ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura DIFICULTATS D'APRENENTATGE I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA Codi 11172009
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Segon Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
Adreça electrònica josediego.vargas@urv.cat
Professors/es
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
Web


Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica
Complementària
Recomanacions