ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOSOCIOLOGIA I DINÀMICA DE GRUPS Codi 15051205
Ensenyament
Treball Social (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
PUJOL GARRIGOS, ANGELA
Adreça electrònica angela.pujol@urv.cat
Professors/es
PUJOL GARRIGOS, ANGELA
Web
Descripció general Es pretén que l'alumne sigui capaç d'adquirir unes nocions bàsiques de les tècniques de recerca psicosocial.


Competències
Codi  
A1 Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament dels mateixos i millorar les condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de Treball Social.
A2 Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
A3 Promoure el creixement, desenvolupament i independència de les persones identificant les oportunitats per formar I crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grup pel creixement individual i l’enfortiment de les habilitats.
A4 Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per fer front a les mateixes i revisant els seus resultats.
A5 Valorar les necessitats i opcions possibles per orientar una estratègia d’intervenció.
A15 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball com a quotidià, com a suport per revisar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
A16 Establir i actuar per a la resolució de situacions de risc prèvia identificació i definició de la naturalesa del mateix.
A18 Defensar persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix.
A19 Preparar i participar en les reunions de presa de decisions amb l’objectiu de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
A20 Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos identificant els mateixos, dissenyant estratègies de superació i reflexionant sobre els seus resultats.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col•laborativa
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B10 Capacitat de lideratge de grups de treball
B11 Capacitat analítica i de síntesi
B12 Capacitat d'organització i planificació
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Adquirir unes nocions bàsiques de les tècniques de recerca psicosocial. A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B10
C3
C5
2. Integrar els continguts teòrics amb la praxis. A15
A16
A18
A19
A20
B10
B11
B12
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: El concepte de grup
Tema 2: Estructura i processos grupals
Tema 3: Dinàmica de grups
Tema 4: Les tècniques d'intervenció grupal
Tema 5: Les tècnqiues de registre del comportament grupal
1.1. Aspectes teòrics i metodològics.
2.1 Teories de lideratge. Tipus i estils
3.1. Fases
4.1. Equips de treball i presa de decisions
4.2. Cohesió grupal
5.1 Tècniques en la presa de desicions
5.1.1. Estructurades
5.1.2. No estructurades

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 2 4
 
Presentacions / exposicions 15 15 30
Debats 6 18 24
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 15 30
Pràctiques externes (de camp/sortides) 5 5 10
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
Proves pràctiques 2 0 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries El professor recollirà informació sobre aquests conceptes bàsics per restablir un punt de partida comú per tots. Definició dels conceptes bàsics i del vocabulari que anirem utilitzant al llarg de l'assignatura i que és important que el tinguem clar ja a l'inici.
Presentacions / exposicions Exposicions de tots els continguts que apareixen per part del professor i a part hi hauran exercicis a on els participants per grup també hauran de exposar les deduccions que han arribat en grups i comentar amb la resta de grups i arribar tots a conclusions tot dirigit per el professor.
Debats Al llarg del curs apareixen vàries dinàmiques que tenen el format de debat i de discussió de grups de temes importants i actuals i a on posarem en pràctica conceptes vistos a nivell teòric.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària S'intenta treballar amb situacions a on els grups han de trobar una solució creativa per solucionar els problemes. Han de saber analitzar la situació, buscar alternatives i seleccionar la més adient i tot això en grups i comentar les diferents dificultats que es troben.
Pràctiques externes (de camp/sortides) Sortida en grup a un circuit d'aventura a Tarragona a opn treballem temes d'autoconfiança, repte personal, treball en equip, pressa de decisions, etc. i al final de l'activitat es realitza un petit feedback amb tots els participants.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Presentacions / exposicions
Debats
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Descripció
Es tracta d'una sessió a on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret. Es podrà fer mitjançant la formulació d'unes preguntes generals al grup classe, o mitjançant un qüestionari individual, per exemple.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves objectives de tipus test Examen tipo test 70%
Proves pràctiques La realització d'una dinàmica de grup i desprès s'hauran de contestar unes preguntes a nivell individual sobre el que ha succeit a la dinàmica, observacions, etc. 20
Altres Assistència a classe i participació activa en les activitats. 10
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Núñez, F. y Huici, C., El grupo y su eficacia. Técnicas al servicio de la dirección y coordinación de grupos, Barcelona BUB, 1996
Sánchez, JC Ullán AM, Procesos psicosociales básicos y grupales, Madrid: Eudema, 1995
Alvaro.L. Garrido, A. Torregrosa, Psicologia social aplicada, McGraw-Hill, Madrid: 1997
Complementària Javaloy, F. Rodriguez, A. Espelt, E, Comportamiento colectivo y movimientos sociales, Prentice-Hall, 2001
Recomanacions