ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura NEUROPSICOLOGIA Codi 11161251
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Web
Descripció general Proporcionar a l’alumne coneixements teòrics i pràctics bàsics necessaris per una adequada comprensió de les relacions cervell-conducta, especialment en l’àmbit clínic.


Objectius
Proporcionar a l’alumne coneixements teòrics i pràctics bàsics necessaris per una adequada comprensió de les relacions cervell-conducta, especialment en l’àmbit clínic.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE NEUROCIÈNCIA/11161008

Metodologia docent
Sessions expositives, classes pràctiques, videos, articles científics, pràctiques d'administració de tests neuropsicològics i diagnòstic ......

Metodologia avaluació
Examen escrit de les classes teòriques i de las classes pràctiques. Avaluació continuada de la realització de les pràctiques.

Programa
Tema Subtema
Introducció a la neuropsicologia
Neuroanatomia funcional elemental
Mètodes i tècniques en neuropsicologia. Recollida d’informació
Especialització hemisfèrica
Neuropsicologia de l’atenció i l’orientació
Neuropsicologia de la memòria
Neuropsicologia del llenguatge
Neuropsicologia de la funció gnòsica i les pràxies
Neuropsicologia del lòbul frontal
Patologia cerebral
Envelliment, demències i altres processos neurodegeneratius
La rehabilitació neuropsicològica

Perfil de competències
Les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques La naturalesa de les diferències individuals Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció neuropsicològica Planificació i organització Motivació per la qualitat Presa de desicions Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions Que respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

Fonts d'informació
Bàsica León-Carrión J, Fundamentos de neuropsicología humana, Ed. SigloXXI,
Gil R, Manual de neuropsicología, Editorial Masson,
Martin JH, Neuroanatomía, Prentice Hall,
Junqué C, Barroso J, Neuropsicología, Editorial Síntesis,
Complementària Benton AL, Contributions to Neuropsychological Assessment: A Clinical Manual, Oxford University Press,
Diamond MC, Scheibel AB, Elson LM, El cerebro humano. Libro de trabajo., Ariel Neurociencia,
Alberca R, López-Pousa S, Enfermedad de Alzheimer y otras demencias., Editorial Médica Panamericana,
Muñoz JM, Tirapu J, Rehabilitación neuropsicológica, Editorial Síntesis –guías de intervención-,