ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura DESENVOLUPAMENT DE L'ADULT I DE LA VELLESA Codi 11161011
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Tercer Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
Adreça electrònica
Professors/es
Web


Competències
Codi  
A3 Les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques
A5 La dimensió social i antropològica de l’ésser humà, tot considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà, en les relacions interpersonals i en les relacions de l’individu i dels grups amb el medi ambient.
A6 Els processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat.
A7 Els diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.
A9 Els principis i les variables que incideixen en els processos educatius al llarg del cicle vital.
A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
A15 Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per al servei que se sol·licita. (Avaluació)
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B9 Planificació i organització
B11 Motivació per la qualitat
B12 Presa de desicions
B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
B20 Respecte per les normes socials, organitzacionals i ètiques dins les activitats relacionades amb la professió.
B22 Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.
B24 Que pot interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-hi segons la naturalesa del fet que es tracti.
B27 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
B28 Gestionar la seva formació professional i personal al llarg de la vida.
B29 Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats diverses.
B30 Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre els canvis físics i els factors que modulen la seva aparició i impacte. Conèixer els canvis que es produeixen en el funcionament intel·lectual i en la memòria en la maduresa. Identificar les principals adaptacions que durant la maduresa s’esdevenen en la vida familiar. Analitzar els principals canvis laborals i la seva repercussió en el desenvolupament de l’adult. Valorar la importància del lleure durant la maduresa. Conèixer i valorar la importància del grup de persones grans en la societat actual. Ajustar a la realitat les seves concepcions, imatges i expectatives sobre les persones grans. Comprendre els diferents marcs teòrics sobre l’envelliment. Conèixer quins són els principals canvis que es produeixen durant el procés d’envelliment des d’un punt de vista físic, social i cognitiu, i també l’estabilitat que hi ha en diferents àrees del funcionament de l’ésser humà en aquesta etapa de la vida. Entendre la vellesa com una etapa més del cicle vital i conèixer com promoure una vellesa amb èxit. Reflexionar sobre el significat i impacte que té en la vida de les persones grans la transició que implica aquesta etapa de la vida. Conèixer els diferents dissenys d’investigació. Analitzar els problemes metodològics associats a l’estudi del desenvolupament en la maduresa i la vellesa. Aprendre a consultar informació en bases de dades digitals Conèixer i aplicar la normativa APA en la referenciación de les fonts bibliogràfiques Ser capaces de mostrar habilitats en la gestió de la informació Conèixer els canvis i continuïtats que es produïxen a partir del moment evolutiu de l'adolescència fins al final del processos vital Afavorir l'aplicació de continguts en l'àmbit de la pràctica professional. Poder treballar en equip A3
A5
A6
A7
A9
A13
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
B11
B12
B14
B20
B22
B24
B27
B28
B29
B30
C2
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
PART 1: Desenvolupament durant la maduresa (adult)
1. Noció de maduresa

2. Desenvolupament físic en la maduresa

3. Desenvolupament cognitiu en la maduresa

4. Desenvolupament psicosocial en la vellesa

PART 2: Desenvolupament durant la vellesa

1. Noció de vellesa i envelliment

2. Enfocaments teòrics

3. Fisiologia de l’envelliment i implicacions psicològiques

4. Desenvolupament cognitiu en la vellesa

5. Desenvolupament psicosocial en la vellesa

PART 3: Aspectes metodològics i Dissenys d’investigació en l’estudi del desenvolupament de l’adult i vellesa.

1.Dissenys d’investigació: Estudis transversals, longitudinals i seqüencials.
2.Variables bàsiques en l’estudi de l’envelliment: edat, cohort i temps de mesura.
Dimensions de la maduresa
Principals tasques de desenvolupament en la maduresa
Gènere i maduresa
Canvis físics observables
Canvis associats al funcionament sensorial
Canvis associats al funcionament del sistema reproductor
Comportament i salut en la maduresa: Hàbits de salut i malaltia. Estrès i malaltia.
Estabilitat i canvis en el funcionament intel·lectual
Estabilitat i canvis en la memòria.
El context interpersonal: la família: Canvis en les relacions familiars durant la maduresa. Divorci i nous aparellaments.
Estabilitat i canvis en la feina.
Oci i maduresa
L’envelliment. Un procés dins del cicle vital. Mites i estereotips entorn de la vellesa.
Vellesa normal, patològica i òptima.
Teories socials i psicosocials.
Teories psicològiques
L’envelliment en el seu context
Aparença física
Constitució corporal
Mobilital
Efectes sobre les funciones vitals, els organismes reguladors, el sistema nerviós, el funcionament sensorial.
Funcionament psicomotor.
Processos cognitius bàsics: Percepció, atenció, aprenentatge, memòria, llenguatge.
Intel·ligència.
Personalitat
Les emocions
Relacions familiars
Relacions socials
Jubilació i lleure
Afrontament de la mort.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 30 60
Presentacions / exposicions 9 0 9
Resolució de problemes, exercicis 19 42 61
 
Atenció personalitzada 9 0 9
 
Proves objectives de tipus test 0 9 9
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que serveixen per donar a conèixer a l'alumne els continguts de l'assignatura. Primer apropament al desenvolupament de l'adult i la vellesa.
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals del desenvolupament físic, cognitiu i psicosocial en la maduresa i la vellesa.
Presentacions / exposicions Sessions en les que els alumnes han de donar a conèixer als seus companys el treball pràctic que han realitzat.
Resolució de problemes, exercicis Exercicis pràctics que situen a l'alumne davant d'una situació que té possibilitats de ser real, la qual ha de resoldre, sempre fent servir els coneixements teòrics que li serviran de suport per justificar el seu plantejament davant del cas pràctic concret.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Encara que l'atenció personalitzada és necessària al llarg de tot el procés d'ensenyança/aprenentatge, en aquesta assignatura es fa especialment necessària per a la resolució de problemes.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions En les exposicions es valorarà el treball teòric fet per l'alumne, la preparació de la presentació i la capacitat del mateix a l'hora de trasmetre informació. 1
Proves objectives de tipus test L'objectiu de la prova és poder valorar que l'alumne ha assolit els continguts mínims de l'assignatura. 4
Altres Es valoraran els treballs de resolució de problemes, concretament hi hauran de lliurar 3 treballs cadascun dels quals fan referència a un procès del desenvolupament de la maduresa i la vellesa, és a dir, un dels processos físics, altre dels processos cognitius i un tercer on es treballin els aspectes psicosocials.

En la part pràctica hauran de realitzar un treball de recerca, que els serveixi d'apropament a la realitat d'aquests moments evolutius
3

2
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Knowles, M.S., Andragogía: el aprendizaje de los adultos., 2001, México. Oxford University Press
Vega, J.L.; Bueno, B., Desarrollo adulto y envejecimiento., 1995, Síntesis. Madrid
Worden, J.W., El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia., 1997, Paidós. Barcelona
Abengozar; M.C.; Serra, E., Envejecimiento normal y patológico., 1997, Valencia. Promolibro
Izal, M; Montorio, I., Gerontología Conductual. Bases para la intervención y ámbitos de aplicación., 1999, Síntesis. Madrid
Clemente, A., Psicología del desarrollo adulto, 1996, Narcea. Madrid
Strassen-Berger, K; Thompson, R.A., Psicología del Desarrollo: Adultez y vejez., 2001, Editorial Médica Panamericana
Belsky, J.K., Psicología del envejecimiento, 2001, Paraninfo. Madrid
Marchesi, A; Palacios, J; Carretero, M., Psicologia evolutiva I. Teorías y métodos., 1983, Alianza. Madrid

El llibre de Strassen-Berger, K; y Thompson, R.A. (2001) Elabora els processos de canvi de joventut, maduresa i vellesa partint de l'enfocament del cicle vital. Està ben estructurat i és fàcil de llegir.

El Llbre de Vega y Bueno està ben organitzat i exposat els continguts amb claretat. Respon als plantejaments conceptuals de la Psicologia del Cicle Vital.

El llibre de Abengozar i Serra, s'emmarca en la Psicologia Evolutiva del Cicle Vital i en plantejaments sistèmics. Estudia les transaccions en cada etapa de la vida i aprofundeix en les relacions familiars.

 

Complementària Neimeyer, R., Aprender de la pérdida, 2002, Paidós. Barcelona
González, M.M; Triana, B., Divorcio, monoparentalidad y nuevos emparejamientos., 1998, Alianza. Madrid
Clemente, A; Molero, R; González, F., Estudio de la satisfacción personal según la edad de las personas., 2000, Anales de psicologia, Vol.16, Nº 2, 189-198
Moragas, R., Gerontología social: envejecimiento y calidad de vida, 1998, Herder. Barcelona
Yanguas, J., Intervención psicosocial en gerontología, 2002, Madrid
Zácares, Juan José., La madurez personal: perspectiva desde la psicología., 1998, Pirámide. Madrid
Boss, P., La pérdida ambigua, 2001, Gedisa. Barcelona
Amigo Vázquez, I., Manual de psicología de la salud, 1998, Pirámide. Madrid
González de Chávez. M.A., Subjetividad y ciclos vitales en las mujeres, 1999, Siglo XXI. Madrid

REVISTES:

Human development. Revista amb aportacions i reflexions teòriques sobre el desenvolupament.

Advances in Developmental psychologi. Monogràfics de recerce sobre psicologia del desenvolupament.

Journal of adult Development. Revista sobre psicologia del desenvolupament i edat adulta. El primer número es va editar al gener del 2000.

Journal of Aging and Identity. Revista sobre psicologia, vellesa i el concepte d'identitat. El primer número es va editar al març del 2000.

Psychology and Aging. Revista sobre psicologia, especialment tracta la vellesa.

Social development. Revista que tracta aspectes de la psicologia del desenvolupament amb aportacions d'aspectes socials.

Recomanacions