ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura ALTERACIONS EN L´APRENENTATGE DE LA LECTURA I DE L´ESCRIPTURA Codi 11091021
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general Les característiques definitòries dels models interactius i psicolingüístics ens possibilitaran una comprensió ordenada i aprofundida de la naturalesa de les principals alteracions en l’aprenentatge de la lectura i escriptura, les causes que les originen i la seva interpretació.


Competències
Codi  
A1 Conèixer i comprendre la complexitat dels processos educatius, en general (finalitat i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l'escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el paper del docent.
A3 Conèixer els fonaments lingüístics, psicolingüístics, sociolingüístics de les llengües i ser capaç d’avaluar el seu desenvolupament.
A34 Conèixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres i estrangeres.
A36 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
A37 Conèixer els fonaments psicològics, socials i lingüístics de les diferents necessitats educatives especials i ser capaç d'assessorar pares i professors.
A38 Conèixer la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'una resposta educativa de qualitat per a l'alumnat amb NEE.
A39 Conèixer l'avaluació dels plans de treball individualitzats, introduint ajustaments progressius en els objectius de la intervenció, en l'adequació dels mètodes, les pautes a seguir.
A41 Conèixer els nivells de competència personal dels alumnes i la seva avaluació en aquells àmbits del seu desenvolupament psicosocial que poden estar a l'origen de les seves necessitats especials.
A45 Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió i integració del grup classe.
A47 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa.
A48 Guiar-se per principis interdisciplinars a l'hora de programar les activitats i les tasques educatives de 6 a 12 anys.
A49 Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure un aprenentatge significatiu.
A51 Ser capaç de dissenyar i desenvolupar activitats d’avaluació dels coneixements i habilitats dels alumnes.
A55 Tenir una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les possibles frustracions.
A56 Assumir la dimensió ética del mestre tot fomentant en els alumnes una actitud de ciutadania crítica i responsable
A57 Assumir la necessitat del desenvolupament professional continuat, mitjançant l’avaluació de la pròpia pràctica.
A61 Realitzar activitats educatives de suport als alumnes en el marc d'una educació inclusiva.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B5 Treballar de forma col•laborativa.
B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral com a ciutadà.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Construir amb fonament un model interpretatiu dels processos psicològics implicats en els aprenentatges de la llengua escrita. A3
C2
C5
2. Conèixer d’una manera ordenada i aprofundida la naturalesa de les principals alteracions de la lectura i escriptura que es presenten a l’escola, les causes que les originen i la seva interpretació A34
A37
C2
C5
3. Analitzar recursos i estratègies que afavoreixin l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. A38
A39
A48
A49
B2
B5
B6
C2
C3
C5
4. Valorar i reflexionar sobre les pràctiques educatives de l'ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura. A1
A56
B5
B6
B7
C2
C3
C5
5. Adquirir o perfeccionar procediments per a la detecció i interpretació d’alteracions, així com per a la recollida, anàlisi i valoració de mostres d’activitats escolars a propòsit de la lectura i l’escriptura. A38
A39
A41
A51
A61
B2
B5
B6
B7
C2
C3
C5
6. Perfeccionar les tècniques personals de treball individual i col·lectiu i, construir la pròpia imatge de mestres especialistes en la interpretació dels èxits i dificultats en lectura i escriptura. A36
A45
A47
A55
A56
A57
B1
B3
B5
B6
B7
C2
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1. Alternatives actuals en l’enfocament de les dificultats d’aprenentatge de la llengua escrita 1.1.Relació entre la llengua oral i la llengua escrita: diferències contextuals i textuals
1.2.Interacció de les quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure
1.3.El concepte social i escolar del llegir i l'escriure
1.4.Contextos d’ús: situacions comunicatives i la seva funcionalitat. l’ensenyament i aprenentatge com a procés compartit
1.5.Etapes en l'adquisició del llenguatge escrit
1.6.L’enfocament actual de les dificultats d’aprenentatge de la llengua escrita
Bloc 2. Característiques definitòries dels models interactius i psicolingüístics. Factors del subjecte i del text. Les estratègies 2.1.Característiques definitòries dels model interactius. Què entenem per llegir?
2.2.El lector
2.3.El text
2.4.Ensenyament i aprenentatge d’estratègies
2.5.Principis teòrics i conceptes bàsics sobre l’aprenentatge de la lectura
Bloc 3. Els processos psicològics implicats en l’aprenentatge de la lectura. El reconeixement de les paraules i la comprensió lectora 3.1.Els processos psicològics implicats en l’aprenentatge de la lectura.
3.2.El reconeixement de les paraules .
3.3.La comprensió lectora.
3.4.Tipus de comprensió
3.5.El tema, la idea principal i el resum.
Bloc 4. Identificació i interpretació de les principals alteracions en l’aprenentatge de la lectura. Les necessitats educatives especials més freqüents associades a aquest aprenentatge 4.1. Dificultats en el reconeixement de paraules.
4.1.1.Dislèxia fonològica.
4.1.2.Dislèxia de superfície.
4.1.3.Dislèxia profunda.
4.2.Dificultats en la comprensió.
4.3. Detecció i intervenció en els alumnes que presenten dificultats en els processos de lectura
Bloc 5. Les pràctiques educatives de l’ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura i els enfocaments tradicionals entorn de les alteracions de la llengua escrita 5.1.Projectes de treball.
5.2 Recursos de llengua per a alumnes nouvinguts
5.3.Activitats d’animació a la lectura.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Sessió Magistral 21 10 31
Debats 6 3 9
Presentacions / exposicions 9 9 18
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 9 9 18
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 3 3 6
Pràctiques externes (de camp/sortides) 9 9 18
 
Atenció personalitzada 12 0 12
 
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries La dinàmica de les sessions programades s’adequarà a la variabilitat temàtica de l’assignatura. La metodologia es basarà en un enfocament pràctic i interactiu que permeti als alumnes i les alumnes innovar i resoldre qüestions utilitzant diversos recursos i, a promoure una anàlisi de les pràctiques educatives.
Sessió Magistral Els alumnes disposaran de tot el material de l’assignatura penjat al moodle i utilitzaran un entorn de treball col•laboratiu.
L'exposició dels continguts de l’assignatura per part de la professora
es realitzarà amb suport TIC: diapositives, vídeos...
Debats Una part del treball d’activitats presencials es basarà en debats dirigits, que prèviament seran dinamitzats en el fòrum del moodle.
Presentacions / exposicions Una part del treball d'activitats presencials es basarà en l'exposició i presentació al grup classe de l'anàlisi i resolució d’activitats i de qüestions relacionades amb la temàtica de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Una part del treball d'activitats presencials es basarà en l'anàlisi i proposta d’intervenció en alumnes que presenten dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques El desenvolupament global de l'assignatura, tant els continguts teòrics com les activitats es desenvoluparan amb la mediacó i el suport de les TIC, especialment amb l'ús de lentorn moodle.
Pràctiques externes (de camp/sortides) Realització de visites als centres educatius per conèixer i observar les pràctiques educatives escolars en l’àmbit de l’ensenyament i aprenentatge del llegir i l’escriure.
Realització de visites als Centres de Recursos i a la biblioteca de la URV per a analitzar i valorar el material proposat per a la intervenció en les dificultats de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Debats
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Atenció personalitzada
Descripció
El suport i tutorització es realitzarà presencialment, a partir de l'horari de despatx i, virtualment, s'atendran i resoldran els dubtes dels alumnes a través del moodle.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Proves objectives de preguntes curtes i proves que inclouen preguntes obertes 6
Debats Lliurament d’una carpeta o portafoli que recull el treball i la resolució de les activitats diverses de cada bloc de l’assignatura 0.5
Presentacions / exposicions Lliurament d’una carpeta o portafoli que recull el treball i la resolució de les activitats diverses de cada bloc de l’assignatura 0.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Lliurament d’una carpeta o portafoli que recull el treball i la resolució de les activitats diverses de cada bloc de l’assignatura 1
Pràctiques externes (de camp/sortides) Lliurament d’una carpeta o portafoli que recull el treball i la resolució de les activitats diverses de cada bloc de l’assignatura 2
 
Altres comentaris i segona convocatòria
L’avaluació està present en els tres àmbits o fases de la seqüència de formació general per a tots els mòduls (fase de contextualització, fase de desenvolupament, fase de resultats i conclusions) i es basa en una avaluació per carpetes on hi constaran també l’avaluació compartida (autoavaluació i coavaluació amb la professora).

Fonts d'informació

Bàsica SÁNCHEZ,E., Comprensió i redacció de textos, , Barcelona, Edebé, 2000
SÁNCHEZ,E., Dificultats d'aprenentatge i intervenció psicopedagògica, 2ª edició, UOC, 2000
CASSANY,D., LUNA,M. I SANZ,G., Ensenyar llengua., 4ª edició, Graó, 1998
TEBEROSKY, A., Psicopedagogia de la lectura i de l’escriptura. Barcelona,, , UOC, 1999

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L´APRENENTATGE DE LA LECTO-ESCRIPTURA/11091022