ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOESTADÍSTICA Codi 11161003
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
12 9 3 Troncal Primer Anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
Adreça electrònica alexandra.cosi@urv.cat
perejoan.ferrando@urv.cat
joseplluis.roig@urv.cat
Professors/es
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
ROIG SERRA, JOSEP LLUIS
Web
Descripció general Psicoestadística es una introducció a les tècniques estadístiques més habituals que es fan servir a la recerca en Psicologia. Al presentar aquestes tècniques es dona més importància als aspectes de fonamentació lògica, interpretació i aplicació que al formalisme matemàtic. El que es pretén es donar-li a l'alumne una base que li permeti resoldre, amb idees clares, les situacions més senzilles, però habituals amb que es pot trobar fent recerca. A més d'això, Psicoestadística ha de servir de base a totes les assignatures posteriors de Metodologia que es veuran al llarg de la carrera.


Competències
Codi  
A1 Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
A7 Els diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.
A8 Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
A10 Els fonaments epistemològics dels diferents mètodes d’investigació en psicologia, la seva funció, característiques i limitacions.
A11 Els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, i la interpretació dels resultats.
A12 Els procediments i les tècniques aplicats a la construcció i l’adaptació d’instruments d’avaluació psicològica.
A19 Dissenyar i desenvolupar estudis en l’àmbit de la disciplina. (Recerca)
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B9 Planificació i organització
B11 Motivació per la qualitat
B12 Presa de desicions
B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
B15 Aplicació crítica i reflexiva dels seus coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que ocupi.
B16 Realització de judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions durant l’exercici de la seva responsabilitat.
B17 Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
B21 Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
B24 Que pot interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-hi segons la naturalesa del fet que es tracti.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Coneixer les tècniques estadístiques bàsiques més habituals en la recerca i en la pràctica psicológica A1
A8
A10
A11
A12
A19
B2
B3
B9
B11
B12
B14
B15
B16
B21
B24
Aprendre el disseny bàsic d' una investigació i aprendre a formular i contrastar hipòtesis A11
A19
B2
B3
B4
Aprendre a interpretar de forma crítica els resultats d' una recerca A11
A19
B3
B4
B14
Adquirir la capacitat d' organitzar i dur a terme una recerca bàsica en un ámbit psico-social i poder avaluar tractaments, intervencions... A7
A10
A11
A19
B2
B3
B4
B9
B14
B17
B21
Aprendre a pensar de forma crítica i objectiva i potenciar la capacitat de raonament abstracte B3
B9
B12
B17

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a l'estadística descriptiva
2. Notes sobre probabilitat i combinatòria
3. Conceptes bàsics en inferència estadística. Les distribucions binomial i normal
4. Proves de c2.
5. Inferència estadística en una i dues mostres. Proves paramètriques i no paramètriques
6. ANOVA amb un sol factor
7. Models de regressió i correlació lineal simple
8. Correlació semiparcial, parcial i múltiple
9. Mesures especials d'associació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 90 90 180
Pràctiques a través de TIC 30 60 90
 
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
Proves objectives de preguntes curtes 3 7 10
Proves pràctiques 3 7 10
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari
Pràctiques a través de TIC Aplicació pràctica del temari utilitzant el programa EXCEL

Atenció personalitzada
 
Activitats Introductòries
Pràctiques a través de TIC
Descripció
Consultar els dubtes sobre el temari o les pràctiques addicionals en horari de tutoria

Avaluació
  Descripció Qualificació
Pràctiques a través de TIC Avaluació continuada 30%
Proves objectives de preguntes curtes Examen teòric 35%
Proves pràctiques Examen de problemes 35%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Amón, J. (1990) "Estadística para Psicólogos". Madrid. Pirámide (2 Vol)

Peña, D. y Romo, J. (1997). "Introducción a la estadística para las ciencias sociales". Madrid: McGraw-Hill.

Wonnacott, T.H. y Wonnacott, R.J. (1987) "Introducción a la estadística". México. Limusa

Wonnacott, T.H. y Wonnacott, R.J. (1991) "Estadística básica práctica". México. Limusa.

Complementària

Recomanacions