ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura INTERVENCIÓ A L´AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA Codi 11111211
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Web


Objectius
OBJECTIUS: Promoure l’aprenentatge d’una sèrie d’estratègies i tècniques psicològiques d’intervenció que facilitin al futur mestre el (bon) control de la conducta (contextualment ) problemàtica.

Recomanacions


 
Altres comentaris
ALTRES QÜESTIONS: · La “fitxa”: l’alumne haurà d’haver donat al professor de l’assignatura la “fitxa d’alumne”, amb la seva foto corresponent, abans del dia 11 d’octubre. · Inici de les sessions (classes): per tal de donar temps a que tothom arribi a l’hora i que es pugui gaudir d’uns minuts de descans respecte de classes anteriors, les sessions començaran 10m. després de l’hora en punt.

Metodologia docent
TRANSMISSIÓ I APRENENTATGE DELS CONTINGUTS I CONEIXEMENTS · Sessions de teoria El procediment fonamental per a transmetre els coneixements que formen part de l'assignatura és la lliçó magistral. A la vegada, però, i per tal de facilitar l'adquisició de coneixements s'utilitzaran d'altres procediments; un n’és part constituent del programa de l'assignatura: les classes pràctiques, i els altres són procediments que venen a complementar a la lliçó magistral en la transmissió dels fonaments teòrics, i pràctics: lectures i tutories. · Sessions pràctiques El contingut dels crèdits pràctics de l’assignatura ha estat pensat per tal de reforçar les idees i conceptes bàsics presentats en les sessions teòriques, i per ampliar-ne en d’altres unitats. Es pretén que el futur mestre pugui utilitzar els coneixements assolits; sabent reconèixer quan i com cal utilitzar una o altra estratègia d’intervenció. Les sessions pràctiques consistiran en activitats distintes: (1) Discussió de distintes qüestions relacionades amb l’objecte de l’assignatura. (2) Anàlisi de situacions que un mestre es pot trobar en la seva relació diària amb els alumnes i que necessiten ser resoltes per a la futura bona marxa del grup. (3) Treball pràctic. En aquest treball s'han de posar en pràctica els coneixements adquirits. El treball cal fer-lo en grups d'entre 3 i 4 alumnes, i es tracta, lògicament, d'aplicar un pla de modificació de conducta. Breument, consisteix en: observar i analitzar la conducta d'interès, i planificar (i executar, si s'escau) el pla d'acció (triar i justificar les estratègies i tècniques d'intervenció adients) adreçades a modificar la conducta objectiu. Qualsevol conducta present en un nen/a entre els 4 i els 14 anys i considerada "problemàtica" és acceptable. Es recomana que l'observació es faci en una aula, però altres situacions poden ser igualment acceptables. Si esteu pensant en aquesta segona possibilitat cal posar-ho en coneixement del professor abans. Data de presentació (màxim): 18 de desembre del 2005. Qualsevol treball presentat fora de termini no serà acceptat. · Lectures Lectura obligatòria del llibre de Serrano que figura en la bibliografia. En un espai de 10 fulles (màxim), escrites a doble espai i per una sola cara, cal contestar a la pregunta “què he après amb aquesta lectura?” No es tracta de copiar, reproduir o sintetitzar les idees dels autors, sinó de reflexar allò que heu après vosaltres de forma significativa, i que té valor per a la vostra futura tasca professional. · Les tutories Les tutories faciliten l'orientació, el consell, el suport i l'ajuda a l'alumne. Són el complement, l'atenció personalitzada, la necessària individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge, i amb les que d'una forma més ràpida i directa l'alumne pot veure satisfetes les seves necessitats. L’horari de tutories és el següent: Jordi Miró: Dilluns: 9-13h., Dimarts: 16-17h i Dimecres: 16-18h.

Metodologia avaluació
AVALUACIÓ DEL RENDIMENT La nota final de l’assignatura resulta de la suma (ponderada) de les notes obtingudes en l’apartat de teoria i en l’apartat de pràctica. La teoria representa el 75% de la nota final, mentre que la pràctica representa el 25% Per tal de poder optar a l’aprovat, cal, al menys, haver superat cadascuna de les dues parts. Com és habitual, una part es considerarà superada si la seva nota és igual o superior al 5 (cinc). · Avaluació de l’apartat de teoria: l’examen Pel que fa a l’avaluació de la part teòrica, cal saber que aquesta es farà mitjançant un examen amb preguntes de resposta d’elecció múltiple (tipus test). · Avaluació de l’apartat pràctic: el dossier de pràctiques i activitat participativa L’avaluació d’aquesta part de l’assignatura es fonamentarà en: (a) el dossier de pràctiques de l’alumne, en el que s’haurà d’incloure tots els treballs (reflexions, resum de llibres, respostes a preguntes, etc.) que el professor hagi demanat realitzar, i (b) la participació en les sessions pràctiques (participació no és sinònim d’assistència.

Programa
Tema Subtema
TEMARI DE L’ASSIGNATURA:
“INTERVENCIÓ A L’AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA”


Tema 1: La conducta (problemàtica): a mode d’introducció
Tema 2: La intervenció psicològica i els problemes de comportament: la Teràpia de Conducta a l’escola
Tema 3: L’avaluació de la conducta: principis i procediments
Tema 4: Tècniques operants per desenvolupar conductes
Tema 5: Tècniques operants per reduir conductes
Tema 6: Sistemes d’organització de contingències
Tema 7: Tècniques de modelat
Tema 8: L’autocontrol
Tema 9: Tècniques per al control de l’activació: Relaxació i respiració
Tema 10: El manteniment i la generalització dels guanys

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

BIBLIOGRAFIA  -  MATERIAL DE CONSULTA

Ayllon, T. i Azrin, N. (?/1983). Economía de fichas. Un sistema motivacional para la terapia y la rehabilitación. Mèxic: Trillas.

Caballo, V.E. (Ed.) (1995). Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta (3a edició). Madrid: Siglo XXI.

Cerezo, F. (2001).  La violencia en las aulas. Análisis y propuestas de intervención. Madrid: Pirámide.

Christian, B.T. (1997). Outrageous behavior mod. Austin, TX: Pro.ed

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Lavelle, L. (1998). Practical charts for managing behavior. Austin, TX: Pro.ed

Martin, G I Pear, J. (1996/2001). Modificación de conducta. Madrid: Prentice may.

Sundell, M. i Stone-Sundell, S. (1975/1984). Modificación de conducta humana. Mèxic: Limusa.

 

Lectura Obligatòria:

Serrano, I. (1996).  Agresividad infantil. Madrid: Pirámide.

Complementària