ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura MÈTODES I TÈCNIQUES D´INVESTIGACIÓ SOCIAL Codi 15051003
Ensenyament
Treball Social (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.domenech@urv.cat
andreu.vigil@urv.cat
Professors/es
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
VIGIL COLET, ANDRÉS
Web http://http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual/assignatures.htm
Descripció general L'assignatura és una introducció al mètode científic i la metodologia de recerca a les ciències socials. L'alumne coneixerà les principals vies de recaptació i anàlisi de les dades, així com la utilització del programa estadístic SPSS.


Competències
Codi  
A7 Administrar i ser responsable del seu propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l’eficàcia del propi programa de treball.
A8 Dissenyar, implementar i avaluar projectes d’intervenció social.
A9 Investigar, analitzar, avaluar I utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del treball social per revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B6 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B9 Motivació per la qualitat en el treball
B11 Capacitat analítica i de síntesi
B12 Capacitat d'organització i planificació
B13 Capacitat de gestió de documentació i informació
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Conéixer el mètode científic aplicat a les ciències socials A8
A9
B1
2. Comprendre els principals estadístics descriptius A8
A9
B1
3. Reconèixer les tècniques de mostreig en poblacions finites A8
A9
B1
4. Utilitzar les tècniques de mosteig A8
A9
B1
B2
B6
5. Aplicar les principals tècniques de recollida de dades (qüestionari, observació, entrevista) A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B6
B9
B11
B12
B13
C2
C5
6. Utilitzar el programa estadístic SPSS A8
A9
B1
B2
C2
7. Interpretar els resultats obtinguts en programes informàtics A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B6
B11
B12
8. Utilitzar les bases de dades i catàlegs bibliogràfics (ERIC, Current Contents, etc) A9
B1
B2
B3
B4
B12
B13
C1
C2
C5
9. Sensibilitzar-se envers l'ètica i aspectes deontològics en investigació social A7
A8
A9
B6
10. Saber treballar en equip en un projecte d'investigació A7
A8
B2
B3
B4
B9
B11
B12
B13
C2
C5

Continguts
Tema Subtema
Mètode científic Què és una investigació: fases
Tipus d'investigació: mètode experimental i mètode correlacional
Comparació de k mitjanes aritmètiques independents Descomposició de la variança
Anàlisi de la variança
Descriptius bivariats Covariança
Correlació de Pearson
Altres tipus de correlació en funció de la mètrica
Tècniques de mostreig Conceptes
Tècniques de mostreig no aleatòries
Tècniques de mostreig aleatòries

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 20 25 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 15 25
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 10 10 20
Treballs 5 12 17
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, dels objectius globals, avaluació.
Comentari dels temes a treballar.
Concienciació de l'aplicabilitat de l'assignatura i dels continguts a tractar.
Sessió Magistral Explicació dels continguts teòrics de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Problemes relacionats amb els apartats següents:
- observació
- covariança
- correlació de pearson
- altres tipus de correlació en funció de la mètrica
- tècniques de mostreig
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques - Bases de dades
- Confecció d'una enquesta
- Introducció de les dades al SPSS
- Anàlisi de les dades en SPSS
Treballs Confecció d'una investigació pilot a través de l'administració d'una enquesta elaborada per l'alumne a una mostra de 30 persones i anàlisi de les dades amb el programa SPSS.
El treball consistirà en les parts clàssiques d'un estudi:
- Introducció teòrica (molt breu)
- Objectius i hipòtesis
- Mostra
- Instruments: s'adjuntarà l'enquesta administrada
- Resultats principals trobats
- Conclusions de l'estudi

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Treballs
Proves objectives de tipus test
Descripció
El professor estarà a disposició dels alumnes en els horaris de tutoria i mitjançant correu electrònic

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Treball pràctic consistent en fer una petita investigació mitjançant l'aplicació d'una enquesta. L'alumne, individualment o en grup, haurà de triar un tema i concretar-lo amb l'especificació d'objectius i hipòtesis. Haurà de confeccionar una enquesta del voltant 15 preguntes on figuraran tant dades descriptives de la mostra com preguntes de contingut, principalment en format likert. A continuació, haurà d'introduir les dades obtingudes al programa SPSS i fer anàlisis bàsics. Finalment, caldrà fer un informe amb els següents apartats:
1) Introducció teòrica (molt breu)
2) Objectius i hipòtesis
3) Mostra d'estudi
4) Instrument utilitzat (s'inclourà el format del qüestionari utilitzat)
5) Anàlisi de les dades i resultats
6) Conclusions
7) Referències bibliogràfiques
S'afegeix 1 punt a la nota final de l'examen
Proves objectives de tipus test Preguntes tipus tests amb 4 opcions de resposta. S'inclou tot el contingut de l'assignatura, tant teòric com pràctic. 100%
Altres Participació activa a classe Es tindrà en compte.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica


Amón, J (1990). Estadística para psicólogos. Madrid: Pirámide (2 volums)

Camacho, J (1998). Estadística con SPSS para windows. Madrid: Rama

Lohr, S. (2000). Muestreo: diseño y análisis. Mexico: International Thomson

Manual de programa SPSS: http://psico.fcep.urv.es/spss

Richtney, F.J (2002). Estadística para las ciencias sociales: el potencial de la imaginación estadística. Mexico: McGraw Hill

Salkind, N.J. (1998). Métodos de investigación. México: Prentice Hall

Complementària
Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PRACTICUM D´INVESTIGACIÓ APLICADA/15051019


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS/15051102