ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura DESENVOLUPAMENT COGNITIU Codi 11161106
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Tercer Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VAREA SANTIAGO, MARIA DOLORES
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
mariadolores.varea@urv.cat
Professors/es
VAREA SANTIAGO, MARIA DOLORES
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web
Descripció general Estudi dels processos i etapes principals de desenvolupament cognitiu


Competències
Codi  
A1 Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
A6 Els processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat.
A16 Identificar i preparar intervencions que siguin adequades per assolir les metes establertes. (Intervenció, mediació i tractament)
A18 Difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca, les revisions teòriques i de productes i serveis generats. (Difusió del coneixement psicològic)
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
B12 Presa de desicions
B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
B17 Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
B23 Que pot adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
B29 Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats diverses.
B30 Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.
B31 Comunicar-se en una llengua estrangera.
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
 Adquirir enfocaments i tradicions teòriques de la psicologia cognitiva. A1
B17
 Conèixer els processos i les etapes principals del desenvolupament cognitiu al llarg del cicle vital. A6
B1
 Aplicar un pensament crític i reflexiu. B3
B14
B17
 Generalitzar els conceptes a altres contextos operacionals. B1
B23
 Aprendre a treballar en equip. B5
 Desenvolupar la capacitat de parlar en públic. B30
C5
 Passar de la teoria a la pràctica educativa i social. A16
A18
B1
 Resoldre els conflictes que sorgeixen als grups de treball. B12
 Resoldre els conflictes que sorgeixen als grups de treball. B12
 Prendre consciència del problemes actuals que ens envolten. B23
C3
 Experimentar la necessitat de sortir al estranger a aprendre l'idioma. B31
C1
C4
 Establir relacions entre teoria i pràctica. B1
 Utilitzar les eines bàsiques en TIC. B29
C2

Continguts
Tema Subtema
BASES TEÒRIQUES GENERALS * ORIENTACIONS ESTUDI FENÒMENS COGNITIUS
ETAPES PRINCIPALS DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU * PERÍODE SENSORIOMOTRIU
* PERIODE PREOPERATORI
* PERIODE DE LES OPERACIONS CONCRETES
*PERIODE DE LES OPERACIONS FORMALS
LA REPRESENTACIÓ MENTAL * LA FUNCIÓ SIMBÓLICA
LA LOGICA DE CLASES *ESTRUCTURES LOGIQUES
EPISTEMOLOGIA DE LES NOCIONS DE CONSERVACIÓ *NOCIONS NUMÈRIQUES ELEMENTALS
ELS SISTEMES DE NUMERACIÓ *GENESIS DE LA REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES QUANTITATS
APRENENTATGE I GENERALITZACIÓ * CONTEXTE OPERACIONAL
* RECONSTRUCCIÓ I CONTEXTE OPERACIONAL
EXPERIENCIES D'APRENENTATGE OPERATORI * APRENENTATGE OPERATORI DE L'ADICIÓ I SUSTRACCIÓ
* APRENENTATGE OPERATORI DE LA MULTIPLICACIÓ I DIVISIÓ ARITMÉTICA
OPERATIVITAT FORMAL I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES * L'APRENENTATGE OPERATORI I LES OPERACIONS FORMALS

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 17 15 32
Esdeveniments científics i/o divulgatius 2 1 3
Debats 4 2 6
Pràctiques externes (de camp/sortides) 15 8 23
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves de Desenvolupament 4 15 19
Proves pràctiques 6 20 26
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. Indagar la motivació dels estudiants i descobrir què esperen assolir de l'assignatura. Conèixer els coneixements previs de l'alumnat en relació als continguts abans d'iniciar l'aprenentatge
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura amb interacció entre teoria i pràctica.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Xerrades i/o aportacions d'esdeveniments científics i/o divulgatius, d'experiències en el camp psico-pedagógic per aprofundir en el coneixement de la matèria
Debats Debats de problemes actuals relacionats amb la temàtica de l'assignatura
Pràctiques externes (de camp/sortides) Aplicació dels continguts teòrics a la realitat psico-pedagògica

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Debats
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Activitats Introductòries
Proves de Desenvolupament
Proves pràctiques
Descripció
Activitats introductories. Pensar, comparar i escriure amb relació a aprenentatges anteriors. Investigació de noticies de actualitat a traves dels mitjans de comunicació.
Sessió magistral
Cerca, lectura i treball de documentació (escrita i audio-visual) a treballar a la classe.


Esdeveniments científics
Escoltar la presentació i/o buscar informació sobre un tema determinat,
en interacció amb la professora.

Debats
Els grups tenen que recollir informació sobre un tema determinat per a discutir a la classe en interacció amb la professora.
Pràctiques externes (de camp sortides)
Establir contactes amb els centres, organitzar tota la experiència per a dur a terme (elaboració del material, recollida de dades, anàlisis de les dades, elaboració del informe) tot en interacció amb la professora.

Proves de Desenvolupament

Desenvolupar proves convencionals per conèixer el nivell de maduresa dels continguts impartits. Prèviament el estudiant planteja dubtes a la professora que li sorgeixen en el seu procés de construcció del coneixement.

Proves pràctiques

Seguiment del treball de camp mitjançant tutories

Elaborar una memòria/informe del tema/s investigats, en interacció amb la professora.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral
S'avalua la participació de l'alumnat.
20%
Esdeveniments científics i/o divulgatius Resums de les aportacions 5%
Proves de Desenvolupament Proves que inclouen preguntes directes sobre
Un aspect concret.L'alumne ha de respodre de
Manera directa mitjançant els coneixements que té sobre la materia.
50%
Proves pràctiques Elaboració de una memoria 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Inhelder, B.-Piaget, J., De la lógica del niño a la lógica del adolescente, 1971, B.A. Paidós, 1971
Piaget, J., El mecanismo del desarrollo mental, 1976, Madrid: Ed. Nacional
Piaget, J., Génesis de las estructuras lógicas y elementales, 1967, Buenos Aires: Guadalupe, 1967
Piaget, J., La génesis del número en el niño, 1967, B.A. Guadalupe, 1967
Complementària Moreno, M.-Sastre,G., Aprendizaje y desarrollo intelectual, 1980, BCN: Gedisa
Sastre, G.-Moreno, M., Descubrimiento y construcción de conocimientos, 1980, BCN: Gedisa
DelVal, J., El desarrollo humano, 1999, Madrid: Siglo XXI
López Puig, A., Fracaso escolar en el aprendizaje de las matemáticas. Un enfoque constructivista, 1996, Cádiz: SPUC
Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DESENVOLUPAMENT DE L'ADULT I DE LA VELLESA/11161011

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA/11162252

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
COGNICIÓ I CONFLICTES INTERPERSONALS/11161204