ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA Codi 11161107
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Tercer Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica mariamercedes.chiapella@urv.cat
fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web
Descripció general a)Identificar les diferents àrees de treball de la Psicologia Social Aplicada.
b)Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball.
c)Identificar problemes als diferents camps de la Psicologia Social Aplicada i elaborar estratègies per resoldre’ls mitjançant procediments del mètode científic.
d)Comprendre la aplicació en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral.


Objectius
a)Identificar les diferents àrees de treball de la Psicologia Social Aplicada. b)Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball. c)Identificar problemes als diferents camps de la Psicologia Social Aplicada i elaborar estratègies per resoldre’ls mitjançant procediments del mètode científic. d)Comprendre la aplicació en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral.

RecomanacionsMetodologia docent
classe teòrica, treball pràctic, discussió i debat

Metodologia avaluació
Examen oral o escrit (preferentment) de tipus test, treball pràctic, avaluació continuada. La part teòrica representa el 70% de la nota final i la part pràctica representa el 30%. Per aprovar l'assignatura és requisit indispensable aprovar la part teòrica (5 sobre 10)

Programa
Tema Subtema
1.Acotació de la Psicologia Social Aplicada.
2.Aspectes Històrics de la Psicologia Social Aplicada.
3.Models d’aplicacions psicosocials.
4.Àmbits d’intervenció.
5.Història de la Psicologia Social Aplicada a la Seguretat Vial. 5.1.La Selecció Psicològica dels conductors a Espanya.
6.Psicologia Social Jurídica.

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

1. Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.) (1996). Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.

2. Clemente Díaz, M. (1992). Psicología Social Aplicada. Madrid: Eudema Universidad.

3. Montoro, L., Carbonell, E., Sanmartín, J. y Tortosa, F. (eds.) (1995). Seguridad Vial: del factor humano a las nuevas tecnologías. Madrid: Síntesis Psicología.

4. García, M. (Comp.) (1993). Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos. Madrid: Eudema.

5. Martín Baró, I. (1998). Psicología de la Liberación. Madrid: Trotta.

Complementària