ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura DEFICIÈNCIA MENTAL I DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC Codi 11091018
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Adreça electrònica mariamonserrat.moya@urv.cat
Professors/es
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Web
Descripció general Aproximació a les característiques evolutives de la deficiència mental


Competències
Codi  
A1 Conèixer i comprendre la complexitat dels processos educatius, en general (finalitat i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l'escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el paper del docent.
A36 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
A37 Conèixer els fonaments psicològics, socials i lingüístics de les diferents necessitats educatives especials i ser capaç d'assessorar pares i professors.
A41 Conèixer els nivells de competència personal dels alumnes i la seva avaluació en aquells àmbits del seu desenvolupament psicosocial que poden estar a l'origen de les seves necessitats especials.
A45 Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió i integració del grup classe.
A46 Ser capaç de crear i mantenir vincles de comunicació coordinats amb les famílies per tal d’incidir més eficaçment en el procés educatiu.
A47 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa.
A48 Guiar-se per principis interdisciplinars a l'hora de programar les activitats i les tasques educatives de 6 a 12 anys.
A49 Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure un aprenentatge significatiu.
A63 Promoure l'aprenentatge autònom dels alumnes, prenent com a referència els objectius i continguts del nivell educatiu corresponent, desenvolupant estratègies que evitin l'exclusió i la discriminació.
A64 Gestionar els conflictes i resoldre'ls.
A70 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa
A74 Reconèixer la diversitat dels alumnes i explicitar-la, situar-la en relació amb el coneixement científic i dissenyar o escollir intervencions didàctiques per facilitar el desenvolupament científic
A77 Conèixer els continguts que s'han d'ensenyar i la seva singularitat espistemològica i l'especifitat de la seva didàctica
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col•laborativa.
B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B11 Tenir capacitat d'organització i planificació
B12 Ser capaç de prendre decisions
B13 Tenir un raonament crític
B15 Tenir iniciativa i esprit emprenedor
B19 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Proporcionar contiguts fonamentals que permetin a l'alumne/a un coneixement de les característiques evolutives dels nens amb deficiència mental A74
A77
B1
B3
Conèixer les característiques i problemàtiques socio-educatives de les persones amb deficiència mental A1
A37
A41
A70
A74
B1
B6
B12
B13
Conèixer les principals implicacions del retard mental per al desenvolupament psicològic de la persona. A36
A41
A46
A47
A48
A63
A70
A74
B6
B12
B15
B19
Adquirir coneixements teòric-pràctics, de caràcter didàctic, per utilitzar-los en situacions reals A37
A41
A45
A49
A64
B2
B4
B5
B11
B12

Continguts
Tema Subtema
1.- Introducció i conceptes previs
- Concepte i definició de Deficiència Mental

- Evolució històrica

- Classificacions

- Conseqüències pedagògiques

2.- Aspectes evolutius de les persones amb Deficiència Mental
- Desenvolupament motor

- Desenvolupament cognitiu

- Desenvolupament de les habilitats socials i del comportament adaptatiu

- Desenvolupament psicològic i emocional


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 10 40
Presentacions / exposicions 10 6 16
Treballs 0 25 25
Debats 5 1 6
 
Atenció personalitzada 0 2 2
 
Proves objectives de tipus test 2 20 22
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació programa
Sessió Magistral Exposició continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició del treball realitzat per l'alumne/a
Treballs Activitat realitzada en grup
Debats Temes d'actualitat en relació als contingus del programa

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Treballs
Descripció
Es proporcionarà assessorament i orientació respecte els treballs pràctics plantejats als estudiants

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Exposició oral del treball realitzat per l'alumne/a 10%
Treballs Treball pràctic sobre un tema en relació a la deficiència mental 20%
Proves objectives de tipus test Prova objectiva amb 4 opcions de resposta 65%
Altres Debats i lectures d'articles sobre temes d'actualitat 5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Cunningham, C. (1990). El Síndrome de Down: Una introducción para padres. Barcelona: Paidós.

Gerrero, J.F. (1995). Nuevas perspectivas en la educación e integración de los niños con Síndrome de Down. Barcelona: Paidós.

Giné, C. (1997) El retard mental. En C. Giné (Ed.). Transtorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona: Ediuoc.

Hegarty, S.; Hodgson, A.; Clunies-Ross, L. (1988). Aprender juntos. La integración escolar. Madrid: Morata.

Palacios, A.; Marchesi, A. y Coll, C. (1990). Desarrollo psicológico y educación. Volumen III: Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.

Cunningham, C. (1990). El Síndrome de Down : Una introducción para padres. Barcelona: Paidós.

Generalitat de Catalunya (1991). Síndrome de Down: què ens cal saber. Departament de Benestar Social.

Verdugo, M.A. (1995). Las personas con retraso mental. En M.A. Verdugo (1995). Personas con discapacidad : perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Verdugo, M.A. (1995). Evaluación y tratamiento en el retraso mental. En M.A. Verdugo (1995). Personas con discapacidad : perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Guerrero, J.F. (1995). Nuevas perspectivas en la educación e integración de los niños con síndrome de Down. Barcelona: Paidós.

Heward, W. (1998). Niños excepcionales. Una introducción la educación especial. Madrid: Prentice-Hall (capítulo 4).

Complementària

Recomanacions