ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU Codi 11161203
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica cori.camps@urv.cat
lola.garcia@urv.cat
Professors/es
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
Web
Descripció general 1. Aproximar-se al marc teòric i metodològic de la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda.

2. Conèixer els principis i estratègies bàsiques d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda.

3. Vivenciar, a nivell personal i en grup, situacions relacionades amb els conceptes centrals de la pràctica psicomotriu.

4. Prendre consciència de les actituds pròpies i els límits personals en relació a l’escolta, l’empatia tònica, l’expressivitat psicomotriu, la seguretat, la llei i aspectes vinculats a l’inconscient. A partir de l’escolta d’un mateix, potenciar l’escolta de l’altre.

5. Reflexionar, a partir de situacions pràctiques, sobre les actituds del psicomotricista en la relació educativa i d’ajuda.
Objectius
1. Aproximar-se al marc teòric i metodològic de la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda. 2. Conèixer els principis i estratègies bàsiques d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda. 3. Vivenciar, a nivell personal i en grup, situacions relacionades amb els conceptes centrals de la pràctica psicomotriu. 4. Prendre consciència de les actituds pròpies i els límits personals en relació a l’escolta, l’empatia tònica, l’expressivitat psicomotriu, la seguretat, la llei i aspectes vinculats a l’inconscient. A partir de l’escolta d’un mateix, potenciar l’escolta de l’altre. 5. Reflexionar, a partir de situacions pràctiques, sobre les actituds del psicomotricista en la relació educativa i d’ajuda.

RecomanacionsMetodologia docent
Exposició per part de les professores. Reflexió i discussió en grup sobre bibliografia recomanada. Partir de situacions pràctiques d’intervenció psicomotriu per analitzar i reflexionar sobre els principis i estratègies propis de la psicomotricitat. A les pràctiques: pràctica vivenciada (tònica, emocional i cognitiva), individual i grupal, d’activitats psicomotrius i la seva representació posterior a nivell verbal i/o gràfic.

Metodologia avaluació
Examen dels continguts teòrics de l’assignatura (40 % de la nota final) Portafolis individual (60% de la nota final). Es composa de: A) Treball de formació personal (20 %): memòria- reflexió sobre les vivències de les sessions pràctiques. Per a obtenir aquest 25 % de la nota final, cal assistir a un mínim del 80 % de les sessions de pràctica i aprovar la memòria. B) Treball d’anàlisi i reflexió sobre la pràctica psicomotriu(40%): es faran a classe, de forma individual o en petit grup, i es presentaran de forma individual. Cal aprovar l’examen, lliurar el portafoli amb les activitats i haver assistit al 80% de les pràctiques a la sala de psicomotricitat per a aprovar l’assignatura.

Programa
Tema Subtema
Tema 1: Revisió dels conceptes de psicomotricitat i desenvolupament psicomotriu.
Tema 2: Objectius i principis d’intervenció de la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda.
Tema 3: Estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu.
Tema 4: L’avaluació i l’observació en psicomotricitat.
Tema 5: Intervenció psicomotriu en processos d’ajuda.
Tema 6: Intervenció psicomotriu en edats no escolars.

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Actas II Congreso Estatal de psicomotricidad (2003). Movimiento, emoción y pensamiento. Madrid: Indivisa.

Arnaiz, P.; Rabadán, M., Vives, I. (2001) La psicomotricidad en la escuela. Una práctica preventiva y educativa. Málaga: Aljibe.

Aucouturier, B. (1985) La práctica psicomotriz. Reeducación y terapia.. Madird: Científico- Médica.

Aucouturier, B. (2004) Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Barcelona: Graó.

Aucouturier, B. Y Mendel, G. (2004) ¿Por qué los niños se mueven tanto? Barcelona: Graó.

Lapierre, A. (1997) Psiconálisis y  análisis corporal de la relación. Bilbao: Desclée de Brower.

Lapierre. A. y Aucouturier, B. (1977) Simbología del movimiento. Barcelona: Científico- Médica.

Lapierre. A. y Aucouturier, B. (1980) El cuerpo y el inconsciente en educación y terapia. Barcelona: Científico- Médica.

Llorca, M. (Coord.) (2002) La práctica psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento. Málaga: Aljibe.

Llorca, M. y Sánchez, J. (2003) Psicomotricidad y necesidades educativas especiales. Málaga: Aljibe.

Viscarro, I., Camps, C. (1998) Moure’s per conèixer: Àrea de descoberta d’un mateix. Vídeo didàctic de psicomotricitat. Universitat Rovira i Virgili. Hermex Ibérica.

Revistes de psicomotricitat:

PSICOMOTRICIDAD. Revista de estudios y experiencias. Madrid: Citap.

ENTRELÍNEAS. Revista especializada en psicomotricidad. Barcelona.

CUADERNOS DE PSICOMOTRICIDAD. Bergara: UNED.

REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD. (format electrònic. Cal entrar a Biblioteca URV i consultar revistes electròniques: e-journals. El codi per a poder consultar els articles és: user: urv1@psi101 i el codi: 285urv).

Complementària