ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR Codi 11162254
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
mariafrancisca.tayant@urv.cat
lola.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
TAYANT MARTÍNEZ, MARÍA FRANCISCA
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web http://lola.garcia@urv.net
Descripció general Estudio de las variables y procesos educativos que intervienen en el contexto familiar. Aproximación a las orientaciones y pogramas de intervención en este ámbito desde una perspectiva evolutivo-educacional.


Competències
Codi  
A5 La dimensió social i antropològica de l’ésser humà, tot considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà, en les relacions interpersonals i en les relacions de l’individu i dels grups amb el medi ambient.
A7 Els diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.
A9 Els principis i les variables que incideixen en els processos educatius al llarg del cicle vital.
A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B15 Aplicació crítica i reflexiva dels seus coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que ocupi.
B17 Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
B26 Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
B27 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Profundizar en el contexto familiar como primer y primordial ámbito de educación en la infancia A5
A7
B17
Analizar las variables y procesos implicados en la educación familiar A9
Adquirir una comprensión psicológica sobre la diversidad de configuraciones familiares actuales A5
A9
Generar orientaciones y criterios de optimización educativa en el ámbito familiar A13
B15
Conocer programas específicos de intervención en este ámbito A13
B26
Desarrollar competencias para el trabajo autónomo y en equipo B1
B3
B4
B5
B27
C5

Continguts
Tema Subtema
1. La familia como contexto de desarrollo y educación en la infancia y la adolescencia. Concepto, naturaleza y funciones de la educación familiar.

El proceso de convertirse en padre y madre como transición personal y familiar.

Ideologias familiares sobre el desarrollo y la educación.

Las relaciones entre hermanos.

Relaciones familiares durante la adolescencia.
2. Contextos familiares no convencionales y de riesgo Divorcio, monoparentalidad y nuevos emparejamientos

El maltrato infantil en el contexto familiar
3. Orientaciones y programas de intervención psicoeducativa en el ambito familiar El juego familiar como promotor de desarrollo afectivo y social.

Programas de atención a la primera infancia.

Contexto familiar y contexto escolar. Estrategias para la colaboración.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 4 8
 
Sessió Magistral 30 30 60
Esdeveniments científics i/o divulgatius 2 2 4
Metodologies integrades 26 46 72
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves de Desenvolupament 2 0 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Evaluación conocimientos previos y puesta en comun al inicio de cada bloque.

Actividades de motivación para la inmersión en cada bloque de trabajo
Sessió Magistral Exposición por el profesor de los contenidos centrales de cada bloque de trabajo
Esdeveniments científics i/o divulgatius Asistencia a la conferencia inagural de curso y a la semana psicológica
Metodologies integrades Elaboración por el alumno de actividades de reflexión, profundización y ampliación de los contenidos trabajados en clase.

Se reflejan en la carpeta de trabajo y son la muestra del trabajo individual y grupal, la evidencia del trabajo continuado sobre la asignatura

Atenció personalitzada
 
Metodologies integrades
Atenció personalitzada
Descripció
Supervisión, orientación y seguimiento de la carpeta de trabajo del alumno, que incliuye trabajos de ampliación y profundización, y trabajos en grupo realizados en el aula

Avaluació
  Descripció Qualificació
Metodologies integrades Evaluación a través de la carpeta de trabajo 50%
Proves de Desenvolupament Examen sobre los contenidos centrales de la asignatura (exposiciones del profesor y dossier textos obligatorios) 50%
Altres Evaluación inicial, del proceso y final sobre el cumplimiento de objetivos, aspectos metodológicois y evaluativos Incluido n las metodologias integradas
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Lopez, F.; Etxebarria, I.; Fuentes, M.J. y Ortiz, M.J., Dessarrollo afectivo y social, Madrid, 199, Piramide
Rodrigo, M.J. y Palacios, J., Familia y desarrollo humano, Madrid, Alianza
Arranz Freijo, E., Familia y desarrollo psicológico, Barcelons, 2004, Pearson
Musitu, G. y Cava, M.J., La familia y la educación, Barcelona, 2001, Octaedro
Complementària Mirabent, V. y Ricart, E., Adopció i vínculo familiar, Barcelona, 2005, Paidos
Elfa, A. y Garcia, A., Els nens venen de Siberia, Barcelona, 2003, Edicions, 62
Vila, I., Familia, escuela y comunidad, Barcelona, 1998, Horsori
Amoos, P., Familias cangur: una experiencia de protecció a la infancia, Barcelona, 2003, Fundació La Caixa
Anguera, B. y Riba, C., Fi de mileni: crisi de la funció paterna, Barcelona, 1999, Beta
Recomanacions


 
Altres comentaris
Asistencia a la conferencia inagural del curso académico Asistencia a la semana psicológica