ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT Codi 11161216
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web
Descripció general 1. Conèixer l’evolució històrica de la Psicologia Social de l’esport
2. Comprendre els diferents marcs teòrics que existeixen a la Psicologia Social de l’Esport
3. Aprofundir en les habilitats psicològiques que es posen de manifest a l’entrenament, la competició, l’arbitratge i el judici esportius.
4. Analitzar les especials característiques de les organitzacions esportives.


Objectius
1. Conèixer l’evolució històrica de la Psicologia Social de l’esport 2. Comprendre els diferents marcs teòrics que existeixen a la Psicologia Social de l’Esport 3. Aprofundir en les habilitats psicològiques que es posen de manifest a l’entrenament, la competició, l’arbitratge i el judici esportius. 4. Analitzar les especials característiques de les organitzacions esportives.

RecomanacionsMetodologia docent
Classes teòriques, classes pràctiques i discussió

Metodologia avaluació
Examen teòric (tipus test) i pràctiques. La nota de la part teòrica correspòn al 70% de la nota i la nota de la part pràctica correspòn al 30% de la nota. Les parts s'han d'aprovar de manera independent

Programa
Tema Subtema
Historia de la Psicologia social del Deporte.
Marcs teòrics
Psicologia de la Competició Esportiva
Psicologia de l’Entrenament Esportiu
Psicologia de l’Arbitratge i Judici esportius
Organitzacions Esportives
Habilitats psicològiques a l’esport

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Balaguer, I. (1994). Entrenamiento Psicológico en el deporte. Valencia: Albatros

Cruz, J. (Ed.) (1997). Psicología del deporte. Madrid: Síntesis

Riera, J. (1985). Introducción a la Psicología del Deporte. Barcelona: Martínez Roca

Riera, J. y Cruz, J. (eds.) (1991). Psicología del Deporte, aplicaciones y perspectivas. Barcelona: Martínez Roca

Ribes, E. y López, F. (1985). Teoría de la Conducta: un análisis de campo y paramétrico. México: Trillas

Weinberg, R.S. y Gould, D. (1995). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. Barcelona: Ariel

Williams, J.M. (Eds.) (1986). Applied Sport psychology. Palo Alto, Ca: Mayfield. Traducción: Psicología Aplicada al Deporte. Madrid: Biblioteca Nueva, 1991

Complementària