ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura TÈCNIQUES PROJECTIVES Codi 11161214
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
HIERRO BUSTO, MARIA DOLORES
Adreça electrònica mdolores.hierro@urv.cat
Professors/es
HIERRO BUSTO, MARIA DOLORES
Web


Competències
Codi  
A8 Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
A12 Els procediments i les tècniques aplicats a la construcció i l’adaptació d’instruments d’avaluació psicològica.
A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
A15 Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per al servei que se sol·licita. (Avaluació)
B16 Realització de judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions durant l’exercici de la seva responsabilitat.
B19 Acceptació, integració i elaboració de les crítiques sobre la seva actuació professional.
B20 Respecte per les normes socials, organitzacionals i ètiques dins les activitats relacionades amb la professió.
B21 Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
B22 Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.
B25 Que respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
B26 Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
B27 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
B30 Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
A8
A12
A13
A15
B16
B19
B20
B21
B22
B25
B26
B27
B30

Continguts
Tema Subtema
1-Concepto de proyección: Origen, desarrollo y evolución Veure perfil en castellà
2-Definición, y clasificación de las mismas. Veure perfil en castellà
3-Técnicas gráficas: H.T.P., Familia, Animal. Veure perfil en castellà
4-Técnicas de relatos en niños: P.N., C.A.T. Veure perfil en castellà
6-Devolución, informe y utilidad clínica. Veure perfil en castellà

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 20 0 20
Resolució de problemes, exercicis 40 80 120
 
Atenció personalitzada 1 1.5 2.5
 
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Veure perfil en castellà
Sessió Magistral Veure perfil en castellà
Resolució de problemes, exercicis Veure perfil en castellà

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Veure perfil en castellà

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis Veure perfil en castellà 50% cada uno
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Abt, L.E. y Bellak, L. (1978). Psicología Proyectiva. Buenos Aires. Paidos.

Alejandro Ávila (Coord.). Evaluación en Psicología Clínica II. (1997). Amaris.

Celener Graciela. (2003). Técnicas Proyectivas. Lugar Editorial.

Corman, L.(1983). Test P.N, V. 1,2, y 3. Ed. Herder.

Frank de Verthely, R y otros: (1983). Actualizaciones en el T.R.O. Buenos Aires. Paidós.

Grassano, E. (1984). Indicadores Psicopatológicos en las Técnicas Proyectivas. Buenos Aires. Ed: Paidós. Phillipson, H. (1965). El T.R.O. Buenos Aires. Paidos.

Hammer. E.F.. Test proyectivos gráficos. Ed. Paidos.

Kock, K. (1962). El test del árbol. Buenos Aires. Kapelusz

Koppitz, E.M. (1976). El dibujo de la figura humana en niños. México. Guadalupe.

Siquier de Ocampo, ML; García Arceno, ME. (1974). La Técnicas Proyectivas y el Proceso Psicodiagnóstico. Ed: Nueva Visión

Vives Gomila, M.(1994) Instrumentos y Aplicaciones del Psicodiagnóstico Infantil. Capítulo IV, V, VI . Barcelona. Ed: PPU.

Complementària
Recomanacions