ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura COGNICIÓ I CONFLICTES INTERPERSONALS Codi 11161204
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
LÓPEZ PUIG, ANNA
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general Estudi dels processos psicològics en la resolució dels conflictes interpersonals


Competències
Codi  
A1 Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
A6 Els processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat.
A16 Identificar i preparar intervencions que siguin adequades per assolir les metes establertes. (Intervenció, mediació i tractament)
A18 Difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca, les revisions teòriques i de productes i serveis generats. (Difusió del coneixement psicològic)
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
B12 Presa de desicions
B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
B17 Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
B23 Que pot adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
B29 Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats diverses.
B30 Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.
B31 Comunicar-se en una llengua estrangera.
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
 Adquirir enfocaments i tradicions teòriques de la conflictología. A1
B17
 Conèixer els processos i les etapes principals del pensament emocional/cognitiu al llarg del cicle vital. A6
B1
 Aplicar un pensament crític i reflexiu. B3
B14
B17
 Generalitzar els conceptes a altres contextos operacionals. B1
B23
 Aprendre a treballar en equip. B5
 Desenvolupar la capacitat de parlar en públic. B30
C5
 Passar de la teoria a la pràctica educativa i social. A16
A18
B1
 Resoldre els conflictes que sorgeixen als grups de treball. B12
 Presentar situacions concretes de resolució de conflictes a l àmbit escolar. B1
 Prendre consciència del problemes actuals que ens envolten. B23
 Experimentar la necessitat de sortir al estranger a aprendre l'idioma. B31
C1
C4
 Establir relacions entre teoria i pràctica. B1
 Utilitzar les eines bàsiques en TIC. B29
C2

Continguts
Tema Subtema
INTRODUCCIÓ A LA CONFLICTOLOGIA * TIPUS DE CONFLICTES
COGNICIÓ I AFECTIVITAT * VISIÓ ACTUAL DE LES EMOCIONS I ELS SENTIMENTS
* L' APRENENTATGE EMOCIONAL I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
RAONAMENT I CONFLICTES * ESQUEMES MENTALS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
CONFLICTES INTERPERSONALS * CONTEXTES RELACIONALS I CONFLICTES
*CONFLICTE TREBALL - FAMILIA
* CULTURA DE GÈNERE I CONFLICTES INTERPERSONALS
CONFLICTES I EMOCIONS * DIMENSIÓ ÉTICA DEL CONFLICTE
APRENENTATGE EMOCIONAL Y RESOLUCIÓ DE CONFLICTES * ENSENYAMENT PRIMARI

* ENSENYAMENT SECONDARI

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 22 20 42
Esdeveniments científics i/o divulgatius 2 1 3
Debats 3 2 5
Pràctiques externes (de camp/sortides) 15 5 20
Treballs 15 20 35
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves pràctiques 5 33 38
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. Indagar la motivació dels estudiants i descobrir què esperen assolir de l'assignatura. Conèixer els coneixements previs de l'alumnat en relació als continguts abans d'iniciar l'aprenentatge
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura amb interacció entre teoria i pràctica
Esdeveniments científics i/o divulgatius Xerrades i/o aportacions d'esdeveniments científics i/o divulgatius, d'experiències en el camp psico-pedagógic i de la societat en general, per aprofundir en el coneixement de la matèria
Debats
Debats de problemes actuals relacionats amb la temàtica de l'assignatura
Pràctiques externes (de camp/sortides) Aplicació dels continguts teòrics a la realitat psico-pedagògica i/o social
Treballs Lectura individual dels documents i material audio visual. Anàlisis - discussió en grup i posada en comú amb el grup classe.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Debats
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Treballs
Activitats Introductòries
Proves pràctiques
Descripció
Activitats introductòries

Pensar, comparar i escriure amb relació a aprenentatges anteriors. Investigació de noticies de actualitat a traves dels mitjans de comunicació.
Sessió magistral
Cerca, lectura i treball de documentació (escrita i audio-visual) a treballar a la classe.

Esdeveniments científics
Escoltar la presentació i/o buscar informació sobre un tema determinat,
en interacció amb la professora.
Debats
Els grups tenen que recollir informació sobre un tema determinat per a discutir a la classe en interacció amb la professora.
Treball de curs
Llegir de manera crítica la bibliografia científica , conèixer experiències concretes sobre el tema, situar-la dins de un marc epistemològic i identificar y contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari.


Pràctiques externes (de camp sortides)
Establir contactes amb els centres, organitzar tota la experiència per a dur a terme (elaboració del material, recollida de dades, anàlisis de les dades, elaboració del informe) tot en interacció amb la professora.
Proves pràctiques

Seguiment del treball de camp mitjançant tutories

Elaborar una memòria/informe del tema/s investigats, en interacció amb la professora.


Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral

S'avalua la participació de l'alumnat.
20%
Esdeveniments científics i/o divulgatius Resums de les aportacions 5%
Treballs Elaboració de una memòria amb els continguts de la assignatura 40%
Proves pràctiques Informe del treball empíric. 35%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Damasio, A.R., El error de Descartes, 1996, Barcelona: Crítica Grijalbo Mondadori
Sastre, G.-Moreno, M., Resolución de conflictos y aprendizaje emocional, 2002, Barcelona: Gedisa
Complementària Vinyamanta, e. (Coord), Aprender del conflicto. Conflictología y educación, 2003, Barcelona: Graó
López Puig, A.- Poelmans, S. et altri, Com tenir èxit en el treball i exercir de pares i mares, 2003, Barcelona: Institut Català de la Dona
Poelmans, S. Alvarez de Mon, S., Cómo armonizar trabajo y familia en el nuevo siglo.Paradigmas del liderazgo: claves de la dirección de personas, 2001, Madrid: McGraw-Hill
Moreno, M. Sastre, G., Conocimiento y cambio, 1998, Barcelona: Paidós
moreno, M. - Sastre, G., El conocimiento del medio. La transversalidad desde la coeducación, 1994, Madrid: Instituto de la Mujer
Punset, E., El viaje a la felicidad, 2005, Barcelona: Ediciones Destino
Santamaría, C., Introducción al razonamiento humano, 1995, Madrid: Alianza Ed,
Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DESENVOLUPAMENT COGNITIU/11161106