ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Codi 11162268
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BOADA GRAU, JOAN
Adreça electrònica joan.boada@urv.cat
Professors/es
BOADA GRAU, JOAN
Web
Descripció general 1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

2.-Dominar alguns mètodes de recerca en I'àmbit esmentats.

3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.


Competències
Codi  
A1 Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
A4 La naturalesa de les diferències individuals.
A5 La dimensió social i antropològica de l’ésser humà, tot considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà, en les relacions interpersonals i en les relacions de l’individu i dels grups amb el medi ambient.
A8 Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
A10 Els fonaments epistemològics dels diferents mètodes d’investigació en psicologia, la seva funció, característiques i limitacions.
A11 Els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, i la interpretació dels resultats.
A12 Els procediments i les tècniques aplicats a la construcció i l’adaptació d’instruments d’avaluació psicològica.
A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
A14 Definir els objectius i les metes del servei que es prestarà. (Detectar necessitats)
A15 Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per al servei que se sol·licita. (Avaluació)
A16 Identificar i preparar intervencions que siguin adequades per assolir les metes establertes. (Intervenció, mediació i tractament)
A17 Proporcionar informació als usuaris, tenint en compte el tipus de destinatari. (Comunicació professional)
A18 Difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca, les revisions teòriques i de productes i serveis generats. (Difusió del coneixement psicològic)
A19 Dissenyar i desenvolupar estudis en l’àmbit de la disciplina. (Recerca)
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B9 Planificació i organització
B10 Capacitat de lideratge
B11 Motivació per la qualitat
B12 Presa de desicions
B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
B15 Aplicació crítica i reflexiva dels seus coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que ocupi.
B16 Realització de judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions durant l’exercici de la seva responsabilitat.
B18 Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
B20 Respecte per les normes socials, organitzacionals i ètiques dins les activitats relacionades amb la professió.
B21 Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
B22 Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.
B23 Que pot adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
B25 Que respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
B26 Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
B27 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
B28 Gestionar la seva formació professional i personal al llarg de la vida.
B30 Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Integrar els continguts bàsics (teòrics i pràctics) del programa, mitjançant l'aprenentatge per recepció (continguts exposats pel professor oralment amb transparències) i l'aprenentatge per descobriment (participació activa de l'alum-ne/a l'aula). A1
A4
A5
A8
A10
A11
A13
B1
B9
B21
B22
B26
C2
Dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit de la Psicologia dels Recursos Humans. A11
A12
A16
A19
B1
B3
Aplicar a la pràctica els coneixements adquirits facilitant la intervenció professional -en el marc de l'empresa- en la Gestió i Direcció dels Recursos Humans. A11
A12
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
B11
B12
B13
B18
B27
C3
Potenciar les habilitats socials, entre elles, l'exposició en públic a l'aula, la interacció amb professionals, etc. B1
B4
B5
B7
B13
B27
B30
Informar sobre els valors socials i laborals dominants, en el moment actual, que possibiliten una adequada integració en el mercat laboral. A4
A5
B1
Possibilitar la socialització laboral i organitzacional, informant de les tècniques més usuals i dels principals processos emprats per les Empreses privades i les Organitzacions públiques. A15
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B18
B20
B23
B25
B27
B28
C3

Continguts
Tema Subtema
1.-Gestió Integrada dels RR. HH.
2.-Descripció, Anàlisi i Valoració dels Llocs de Treball.
3.-Procés d'lncorporació.
4.-Habilitats i Rols directius.
5.-Avaluació de carreres i trajectòries.
6.-Conflicte, mediació i negociació.
7.-Anàlisi de decisions.
8.-Comportament grupal.
9.-Avaluació de rendiments.
10.-Auditories Organitzacionals.
11.- Patologies laborals
12.-Problemàtica derivada de la gestió de RRHH.
13.-El Psicòleg i els Recursos Humans.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 3 0 3
 
Seminaris 20 30 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 7.5 11.25 18.75
Treballs 0 19 19
Esdeveniments científics i/o divulgatius 3 1.5 4.5
Pràctiques externes (de camp/sortides) 7.5 9.375 16.875
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Informació sobre el programa i les pràctiques.
Seminaris Mètode Socràtic: l'alumne setmanalment ha de realitzar una lectura obligatòria i s'ha de preparar preguntes que realitzarà al professor.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Mètode Socràtic: l'alumne ha de realitzar la resolució d'un cas pràctic.
Treballs L'alumne ha de presentar amb suport audiovisual un treball sobre un tema que tria lliurement i ha de realitzar una recerca bibliogràfica i definir els principals constructes temàtics.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Opció 1: Visita l'aula un professional del sector, els alumnes li realitzen preguntes.
Opció 2: El grup d'alumnes visita una organització on se li fa un comentari guiat.
Pràctiques externes (de camp/sortides) Entrevistes tutoritzades que realitza l'alumne.

Atenció personalitzada
 
Seminaris
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Descripció
El professor resoldrà els dubtes en les activitats que es plantegin.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Els alumnes realitzen comentaris critics de cassos pràctics. 30%
Treballs Els alumnes realitzen comentaris critics d'articles científics i professionals treballats o no en els seminaris. 30%
Esdeveniments científics i/o divulgatius Els alumnes realitzen un comentari personal sobre la sessió. 5%
Pràctiques externes (de camp/sortides) A partir d'un guió elaborat pel professor l'alumne realitza una entrevista laboral.
L'alumne ha de presentar una memòria de la mateixa.
35%
 
Altres comentaris i segona convocatòria
No hi ha examen. En totes les metodologies contemplades l'alumne ha de tenir un alt nivell de presencialitat i una assistència regular a classe.

Fonts d'informació

Bàsica

Llibres:


Arias Galicia, F. (1989) Administración de Recursos Humanos. México : Trillas.

Boada, J. (1999) Psicologia del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos). Barcelona: PPU.

Boada, J. (Dir.) (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre

recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Chiavenato, I. (1988) Administración de Recursos Humanos. México : Mc Graw-Hill.

Davis, K. y Newstrom, J.W. (1991) Comportamiento humano en el trabajo. México : Mc Graw-Hill.

Dessler, G. (1991) Administración de Personal. México : Prentice-Hall.

Elorduy, J. I. (1993) Estrategia de Empresa y Recursos Humanos. Madrid : Mc Graw-Hill.

Gasalla, J. M. (1993) La Nueva Dirección de Personas. Madrid : Pirámide.

Munduate, L. y Martínez, J. M. (1994) Conflicto y negociación. Madrid : Eudema.

Puchol, L. (1993) Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid : ESIC.

Recio, E. M.(1991) La planificación de los Recursos Humanos en la Empresa. Barcelona: Hispano Europea.

Schultz, D. P. (1991) Psicología Industrial. Madrid : Mc Graw-Hill.

Articles:

Ariza, J.A. (2005) Absentismo laboral en España: Concepto, estadísticas y medidas de afrontamiento. Estudios Financieros, 272, noviembre, 203-216.

Boada, J. , Jerez, S. y Zaplana, T. (2001) Amanda L., una assistant de marketing. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

CIPD (2005) CIPD Conference and Exibition 2004. Dirigir Personas, 33, marzo, 58-63.

De Diego, R. (2001) Estrategias Directivas. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Egea, M. P. (2001) Criterios de calidad en centros universitarios según el alumnado: implicaciones laborales y organizacionales. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 17 (2), 219-231.

Fernández-Aguado, J. (2001) Entrevista: La dirección por valores. Aedipe, 18, 66-72.

Galán, D. (2001) Fracaso de un jóven titulado. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

García, E.; Ramis, C. y Manassero, M.A. (2001) Plato va, plato viene: Una cuestión de calidad . En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

García-Tenorio, J. y Sabater, R. (2004 a) Fundamentos de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid: Thomson. (Caso: El puesto de jefe de distribución de logística, pp.77-78).

García-Tenorio, J. y Sabater, R. (2004 b) Fundamentos de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid: Thomson. (Caso: Políticas de Recursos Humanos en Textiles, S.A., pp.29-31)

García-Izquierdo, M. y Sáez, M. C. (2001) La soledad de Patricia. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Gómez, S. (2006) Políticas de expatriación y repatriación en multinacionales: visión de las empresas y de las personas. Dirigir Personas, 38, marzo, 28-34.

Hirigoyen, M-F. (1999) El acoso moral (Capítulo-2) Barcelona: Paidós.

Jiménez, C. y Sáchez, J. L. (2005) Análisis del downsizing (reducción de plantilla) como fenómeno psicosocial. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 21 (3), 181-206.

Labrado, M. (1999) Lo que motiva a los mejores. Aedipe, 11, 31-35.

López-Zafra, E y Morales, F. (2001) Liderazgo carismático en las organizaciones. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Luna-Arocas, R. (2004) Ética y recursos humanos. Un estudio empírico. Dirigir Personas, 30, junio, 54-61.

Macip, S. y Poy, A. (2001) Las competencias profesionales en una empresa de transporte. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Marín, M. ; Infante, E. y Rivero, M. (2002) Presiones internas del ámbito laboral y/o familiar como antecedentes del conflicto trabajo-familia. Revista de Psicología Social, 17 (1), 103-112.

Morales, J. C. (2005) La cultura organizacional y su efecto en la sostenibilidad de una estructura federativa: El caso de Mondragón Corporación Cooperativa. Estudios Financieros, 206, mayo, 219-256.

Moreno, M. (2000) Un caso de despido. En L. Puchol (Director) Casos y supuestos en dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: Díaz de Santos.

Palací, F. J. y Topa, G. (2001) Bricolage Sur. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Puchol, L. (2000 a) Cara y cruz de la evaluación del desempeño. En L. Puchol (Director) Casos y supuestos en dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: Díaz de Santos.

Puchol, L. (2000 b) ¡Malditos Headhunters!. En L. Puchol (Director) Casos y supuestos en dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: Díaz de Santos.

Ramos, J. (2006) La incorporación de la mujer en los niveles directivos. Dirigir Personas, 39, junio, 47-49

Romay, J. (2001) La comunicación organizacional. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Samaniego, C. y Díaz, F. (1995) Selección, formación y desarrollo de carreras en la administración pública. En A. Rodríguez Fernández (Director) Los Recursos Humanos en las Administraciones Públicas. Madrid: Tecnos (pp.249-288).

Valero, J.A.; Fernández, J. y Mateo, M. (2002 a) Casos de recursos humanos y relaciones laborales. Madrid: Pirámide (Análisis y descripción de puestos de trabajo, pp.31-35).

Valero, J.A.; Fernández, J. y Mateo, M. (2002 b) Casos de recursos humanos y relaciones laborales. Madrid: Pirámide (Comunicación, pp.115-117).

Complementària
Recomanacions