ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT Codi 11161012
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
CHICO LIBRAN, ELISEO
Adreça electrònica eliseo.chico@urv.cat
Professors/es
CHICO LIBRAN, ELISEO
Web
Descripció general El objetivo del curso es presentar a los estudiantes la metaria de la psicología de la personalidad tal y como es hoy en día.

Este programa constituye una innovación académica y didáctiva, ya que no es un mero recorrido por las teorías más importantes de la personalidad, sino que es un desarrollo de los principales temas de la disciplina, presentando los últimos avances de cada una de las materias implicadas. Este recorrido se inicia con las principales aproximaciones empíricas al estudio de la personalidad, sin olvidar las distintas aproximaciones teóricas (psicología del rasgo, psicología cognitiva y la motivación)Competències
Codi  
A3 Les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques
A7 Els diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.
A8 Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
A15 Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per al servei que se sol·licita. (Avaluació)
A16 Identificar i preparar intervencions que siguin adequades per assolir les metes establertes. (Intervenció, mediació i tractament)
A19 Dissenyar i desenvolupar estudis en l’àmbit de la disciplina. (Recerca)
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B9 Planificació i organització
B11 Motivació per la qualitat
B16 Realització de judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions durant l’exercici de la seva responsabilitat.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conocer los distintos modelos teóricos en psicología de la personalidad: internalistas, situacionistas e interaccionistas A3
A7
B3
C3
Conocer las tres tradiciones metodológicas: aproximación clínica, aproximación correlacional y aproximación experimenta. A13
A16
A19
B2
B9
B11
B16
C3
Conocer los elementos motivacionales que influyen en el comportamiento humano A8
A15
B1
B11
B16
C3

Continguts
Tema Subtema
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD. Tema 1: Concepto de personalidad y Psicología de la personalidad.
Tema 2: Modelos teóricos en Psicología de la personalidad.
Tema 3: El estudio científico de la personalidad: Las tradiciones metodológicas.

CAPITULO II: MODELOS INTERNALISTAS: A) PROCESUALES

Tema 4: Teoría personalistas de Gordon Allport.
Tema 5: Biotipología de Kretschmer y Sheldon.
Tema 6: Biotipología soviética: Pavlov.B) FACTORIALES

Tema 7: El modelo biosocial de Eysenck y Gray
Tema 8: El modelo de R. B. Cattell.
Tema 9: El modelo de los Cinco Factores.

CAPITULO III: MODELOS SITUACIONISTAS. Tema 10: La controversia persona-situación.
Tema 11: Introducción a la estrategia ambiental.
Tema 12: Teoría del aprendizaje social.

CAPITULO IV: MODELOS INTERACCIONISTAS. Tema 13: Aproximación cognitivo social.
Tema 14: Marvin Zuckerman: La búsqueda de sensaciones.
Tema 15: Trastornos de personalidad.
Tema 16: Transtorno antisocial de la personalidad.
Tema 17: Elelementos motivacionales de personalidad.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 30 60
Resolució de problemes, exercicis 15 30 45
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 1 1 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Veure perfil en castellà
Sessió Magistral Veure perfil en castellà
Resolució de problemes, exercicis Veure perfil en castellà

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Veure perfil en castellà

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis Veure perfil en castellà 30%
Proves objectives de tipus test Veure perfil en castellà 70%
Altres Veure perfil en castellà
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica , , ,

Andrés Pueyo, A. (1997). Manual de psicología diferencial. Madrid. McGraw-Hill.

Colom Marañón, R. (1998) Psicología de las Diferencia individuales: Teoría y práctica. Madrìd. Pirámide.

Engler, B. (1996). Teorías de la personalidad. Madrid. McGraw-Hill.

Eysenck, H. J. y Eysenck, M. W. (1987). Personalidad y diferencias individuales. Madrid. Pirámide.

Pelechano, V. (1996). Psicología de la personalidad: I. Teorías. Barcelona. Ariel.

Pervin, L. A. (1998). La ciencia de la personalidad. Madrid. McGraw-Hill.

Complementària

Recomanacions