ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DEL PENSAMENT Codi 11162020
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Quart Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Adreça electrònica josep.demestre@urv.cat
Professors/es
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Web
Descripció general L’assignatura està dirigida a l’estudi dels processos de pensament i raonament, sempre presents quan un ésser humà intenta raonar i/o prendre una decisió. Analitzarem les operacions i mecanismes implicats en aquests processos. Abordarem les principals teories i paradigmes experimentals que estan a disposició del psicòleg del raonament; a més a més, presentarem els resultats més rellevants, això és, els que tenen una major significació teòrica i/o empírica, obtinguts pels diferents paradigmes


Objectius
L’assignatura està dirigida a l’estudi dels processos de pensament i raonament, sempre presents quan un ésser humà intenta raonar i/o prendre una decisió. Analitzarem les operacions i mecanismes implicats en aquests processos. Abordarem les principals teories i paradigmes experimentals que estan a disposició del psicòleg del raonament; a més a més, presentarem els resultats més rellevants, això és, els que tenen una major significació teòrica i/o empírica, obtinguts pels diferents paradigmes

RecomanacionsMetodologia docent
Classes teòriques i pràctiques presencials, i altres mètodes no presencials via web

Metodologia avaluació
La part teòrica de l’assignatura s’avaluarà mitjançant un examen tipus test; la part pràctica s’avaluarà a partir de la realització d’un seguit d’exercicis de lògica

Programa
Tema Subtema
1. La lògica com a eina per a avaluar el Pensament i el Raonament Deducció i Inducció

Lògica proposicional

Lògica de primer ordre

2. Lògica i Raonament Deductius Raonament condicional

Raonament sil·logístic

Raonament sobre relacions

Raonament en sèries de tres termes

3. Comprovació d’hipòtesis Les tasques de Peter Wason
Problema THOG
Tasca de selecció)
4. Raonament Probabilístic Nocions bàsiques de probabilitat

Biaixos en el raonament

Teoria de Kahneman i Tversky
Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Espino Morales, O. G. (2004). Pensamiento y razonamiento. Madrid: Pirámide.

Garnham, A., Oakhill J. (1994). Manual de psicología del pensamiento. Barcelona: Paidós.

González Labra, M. J. (1998). Introducción a la psicología del pensamiento. Madrid: Trotta.

Piattelli-Palmarini, M. (1995). Los túneles de la mente. Barcelona: Crítica.

Santamaría, C. (1995). Introducción al razonamiento humano. Madrid: Alianza Editorial.

Complementària