ENSENYAMENT: CIÈNCIES DEL TREBALL

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura SISTEMES D´INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS Codi 15042102
Ensenyament
Ciències del Treball (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Primer Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica ingrid.queralt@urv.cat
Professors/es
QUERALT MONTSERRAT, INGRID
Web


Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Reflexionar sobre els diversos elements que intervenen en el procés de comunicació i aprendre a tenir-los en compte
Aprendre els mecanismes i sistemes de comunicació a les organitzacions i reflexionar i sensibilitzar-se de la importància que té la comunicació interna en tota organització
Posar en pràctica els mecanismes i accions necessàries per dur a terme una comunicació eficaç, practicant l'escolta activa

Continguts
Tema Subtema
Tema I.- El procés de comunicació. La comunicació humana.
Models de comunicació.
Tema II.- Comunicació interpersonal. Proces de comuicació i persuassió
Tema III.- La comunicació efectiva. Eines de millora de la comunicació entre persones.
Tema IV. La comunicació a les organitzacions. Estructures de comunicació.
Comunicació formal i informal.
Circuits de comunicació.
Tema V.- Laboratori d'habilitats. Comunicació egresiva, passiva i persuasiva.
Avaluació i millora de la comunicació a una organització.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
 
Sessió Magistral 22 44 66
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 12 24 36
 
Atenció personalitzada 3 3 6
 
Proves objectives de tipus test 2 2 4
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret. Es podrà fer mitjançant la formulació d’unes preguntes generals al grup classe, o mitjançant un qüestionari individual, per exemple.
Sessió Magistral Es l’exposició oral, per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l’assignatura. Aquesta exposició anirà comunment recolzada per presentacions en PWP o d’altres mitjans més tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en l’anàlisi, discussió i resolució d’un cas pràctic o problema que presenta el professor a classe. Normalment aquest exercici es realitzarà en grups de tres persones amb l’orientació del professor. El resultat d’aquest exercici s’haurà de presentar per escrit al professor.

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària La part pràctica tindrà un valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 1,5 punts. Fins a 3 punts
Proves objectives de tipus test El programa teòric s'avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 3,5 punts. Fins a 7 punts
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Per superar l'asignatura s'exigeix una nota minima a la part de teoria de 2,5 punts i a la part de practiques de 2,5 punts

Les diferents practiques s'hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació sera de No Apte.

Aquestes es podran entregar per superar la part pràctica en la convocatoria de Setembre.

Fonts d'informació

Bàsica

- COOPERS& LYBRAND (1996) El capital humano y la empresa Capítol 7: La comunicación
- DEL CERRO, A. (1991) El psicólogo y la organización. Barcelona: P.P.U
- HARPER, L. y colaboradores (1979) La comunicación en la organización. Bilbao: Deusto.
- HUSE E.F. y BOWDITCH, J.L. (1979) El comportamiento humano en la organización Bilbao: Deusto.
- KATZ, D. y KAHN, R.L. (1989) Psicología Social de las Organizaciones. México: Trillas.
- LOPEZ-MENA, L. (1989) La intervención psicológica en la empresa.Barcelona: Martinez Roca.
- MINTZBERG, HENRY (1995) La estructuración de las Organizaciones. Ed. Ariel Economia
- MORALES, J.F. y colaboradores (1994) Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill
- N. STANTON Las técnicas de comunicación en la empresa De. Deusto
- PEIRO J.M. (1986) Psicología de las Organizaciones. Madrid: U.N.E.D.
- PEIRO J.M. i altres (1997) Psicología del Trabajo. Madrid: Síntesis
- PEÑA, M. (1985) La psicología y la empresa. Madrid: Hispano Europea.
- PRIETO, J.M. ZORNOZA, A. Y PEIRO J.M. (1997) Nuevas tecnologías de la información en la empresa. Madrid: Pirámide.
- PEIRO J.M. (1986) Psicología de las Organizaciones. Madrid: U.N.E.D.
- QUIJANO, S.DE (1999) Auditoría del sistema humano en la empresa (el modelo ASH). Barcelona: PPU
- TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A. (2000) Psicologia del Treball per a Relacions Laborals. Tarragona: Servei Lingüstic.

Complementària
Recomanacions