ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11161010
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
9 6 3 Troncal Primer Anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
LÓPEZ PUIG, ANNA
Adreça electrònica meritxell.bardina@urv.cat
anna.lopez@urv.cat
Professors/es
BARDINA BARBERA, MERITXELL
LÓPEZ PUIG, ANNA
Web
Descripció general Estudi dels aspectes evolutius a tot el cicle vital


Competències
Codi  
A5 La dimensió social i antropològica de l’ésser humà, tot considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà, en les relacions interpersonals i en les relacions de l’individu i dels grups amb el medi ambient.
A6 Els processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat.
A8 Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
A11 Els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, i la interpretació dels resultats.
A14 Definir els objectius i les metes del servei que es prestarà. (Detectar necessitats)
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
B11 Motivació per la qualitat
B15 Aplicació crítica i reflexiva dels seus coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que ocupi.
B16 Realització de judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions durant l’exercici de la seva responsabilitat.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
* Conèixer el estadis evolutius al llarg del cicle vital A5
A6
A8
·Conèixer la gènesis dels conceptes evolutius A5
A6
A8
·Aplicar un pensament crític i reflexiu. A11
B3
· Generalitzar els conceptes a altres contextos operacionals. B1
· Aprendre a treballar en equip B5
· Desenvolupar la capacitat de parlar en públic C5
· Passar de la teoria a la pràctica educativa i social A14
B1
B16
· Resoldre els conflictes que sorgeixen als grups de treball B15
· Presentar situacions concretes del comportament infantil B2
· Relacionar continguts de l'assignatura amb articles de premsa B11
· Prendre consciència dels problemes actuals que ens envolten C3
· Experimentar la necessitat de sortir al estranger a aprendre l'idioma C3
C4
· Establir relacions entre teoria i pràctica B1
· Conèixer eines metodològiques C2

Continguts
Tema Subtema
INTRODUCCIÓ * EVOLUCIÓ DE LA HISTORIA DEL PENSAMENT
*PARADIGMES PSICOLÒGICS
BASES TEÒRIQUES GENERALS * EVOLUCIÓ DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA
*OBJECTE D'ESTUDI DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA
DESENVOLUPAMENTE PSICOBIOLOGIC I PSICOMOTOR * DESENVOLUPAMENT FISIC
* DESENVOLUPAMENT MOTOR
DESENVOLUPAMENT COGNITIU I LINGÜISTIC * CONCEPCIONS DE INTEL·LIGENCIA
* ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU/LINGÜÍSTIC
DESENVOLUPAMENT AFECTIU * RELACIONS AFECTIVES
* EL APEGO
DESENVOLUPAMENT PSICOSOCIAL * RELACIONS SOCIALS
* DESENVOLUPAMENT I PENSAMENT SOCIAL
DESENVOLUPAMENT MORAL * TEORIA DE PIAGET
* TEORIA DE KOHLBERG
EL DESENVOLUPAMENT A LA VIDA ADULTA I A LA VELLESA * ASPECTES COGNITIUS
* ASPECTES SOCIALS
APRENENTATGE, DESENVOLUPAMENT I EDUCACIÓ * RELACIÓ NIVEL COGNITIU/NIVEL ESCOLAR

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Esdeveniments científics i/o divulgatius 4 0 4
Debats 5 2 7
Presentacions / exposicions 8 2 10
Pràctiques a laboratoris 4 8 12
Pràctiques externes (de camp/sortides) 20 10 30
Sessió Magistral 34 30 64
 
Atenció personalitzada 9 0 9
 
Proves de Desenvolupament 6 26 32
Proves pràctiques 5 50 55
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. Indagar la motivació de l'elecció dels estudis. Què esperen assolir de l'assignatura. Conèixer els coneixements previs de l'alumnat en relació als continguts abans d'iniciar l'aprenentatge.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Xerrades i/o aportacions d'esdeveniments científics i/o divulgatius, d'experiències en el camp social i/o educatiu per aprofundir en el coneixement de determinades matèries.
Debats Debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes dels treballs i/o tema concret.
Pràctiques a laboratoris Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat.
Pràctiques externes (de camp/sortides) Realització de visites o estades de formació a empreses, institucions... del sector.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura amb interacció entre teoria i pràctica

Atenció personalitzada
 
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Sessió Magistral
Debats
Presentacions / exposicions
Pràctiques a laboratoris
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Proves de Desenvolupament
Proves pràctiques
Descripció
Pensar, comparar i escriure amb relació a aprenentatges anteriors. Investigació de noticies de actualitat a traves dels mitjans de comunicació.
Recollir informació dels continguts per construir el coneixement en interacció amb la professora. (literatura, premsa, webs, etc.)
Escoltar la presentació i/o buscar informació sobre un tema determinat, en interacció amb la professora.
Els grups tenen que recollir informació sobre un tema determinat per a discutir a la classe en interacció amb la professora.
Coordinació, planificació i preparació de les exposicions per part del grup i/o individualment en interacció amb la professora.

Organitzar tota la experiència per dur a terme (elaboració del material, recollida de dades, anàlisis de les dades, elaboració del informe) tot en interacció amb la professora.
Establir contacte amb els centres, organitzar tot el material, els subjectes, aplicació de les proves, anàlisis dels resultats i elaboració de un informe/memòria. Tot en interacció amb la professora.
Desenvolupar una prova convencional per conèixer el nivell de maduresa dels continguts impartits al llarg del any acadèmic. Prèviament el estudiant planteja dubtes a la professora que li sorgeixen en el seu procés de construcció del coneixement.
Elaborar una memòria/informe del tema/s investigats al llarg del any acadèmic, en interacció amb la professora.


Avaluació
  Descripció Qualificació
Esdeveniments científics i/o divulgatius Resums de les aportacions 5%
Presentacions / exposicions Exposició oral de la memoria 10%
Pràctiques a laboratoris Presentació dels informes (aplicació, processament de les dades…) 10%
Proves de Desenvolupament Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte concret. L'alumne ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. 50%
Proves pràctiques Elaboració de una memória 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica DELVAL, J., El desarrollo humano, 1999, Madrid: siglo XXI

Complementària LOPEZ. F. et altri, Desarrollo afectivo y social, 1999, Madrid: Pirámide
LOPEZ PUIG, A. ACEREDA, A. (Coord.), Entre la familia y el trabajo. Realidades y soluciones para la sociedad actual, 2007, Madrid: Narcea
LOPEZ PUIG, A., Fracaso escolar en el aprendizaje de las matemáticas. Un enfoque constructivista., 1996, Cádiz: SPUC
LOPEZ PUIG, A. En: ROMAN, J. Mª GARCIA, D. (Eds.), Instrumentos piagetianos de diagnóstico e intervención en el aula. Intervención clínica y educativa en el ámbito escolar., 1990, Valencia: Promolibro
LOPEZ PUIG, A. MORENO, M. et altri, La agresividad en la infancia. Estudio empírico comparativo entre sexos.Del silencio a la palabra, 1990, Madrid: Instituto de la Mujer
VILLAR, F. PASTOR, E., Psicologia Evolutiva: Models de desenvolupament cognitiu., 2003, Tarragona:URV Cossetània Edicions
LOPEZ PUIG, A. ACEREDA EXTREMIANA, A., Repercusiones del ámbito laboral en la vida familiar de los hombres: un estudio evolutivo, 2007, Tarragona:Publicacions URV
SASTRE, G. MORENO, M., Resolución de conflictos y aprendizaje emocional, 2002, Barcelona: Gedisa

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS/11081006

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
BASES METODOLÒGIQUES DE LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA/11081103