens de condicionament instrumental
-Explicacions teòriques del condicionament instrumental
Tema 8- El control per l’estímul i l’aprenentatge discriminatiu -El control de la conducta per l'estímul
-Generalització
-Discriminació
Tema 9- Influències biològiques i cognitives en l’aprenentatge -Fenòmens que demostren la participació de processos biològics en l'aprenentatge
-Fenòmens que demostren la participació de processos cognitius en l'aprenentatge

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 20 30 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 7 0 7
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 7 3.5 10.5
Resolució de problemes, exercicis 8 30 38
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió de les classes teòriques i pràctiques es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Part del temps dedicat a les sessions teòriques consistirà en l'exposició per pert del professor dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Part del temps dedicat a les sessions teòriques consistirà en plantejar exemples, situacions, exercicis, etc, als alumnes perquè els resolguin en el mateix moment i apliquin així els conceptes teòrics explicats.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Part de les sessions pràctiques consistiran en la simulació de diferents fenòmens d'aprenentatge explicats a les classes teòriques. Aquestes simulacions es realitzaran mitjançant diferents programes informàtics.
Resolució de problemes, exercicis Part de les sessions pràctiques consistirà en la correcció d'exercicis que els alumnes hauran realitzat pel seu compte. Es tractarà d'exercicis i problemes relacionats amb els continguts teòrics, i també d'un llistat de preguntes sobre una sèrie de lectures relacionades amb la matèria.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis
Descripció
Una part de la feina de l'alumne consisteix a realitzar problemes i exercicis relacionats amb el contingut teòric de la matèria. La realització d'aquests exercicis és molt important per poder entendre aquests continguts teòrics. Es recomana que els alumnes que tinguin dificultats amb aquests exercicis, vagin a comentar-los amb la professora, durant les hores d'atenció a l'alumnat.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves objectives de tipus test Quan finalitzi l'assignatura es realitzarà una prova objectiva tipus test, que constarà de 60 preguntes, amb 3 alternatives de resposta cadascuna.

La fòrmula de correcció d'aquesta prova serà:
encerts-(errades/2)

Les preguntes d'aquesta prova es referiran:
-45 preguntes als continguts donats a les sessions magistrals i als continguts treballats durant la resolució de problemes i exercicis i durant les sessions pràctiques
-15 preguntes als continguts de les lectures teòriques treballades pels alumnes
100%
Altres Els alumnes podran veure incrementada la seva nota en un 0.5. Podran obtenir aquest 0.5 addicional els estudiants que hagin assistit a un 80% de les sessions pràctiques i que hagin entregat les respostes a les preguntes sobre les lectures teòriques de l'assignatura
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Schunk, D.H., Teorías del aprendizaje, Prentice Hall, 1997
Froufe, M., Aprendizaje asociativo. Principios y aplicaciones, Thomson, 2004
Pearce, J.M., Aprendizaje y cognición, Ariel, 1998
Maldonado, A., Aprendizaje, cognición y comportamiento humano, Biblioteca Nueva, 2002
Klein, S.B., Aprendizaje: principios y aplicaciones, McGraw-Hill, 1994
Tarpy, R., Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas, McGraw-Hill, 1999
Blasco, Borràs, Edo i Grau, Bases per a l'estudi del condicionament i de l'aprenentatge, Servei de Publicacions de la UAB, 2004
Domjan, M., Principios de aprendizaje y conducta, Thomson, 2003

Complementària Ormrod, J., Aprendizaje humano, Prentice Hall, 2005
Puente, A., Cognición y aprendizaje, Pirámide, 1998
Pellón, R. y Huidobro, A., Inteligencia y aprendizaje, Ariel, 2004
Cándido, A., Introducción a la psicología del aprendizaje asociativo, Biblioteca Nueva, 2000
Vila, J., Nieto, J. y Rosas, J.M., Investigación contemporánea en aprendizaje asociativo, Del Lunar, 2003
Pozo, J.I., Teorías cognitivas del aprendizaje, Morata, 1994

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TÈCNIQUES COGNITIU-CONDUCTUALS/11162257


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA/11161002