ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura DIFICULTATS D'APRENENTATGE I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA Codi 11162252
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
Adreça electrònica josediego.vargas@urv.cat
Professors/es
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Aprendre a reconèixer les manifestacions rellevants de les dificultats d'aprenentatge en diversos àmbits i diferenciar-les d'altres necessitats educatives

Conèixer els principis i criteris essencials per a la prevenció, diagnòstic i intervenció de les dificultats d'aprenentatge

Delimitar els àmbits d'actuació del psicòleg en el marc de la intervenció psicoeducativa de les dificultats d'aprenentatge


Objectius
Aprendre a reconèixer les manifestacions rellevants de les dificultats d'aprenentatge en diversos àmbits i diferenciar-les d'altres necessitats educatives Conèixer els principis i criteris essencials per a la prevenció, diagnòstic i intervenció de les dificultats d'aprenentatge Delimitar els àmbits d'actuació del psicòleg en el marc de la intervenció psicoeducativa de les dificultats d'aprenentatge

RecomanacionsMetodologia docent
Sessió Magistral: La presentació dels temes i el treball conjunt del professor i estudiants per afavorir l’aprenentatge dels continguts Activitats a classe: La realització de les diverses activitats associades al desenvolupament dels temes Presentacions / exposicions: Els estudiants, en equip presenten a la classe els productes elaborats (diapositives, esquemes, estudis particulars, resums...) sobre alguna de les temàtiques proposades a 'assignatura Debats: Discussió a l'aula sobre temes relacionats amb els continguts teòrics

Metodologia avaluació
Examen tipus test sobre els continguts teòrics (70%) Presentació d'un treball de pràctiques (30%)

Programa
Tema Subtema
1. El concepte de dificultats d'aprenentatge 1.1. Introducció

1.2. Evolució històrica

1.3. Definició i classificació de les dificultats d'aprenentatge
2. Marc general de la intervenció psicoeducativa en les dificultats d'aprenentatge 2.1. Consideracions generals

2.2. Característiques i disseny de la intervenció

2.3. Qui realitza la intervenció
3. Les dificultats d'aprenentatge de la lectura i la escriptura 3.1. Introducció

3.2. Dificultats d'aprenentatge de la lectura
- Característiques i tipus
- Programes d'intervenció

3.3. Dificultats d'aprenentatge de l'escriptura
- Característiques i tipus
- Programes d'intervenció
4. Les dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques - Característiques i tipus
- Programes d'intervenció

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Defior, S. (1996). Las dificultades de aprendizaje: Un enfoque cognitivo. Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe

Escoriza, J. (1999). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona

Escoriza, J.(1998). Conocimiento psicológico y conceptualización de las dificultades de aprendizaje. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona

García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Editorial Ariel

González-Pienda, J.A. y Núñez, J.C. (1998). Dificultades del aprendizaje escolar. Madrid: Editorial Pirámide

Jiménez, J.E. (1999). Psicología de las dificultades de aprendizaje. Una disciplina científica emergente. Madrid: Editorial Síntesis

Miranda, A., Vidal-Abarca, E. y Soriano, M. (2000). Evaluación e intevención psicoeducativa en dificultades de aprendizaje. Madrid: Editorial Pirámide

Manjón, D.G. (2002). Las dificultades de aprendizaje en el aula. Barcelona: Editorial Edebé

Sánchez, E. (1998). Dificultats de l’aprenentatge. Barcelona: EdiUOC

Santiuste, V. y Beltrán, J.A. (1998). Dificultades de aprendizaje. Madrid: Editorial Síntesis

Vidal, J.G., Manjón, D.G. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Concepto, evaluación y tratamiento (Vol. 1) Madrid: Editorial EOS

Complementària