ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura BASES PSICOLÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Codi 11131006
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Primària (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
RUBIO ASENSIO, ESMERALDA
Adreça electrònica esmeralda.rubio@urv.cat
Professors/es
RUBIO ASENSIO, ESMERALDA
Web
Descripció general Esta asignatura es troncal y por tanto obligatoria para todas las especialidades de Magisterio.
El programa que presentamos aborda tanto las necesidades educativas especiales derivadas de las características personales del sujeto (discapacidades sensoriales, motóricas e intelectuales), como las nee derivadas del origen sociocultural.
Con ello, pretendemos contribuir a una buena formación inicial del maestro, proporcionándole conocimientos teóricos y prácticos para que sea capaz de responder adecuadamente a las necesidades educativas que presentan la gran diversidad de alumnos/as que hay en nuestras aulas.


Competències
Codi  
A1 Conèixer i comprendre la complexitat dels processos educatius, en general (finalitat i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l'escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el paper del docent.
A36 Conèixer els fonaments psicològics, socials i lingüístics de les diferents necessitats educatives especials i ser capaç d'assessorar pares i professors.
A40 Conèixer els nivells de competència personal dels alumnes i la seva avaluació en aquells àmbits del seu desenvolupament psicosocial que poden estar a l'origen de les seves necessitats especials.
A41 Ser capaç de desenvolupar en els alumnes hàbits d'autonomia personal i el respecte a les normes de convivència.
A44 Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió i integració del grup classe.
A46 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa
A47 Guiar-se per principis interdisciplinars a l'hora de programar les activitats i les tasques educatives de 6 a 12 anys.
A54 Participar en projectes de recerca relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge, introduint propostes d’innovació dirigides a millorar de la qualitat educativa.
A57 Promoure l'aprenentatge autònom dels alumnes, prenent com a referència els objectius i continguts del nivell educatiu corresponent, desenvolupant estratègies que evitin l'exclusió i la discriminació.
A58 Gestionar els conflictes i resoldre'ls.
B1 Aprendre a aprendre.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col•laborativa.
B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B21 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conocer las características y las necesidades educativas especiales de los alumnos con distintas capacidades A36
A40
A46
A57
B4
B5
B6
B21
C2
C3
Asimilar y entender las bases psicológicas para intervenir en la educación de los acnee a fin de potenciar y optimizar su desarrollo y aprendizaje. Saber A1
A41
A44
A47
A58
B1
B3
B4
B5
C2
C3
Desarrollar actitudes positivas hacia la diversidad y los alumnos con NEE Saber estar/ser A36
A46
B5
B6
B21
C3
Desarrollar una metodología de trabajo que facilite la participación, el trabajo cooperativo, la investigación documental, la elaboración de trabajos, la relación teoría- práctica A1
A54
B3
B4
B5
C2
C3

Continguts
Tema Subtema


I.- La Educación Especial: Aspectos conceptuales básicosDe la Educación Especial al concepto de necesidades educativas especiales. La integración escolar. Escuelas inclusivas
II.- El alumnado con necesidades educativas específicas

1.- Necesidades educativas especiales derivadas de las características personales del sujeto.

Deficiencias sensoriales, motóricas e intelectuales:


- el alumnado con discapacidad visual y auditiva

- el alumnado con discapacidad motora

- el alumnado con retraso mental

Trastornos del comportamiento:
- TDA-H (trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad)
2.- Necesidades educativas de origen sociocultural - Alumnos/as con problemas relacionados con el contexto social y multicultural
III.- Evaluación e intervención psicoeducativaTécnicas e instrumentos de evaluación psicopedagógica. Pautas de observación. Escalas de valoración. Cuestionarios. Entrevistas.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 10 20 30
Presentacions / exposicions 8 16 24
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 12 24 36
Estudis previs 0 2 2
 
Atenció personalitzada 15 0 15
 
Proves objectives de preguntes curtes 2 0 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Presentación de la asignatura. Valoración de los conocimientos previos y de experiencia con niños con n.e.e.

Formación de los grupos de trabajo y planificación
Sessió Magistral

Clases expositivas impartidas por la profesora. El alumnado deberá complementarlas con lecturas y otras actividades.

Estudio de casos relacionados con alguno de los temas del programa.
Presentacions / exposicions Exposición de los trabajos de cada grupo a sus compañeros.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolución de problemas relacionados con los contenidos que se trabajan
Estudis previs Lecturas previas que ha de realizar el alumno para poder participar en el trabajo de grupo y el seguimiento de las clases magistrales

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Presentacions / exposicions
Descripció
La atención personalizada consistirá en atender y resover dudas a los alumnos/as en las actividades de grupo relacionadas con la asignatura y se llevará a cabo en el despacho o seminario.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Respuestas a cuestiones y problemas planteados en clase en relación con los contenidos teóricos.


20%
Presentacions / exposicions Trabajo en grupo y exposición del trabajo a sus compañeros de clase
20%
Sessió Magistral Examen de preguntas tipo tests y de desarrollo relativas a los contenidos de la asignatura.

60%
Altres

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

BIBLIOGRAFÍA   BÁSICA

Aranda, R.E. (2002). Educación Especial . Madrid. Ed. Prentice Hall

Lou, M.A.; López, N. (Coord) (2000). Bases Psicopedagógicas de la educación especial. Madrid. Pirámide

Marchesi, A.; Coll, C.; Palacios, J. (1999). Desarrollo Psicológico y Educación. Trastornos del desarrollo y Necesidades Educativas. Madrid. Alianza Editorial

Paula Pérez, Isabel (2003).  Educación Especial. Madrid: Mc Graw Hill

Puigdelivoll, I. (1998). La Educación Especial en la escuela integrada. Barcelona: Graó

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Ainscow, M. (1994).  Necesidades especiales en el aula. Guía para la formación del profesorado. Madrid: Narcea.

Bautista, R. (1993). Necesidades Educativas Especiales. Málaga: Aljibe

Beltrán, J., Bermejo, V., Prieto, M.D., Vence, D. (1993): Intervención psicopedagógica. Madrid. Pirámide.

Carrión, J. (2001). Integración Escolar: ¿Plataforma para la escuela inclusiva?. Málaga. algibe

Documents d’Educació Especial. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament (Col.lecció)

Fortes del Valle y otros (Coord.) (1996). BasesPsicológicas de la Educación Especial. Aspectos teóricos y prácticos. Valencia: Promolibro.

Gonzalez, E. (Coord.) (2003). Necesidades Educativas Específicas. Intervención psicoeducativa. Madrid: Ed. CCS.

Grau Rubio, C. (1998). Educación Especial. De la integración escolar a la escuela inclusiva. Valencia. Promolibro.

Heward, W.L. (1997). Niños excepcionales. Una introducción a la Educación Especial. Ed. Prentice Hall.

Lewis, V. (1991). Desarrollo y déficit: ceguera, sordera, déficit motor, Síndrome de Down, Autismo. Madrid. Paidós. MEC. Col. Temas de Educación

Marchesi, A.; Coll, C.; Palacios, J. (1990).  Desarrollo Psicológico y Educación. Necesidades Educativas Especiales y Aprendizaje Escolar. Madrid. Alianza Editorial.

Pujolás, P.  (2003).  Aprendre junts  alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge coperatiu. Vic: EUMO

Puigdelivoll, I. (Coord.) (1998). Necessitats Educatives Especials. Vic. Eumo

Sánchez, A.  (1996). Necesidades Educativas e intervención Psicopedagógica. Barcelona. UB. Psicología y Educación.

Sánchez Manzano, E. (2001). Principios de Educación Especial. Madrid. Ed. CCS

Sánchez Palomino, A. y Torres González, J.A. (1997). Educación Especial I. Madrid: Pirámide.

Verdugo, M. (Dir.) (1995). Personas con discapacidad. Madrid

 

REVISTAS                                                                                          Direcciones de Internet:

Cuadernos de Pedagogía                                                                           www.xtc.es

GUIX                                                                                                    www.edu365.es

In-fan-cia                                                                                                www.paidos.rediris.es

Perspectiva Escolar                                                                                 www.fundaciononce.es

Revista de Educación Especial. Málaga: Aljibe                                            www.edualter.org

Siglo Cero

SUPORTS. Revista Catalana de Educació Especial i Atenció a la Diversitat. Vic. Departament d’Educació Especial de la Universitat de Vic. EUMO Editorial

Complementària

 

Recomanacions