ENSENYAMENT: CIÈNCIES DEL TREBALL

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura QUALITAT DE VIDA LABORAL Codi 15042210
Ensenyament
Ciències del Treball (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica ingrid.queralt@urv.cat
Professors/es
QUERALT MONTSERRAT, INGRID
Web


Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Assolir el coneixement dels factors psicosocials presents en les organitzacions, com avaluar-los i les seves reflexions
Reflexionar sobre els diversos elements i factors psicosocials i les repercussions que aquests tenen sobre l'entorn laboral, tant a nivell organitzacional com a nivell personal sobre el propi treballador.
Capacitar en coneixements i habilitats per entendre com l'estructura i funcionament de l'organització, influeix en la qualitat de vida dins i fora de l'organització

Continguts
Tema Subtema
Tema I.- La psicosociologia i la qualitat de vida laboral. Aproximació historica
Definició conceptual
Tema II.- Els factors de naturalesa psicosocial: l'individu dins l'organització. Diferencies individuals i conducta al treball
Tema III.- Característiques i organització del treball vs. qualitat de vida laboral. Estructura organitzativa i qualitat de vida.
Sistemes d'organització del treball.
Grups i equips de treball.
Tema IV.- Conseqüències dels factors psicosocials i qualitat de vida laboral. Estres Laboral
Burnout
Mobbing
Comportament absentista

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
 
Sessió Magistral 22 44 66
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 11 22 33
 
Atenció personalitzada 3 6 9
 
Proves objectives de preguntes curtes 2 2 4
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret. Es podrà fer mitjançant la formulació d’unes preguntes generals al grup classe, o mitjançant un qüestionari individual, per exemple.
Sessió Magistral Es l’exposició oral, per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l’assignatura. Aquesta exposició anirà comunment recolzada per presentacions en PWP o d’altres mitjans més tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en l’anàlisi, discussió i resolució d’un cas pràctic o problema que presenta el professor a classe. Normalment aquest exercici es realitzarà en grups de tres persones amb l’orientació del professor. El resultat d’aquest exercici s’haurà de presentar per escrit al professor.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
El professor orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta activitat es portarà a terme al despatx del professor.

És el temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes i persegueix els següents objectius:
- Atendre, fer el seguiment i orientar a nivell professional a l’alumne.
- Intercanviar informació, opinió i coneixements.
- Afavorir el feedback entre professor i alumne sobre els treballs de l’assignatura.
- Realitzar un seguiment de la comprensió de conceptes i continguts i aclariment de dubtes.
- Assessorar en la recerca d’informació.
- Etc.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral El programa teòric s'avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 3,5 punts. Fins a 7 punts
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària La part pràctica tindrà un valor de 2 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).
Fins a 2 punts
Proves objectives de preguntes curtes Tindrà un valor de 1 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Fins a 1 punt
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Les diferents practiques s'hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació sera de No Apte.

Aquestes es podran entregar per superar la part pràctica en la convocatoria de Setembre.

Fonts d'informació

Bàsica
Complementària
Recomanacions