ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura TRANSTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11172103
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Segon Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica oscar.asorey@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
Professors/es
ASOREY MARTÍNEZ, OSCAR
CANALS SANS, JOSEFA
Web
Descripció general

Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats, instrument d'avaluació i els criteris per poder orientar un diagnòstic i un assessorament. S’introdueixen aspectes generals que permetin entendre el concepte de problema psicològic.Objectius

Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats, instrument d'avaluació i els criteris per poder orientar un diagnòstic i un assessorament. S’introdueixen aspectes generals que permetin entendre el concepte de problema psicològic.


RecomanacionsMetodologia docent
Teoria: Classes magistrals. Lectura d'algun article o material didàctic. Pràctiques: Casos pràctics, vídeos i discussions sobre les exposicions pràctiques. Aplicacions informàtiques de programes sobre temes de psicopatologia. Coneixements d'instruments d'avaluació

Metodologia avaluació

Examen amb prova objectiva de la teoria i pràctica (75% de la nota). Resolució de casos i problemes clínics en petits grups d'alumnes, que s'haurà d'exposar a la classe (25%). Les dues parts s'han d'aprovar per fer mitja de la nota final. 


Programa
Tema Subtema
1.- Bloc I. Aspectes introductoris i generals Tema 1. Història i concepte de l'anormalitat en la conducta dels nens

Tema 2. Models teòrics en psicopatologia infantil

Tema 3. Les classificacions i el diagnòstic en els trastorns del desenvolupament

Tema 4. Els factors de risc en la psicopatologia del desenvolupament.

Tema 5. L'avaluació psicopatològica en nens i adolescents.
2.- Bloc II. Psicopatologia del desenvolupament Tema 6. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

Tema 7. Trastorns generalitzats del desenvolupament

Tema 8. Trastorns motors

Tema 9. Retard mental: causes i avaluació

Tema 10. Trastorns del llenguatge

Tema 11. Trastorns per comportament pertorvador

Tema 12. Trastorns de les emocions

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) Wasghinton: American Psychiatric Press.

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Espada J.P, Méndez F.X. y Orgilés M. (2006). Terapias psicológicas con niños y adolescentes. Estudios de casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Ariel.

González R. (1998).Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Rodríguez Sacristán J. (2000). Psicopatología infantil básica: teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Wicks-Nelson R. Y Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Prentice Hall.

Complementària