ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2008 - 09

DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PSICOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Codi 11091012
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Segon Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VALLS GIMÉNEZ, ENRIC
Adreça electrònica
Professors/es
Web http://moodle.urv.net
Descripció general La Psicologia de l'educació estudia els comportaments de les persones participants en pràctiques educatives. S'interessa, sobretot, per aquells comportaments que en les situacions d'aprenentatge i ensenyança són expressament induïts per factors de naturalesa individual, interpersonal i contextual.
L'explicació d'aquests objectes de coneixement es fa des de la concepció constructivista de l'aprenentatge i ensenyança


Competències
Codi  
A1 Conèixer i comprendre la complexitat dels processos educatius, en general (finalitat i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l'escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el paper del docent.
A49 Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure un aprenentatge significatiu.
A51 Ser capaç de dissenyar i desenvolupar activitats d’avaluació dels coneixements i habilitats dels alumnes.
A54 Tenir un equilibri emocional en les circumstàncies variades de l'activitat professional.
A55 Tenir una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les possibles frustracions.
A56 Assumir la dimensió ética del mestre tot fomentant en els alumnes una actitud de ciutadania crítica i responsable
A57 Assumir la necessitat del desenvolupament professional continuat, mitjançant l’avaluació de la pròpia pràctica.
A58 Comprometre's en potenciar el rendiment acadèmic dels alumnes i el seu progrés escolar en el marc d'una educació integral.
A61 Realitzar activitats educatives de suport als alumnes en el marc d'una educació inclusiva.
A62 Promoure la qualitat dels contextos (aula i centre) en què es desenvolupa el procés educatiu de manera que garanteixi el benestar dels alumnes.
A63 Promoure l'aprenentatge autònom dels alumnes, prenent com a referència els objectius i continguts del nivell educatiu corresponent, desenvolupant estratègies que evitin l'exclusió i la discriminació.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Fer-se amb una explicació global dels processos d’aprenentatge i ensenyança, basada en la concepció constructivista, on es vegin ben caracteritzades les actuacions de les persones implicades en aquests processos A1
Reconèixer la influència de determinats factors psicològics personals i interpersonals en l’aprenentatge A1
Desenvolupar, a rel del treball en l’assignatura, unes competències específiques i perfeccionar, així, formes d’actuar determinades, com la comprensió de la informació que es tracta i la realització d’aprenentatges significatius, la reflexió sobre l’acció, el treball en grup i la participació en la dinàmica de l’aula, el fet de gaudir de l’experiència de l’estudi i formació personals, la utilització de criteris per analitzar i interpretar pràctiques educatives A49
A51
A61
A62
A63
B2
B3
B4
C2
Desenvolupar de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a educadors/es i conrear determinades actituds al respecte: la recerca del rigor en l’estudi, la demanda de funcionalitat a allò què s’aprèn, l’adopció d’una postura crítica en educació amb arguments raonats, la percepció cada cop més fonamentada de voler dedicar-se a les persones amb necessitats educatives i a promoure major atenció a la diversitat, la intenció de seguir-se formant més i més A54
A55
A56
A58
B3
B6
C3
Responsabilitzar-se de la pròpia formació i implicar-se a fons en la autoregulació i l'avaluació dels aprenentatges A57
B1
B4

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I: Explicació psicològica dels processos d’ensenyança i aprenentatge 1. L’objecte d’estudi de la Psicologia de l’educació
2. Concepció constructivista de l’aprenentatge i ensenyança.
3. L’aprenentatge significatiu
MÒDUL II: Factors psicològics de naturalesa personal implicats en l’aprenentatge


1. Els coneixements previs
2. La disposició favorable a aprendre
3. La capacitat d’autoregular l’aprenentatge
4 Trobar sentit a allò que s’aprèn: la influència de factors de naturalesa afectiva, relacional i emocional.
MÒDUL III: Factors de naturalesa interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge
1. La interacció entre iguals.
2. La interacció entre mestre i alumnes, el discurs educatiu.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 3 0 3
 
Pràctiques externes (de camp/sortides) 1 0 1
Treballs 10 30 40
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 3 0 3
Presentacions / exposicions 1 2 3
Debats 3 3 6
Sessió Magistral 22 23.76 45.76
Fòrums de discussió 2 1 3
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves objectives de preguntes curtes 1 1 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i dels mòduls corresponents.
Activació de coneixements previs i de disposició a l'aprenentatge
Orientacions sobre el treball corresponent a cada mòdul i sobre les estratègies organitzatives i metodològiques a tenir en compte
Pràctiques externes (de camp/sortides) Es realitzen pràctiques d'observació per recollir, contrastar o validar dades o coneixements
Treballs La realització de les diverses activitats associades al desenvolupament de cada mòdul es constitueix com a factor fonamental per al correcte seguiment de l'avaluació continuada de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El treball de cada mòdul s'exemplifica, també, a l'aula mitjançant la realització d'exercicis en grup de dos o tres estudiants, en temps breu.
Presentacions / exposicions Els estudiants, en equip presenten a la classe els productes elaborats (diapositives, esquemes, estudis particulars, resums...) sobre alguna de les temàtiques proposades en els mòduls de l'assignatura
Debats Discussió a l'aula sobre temes relacionats amb els continguts dels mòduls, per arribar a acords o conclusions
Sessió Magistral La presentació dels temes dels mòduls amb els corresponents powers points o altres recursos i el treball conjunt de professors i estudiants per afavorir l’aprenentatge dels continguts
Fòrums de discussió Debat virtual amb durada variable, corresponent a alguna temàtica específica d'algun mòdul del programa de continguts

Atenció personalitzada
 
Treballs
Atenció personalitzada
Descripció
El treball de l'estudiant serà acompanyat mitjançant activitats de tutoria individual. El treball que els estudiants realitzin en equip tindran, igualment, la corresponent tutoria de grup. A banda, el professor posarà a disposició dels estudiants les seves hores de dedicació reglamentàries.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Incorporada a l'avaluació continuada.
En la Guia de cada mòdul es concreten les situacions i activitats d'avaluació adients.
40% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Sessió Magistral Incorporada a l'avaluació continuada.
En la Guia de cada mòdul es concreten les situacions i activitats d'avaluació adients.
Comporta l'assistència les sessikons considerades com a obligatòries
Presentacions / exposicions Incorporada a l'avaluació continuada. En la Guia de cada mòdul es concreten les situacions i activitats d'avaluació adients. 10% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Atenció personalitzada Inclou la tutoria individual i la de grup. Incorporada a l'avaluació continuada 10% (Pot fvariar en funció de cada mòdul)
Altres Proves d'aprenentatge referides a continguts presentats a classe o referenciats en documents i materials de treball. 40% (Pot variar en funció de cada mòdul)
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Els estudiants que, per les raons que sigui, no segueixin l'avaluació continuada seran examinats al final del quadrimestre de tots els continguts de l'assignatura, estudiats a partir de les fonts d'informació que consten en aquest document

Fonts d'informació

Bàsica

ALONSO, J. (1997): Motivar para el aprendizaje. Barcelona: Edebé

AUSUBEL, D.P. (2002): Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. Barcelona: Paidos.

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (comp.) (2001): Desarrollo psicológico y educación. 2 Psicologia de la educación escolar.  Madrid: Alianza Editorial (2ª edición)

COLL, C. i alt. (1993):  El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

CUBERO, R (2005): Perspectivas constructivistas. La intersección entre el significado, la interacción y el discurso. Barcelona: Graó

EDWARDS, D., MERCER, N (1988): El conocimiento compartido. El desarrollo de la comprensión en el aula. Barcelona: Paidos

JOHNSON, D., JOHNSON, R., HOLUBEC, E. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: Paidos

MAYER, R.E. (2004):  Psicologia de la Educación. Enseñar para un Aprendizaje Significativo.  Volumen II. Madrid: Prentice Hall

MERCER, N.(1997): La construcción guiada del conocimiento. Barcelona: Paidos

MIRAS, M., ONRUBIA, J (1998): "La diversitat dels alumnes. Aspectes emocionals i relacionals (Primera part i Segona part)". Suplement de Perspectiva escolar, Maig, 1998; Juny, 1998

MONEREO, C. CASTELLÓ, M. (1997): Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la pràctica educativa. Barcelona: Edebé

ONRUBIA, J. (1996): “La escuela como contexto de aprendizaje y desarrollo”. A A. Barca i altres (ed.): Psicologia de la instrucción. VOL. 3. Barcelona: EUB, S.L.; pàg. 1-19

ONRUBIA, J., MIRAS, M (2001): "Aprenentatge i Diversitat intel·lectual dels nois i noies." Suplement de Perspectiva escolar, Desembre, 2001

POZO, J.I. (1996): Aprendices y maestros. Madrid: Alianza

RODRIGO, M.J., ARNAY, J. (comp.) (1997): La construcción del conocimiento escolar. Barcelona: Paidos.

SANTROCK (2001) Psicologia de la educación. Madrid: McGraw-Hill

 

Complementària

Es presentarà en les guies de treball corresponents a cada mòdul

Recomanacions