ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura OBSERVACIÓ I ANÀLISI DE LA PRÀCTICA EDUCATIVA Codi 11172208
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
Adreça electrònica josediego.vargas@urv.cat
Professors/es
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
Web


Competències
Codi  
A4 Conèixer la diversitat dels processos cognitius, emocionals i afectius en els que es sustenta l’aprenentatge.
A5 Definir, analitzar el seu context i diagnosticar les necessitats educatives de les persones basant-se en diferents instruments i tècniques.
A6 Identificar situacions que requereixin ser derivades a serveis educatius especialitzats.
A11 Conèixer els principis i metodologies de la investigació en l’àmbit psicopedagògic.
A15 Utilitzar les metodologies d’investigació, recollida, anàlisi, interpretació i difusió de resultats aplicables a l’àmbit psicopedagògic.
A16 Integrar, incorporar i ajustar els resultats de la investigació en la pràctica educativa.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B9 Capacitat d’anàlisi i síntesi
B10 Organització i planificació
B11 Gestió de la informació
B12 Capacitat de presa de decisions
B13 Capacitat d'autocrítica

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els principis i metodologies de l'observació, entenent-la com a instrument d'anàlisi de la pràctica educativa A11
B11
Conèixer les característiques peculiars dels contextos educatius i aprendre a identificar-les en les situacions reals A4
A5
A6
B4
B5
B9
Aprendre a fer ús de l’observació com a metodologia d’anàlisi dels processos d’ensenyança-aprenentatge als contextos escolars A15
A16
B2
B10
B12
B13

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1: Introducció a l’observació com a metodologia d’anàlisi de la pràctica educativa - Principis de l’observació
- Metodologies d’observació
MÒDUL 2: Característiques dels contextos educatius - Tipus de resposta observacional
- Eines per a la recollida de la resposta observacional
MÒDUL 3: Anàlisi i interpretació de les dades observacionals - Metodologies d’anàlisi de la pràctica educativa
- Criteris per a la interpretació de les dades observacionals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
 
Sessió Magistral 30 25.5 55.5
Pràctiques a laboratoris 10.5 0 10.5
Treballs 0 34 34
Resolució de problemes, exercicis 1 5 6
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitat pràctica introductòria
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Pràctiques a laboratoris Aplicar, a nivell pràctic, les metodologies observacionals als contextos educatius
Treballs Tria d'una temàtica d'estudi i realització de tot el procés observacional i d'anàlisi dins un context educatiu real: Des de la planificació i disseny fins a la interpretació dels resultats i elaboració d'un informe detallat
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi i resolució de diversos problemes o exercicis pràctics, relacionats amb la temàtica de l'assignatura

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
És necessari l'assessorament i seguiment dels treballs dels alumnes per part del professor, per tal de garantir que s'acompleixen els criteris mínims exigits

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Lliurament d'un informe del treball pràctic que es realitzarà, que consisteix en: 1) La tria d'una temàtica d'estudi, i 2) la realització de tot el procés observacional i d'anàlisi dins un context educatiu real: Des de la planificació i disseny fins a la interpretació dels resultats 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria
El treball pràctic requerirà de l'assessorament i seguiment del professor per tal de ser avaluat

Fonts d'informació

Bàsica

Anguera, M. T. (1988). Manual de prácticas de observación. México: Trillas.

Anguera, M. T. (1991). Metodologia observacional en la investigación psicológica. Vol. I. Barcelona: PPU.

Anguera, M. T. (1999). Observación de conducta interactiva en contextos naturales.

Anguera, M. T. (1999). Observación en la escuela.

Irwin, M. y Bushell, M. (1985). La observación del niño. Estrategias para su estudio. Madrid: Narcea.

Complementària
Recomanacions