ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura FORMACIÓ DE PERSONAL Codi 11162273
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
PUJOL GARRIGOS, ANGELA
Adreça electrònica angela.pujol@urv.cat
Professors/es
PUJOL GARRIGOS, ANGELA
Web
Descripció general

1.-Conèixer les noves tecnologies en l'àrea de formació. 2.-Aprendre els diferents recursos didàctics utilitzats en els diferents tipus de formació 3.-Apreofundir en les metodologies tradicionals, relacionades amb les noves tecnologies, situacionals i individualitzades..Competències
Codi  
A14 Definir els objectius i les metes del servei que es prestarà. (Detectar necessitats)
A15 Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per al servei que se sol·licita. (Avaluació)
A17 Proporcionar informació als usuaris, tenint en compte el tipus de destinatari. (Comunicació professional)
A18 Difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca, les revisions teòriques i de productes i serveis generats. (Difusió del coneixement psicològic)
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B9 Planificació i organització
B10 Capacitat de lideratge
B11 Motivació per la qualitat
B12 Presa de desicions
B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
B22 Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.
B26 Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
B27 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
B28 Gestionar la seva formació professional i personal al llarg de la vida.
B30 Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Aprofundir en les metodologies tradicionals, relacionades amb les noves tecnologies, situacionals i individualitzades A14
A15
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
B10
B12
B13
B28
B30
C3
C5
2. Aprendre els diferents recursos didàctics utilitzats en els diferents tipus de formació A14
A17
A18
B11
B22
B26
B27
C3

Continguts
Tema Subtema
1. Orientació metodològica de la formació. 1.1. Formació vs desenvolupament.
2. Obstacles a la formació. 2.1. Gestió del procès de la formació
3. Tècniques individualitzades a. Mètodes individualitzats i estandaritzats orientats a l’ensenyament i a l’aprenentatge
b. Entrenament (Coaching)
c. Acompanyament (Mentoring)
4. Tècniques semiestandaritzades a. Ensenyament a distància i noves tecnologies (E-learning, B-learning)
b. Cursos a mida : Formació In Company
5. Tècniques situacionals 5.1. Outdoor training, Indoor training, simuladores.
6. La Formació i l’estructura organitzativa 6.1. Com fer un Pla de formació a l'empresa i en què consisteix
7. Módul de presentacions eficaces 7.1. Comunicació verbal i no verbal
7.2. Recomanacions bàsiques

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 8 12
 
Sessió Magistral 15 30 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 30 45
 
Atenció personalitzada 2 4 6
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
Proves pràctiques 0 4 4
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d'una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a l'assignatura. Es podrà fer mitjançant la formulació d'unes preguntes generals al grup de classe o un qüestionari individual
Sessió Magistral És l'exposició oral per part del professor dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Aquesta exposició anirà recolzada en pwp.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en l'anàlisi, discussió i resolució d'un cas pràctic o article o problema que presenta el professor a classe. Normalment aquest exercici es realitzarà en grups de tres persones amb l'orientació del professor.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Descripció
Atenció als alumnes dins i fora de l'aula per intentar solventar tots els dubtes que puguin tenir sobre l'assigntura en quan a continguts o avaluació, etc. Les classes seran 50% exposició dels temes i 50% classes pràctiques mitjançant exercicis, dinàmiques de grup, discussió d'articles, debats, etc.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves objectives de tipus test Examen tipo test 50%
Proves pràctiques Cas pràctic a desenvolupar per l'alumne 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Luis R. Gómez-Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy (2004). Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 3ª Edición. Editorial Pearson Educación.

Alfonso C. Morales Gutiérrez, J. Antonio Ariza Montes, Emilio Morales Fernández (2000). Gestión Integrada de Personas. Una perspectiva de organización. 2ª Edición. Editorial Desclée de Brouwer S.A.

Buckley,R.; Caple, J. (1990) La formación.Teoría y práctica. Madrid. Díaz de Santos

Castanyer Figueras, F.(1988) La formación permanente en la empresa. Barcelona. Marcombo

Ives, W. (1991) Evaluación de destrezas y análisis de necesidades para el profesional de la formación. Consultores Españoles

Maclelland, D.C. (1987) Human Motivation. Cambridge University

Mitrani A.; Dalziel M. y Suarez De Puga, I. (1992) Las competencias: clave para una gestión integrada de los recursos humanos. Bilbao. Deusto Pereda, S. (1993) Ergonomía. Diseño del entorno laboral. Madrid. Eudema

Boyatzis, R.E (1982) The competent manager. John Wiley & Sons

Randell, G.; Packard, P. Y Slater, J. (1988) La valoración y formación del personal. Bilbao. Deusto

Técnicas de Formación, S.A. (1995) Guía para la formación de la Comunidad de Madrid. Madrid. Instituto para la Formación de la Comunidad de Madrid

Complementària
Recomanacions