ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA EXPERIMENTAL Codi 11161105
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
9 6 3 Obligatòria Tercer Anual
Idioma
Prerequisits PSICOESTADÍSTICA
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica andreu.vigil@urv.cat
Professors/es
VIGIL COLET, ANDRÉS
Web
Descripció general Es pretén abordar la Psicologia Experimental com l'estudi de la metodologia científica en general i dels mètodes d'experimentació en particular, així com la seva aplicació en els diferents àmbits d'investigació en Psicologia. Des d'aquesta perspectiva, en aquesta assignatura es proposa assolir tres objectius principals:- Una comprensió de la filosofia de la ciència, i en especial del concepte de mètode científic i la seva aplicació.

- Dominar els aspectes metodològics i estadístics de la Psicologia Experimental.Objectius
Es pretén abordar la Psicologia Experimental com l'estudi de la metodologia científica en general i dels mètodes d'experimentació en particular, així com la seva aplicació en els diferents àmbits d'investigació en Psicologia. Des d'aquesta perspectiva, en aquesta assignatura es proposa assolir tres objectius principals: - Una comprensió de la filosofia de la ciència, i en especial del concepte de mètode científic i la seva aplicació. - Dominar els aspectes metodològics i estadístics de la Psicologia Experimental.

RecomanacionsMetodologia docent
classe teòrica i treball de laboratori

Metodologia avaluació
Examen escrit (80% de la nota) presentació informe científic de les pràctiques (20% de la nota).

Programa
Tema Subtema
I. FONAMENTS METODOLÒGICS BÀSICS 1.1.Introducció al mètode en Psicologia

1.2.Aspectes generals del mètode experimental

1.3. El control experimental.

II. INTRODUCCIO ALS DISSENYS EXPERIMENTALS. 2.1.El problema de la validessa en els dissenys experimentals

2.2.Dissenys experimentals: perspectiva fisheriana.

2.3.Alternatives el disseny experimental clàssic.

III. DISSENY EXPERIMENTAL FISHERIA. 3.1.Dissenys fonamentats en l'aleatorització.

3.2.Dissenys de blocs.

3.3.Dissenys factorials.

3.4.Anàlisi de la covariança.

IV. DISSENY MULTIVARIANT. 4.1.Introducció als dissenys multivariants.

4.2.Disseny multivariant de 2 grups al atzar.

4.3. .Disseny multivariant de k grups al atzar.

V. DISSENYS DE MESURES REPETIDES. 4.1.Introducció als dissenys de mesures repetides.

4.2.El model clàssic de mesures repetides..

4.3.Disseny simple de mesures repetides.

4.4.Dissenys factorials i mixtes de mesures repetides.

4.5.L'aproximació multivariant als dissenys de mesures repetides.


Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Arnau, J. (1986) Diseños experimentales en Psicología y Educación. Vols. I y II. Trillas. Méjico.

Balluerka, N., y Vergara, A.I. (2002) Diseños de investigación experimental en Psicología. Madrid. Prentice Hall.

Kuehl, R.O. (2001) Diseño de experimentos. México. Thompson.

Pascual, J; Frías, D; y Garcia, F. (1995) El diseño y la investigación experimental en Psicología. Valencia. Cristobal Serrano.

Pascual, J; Frías, D; y García, F. (1996) Manual de Psicologia Experimental. Barcelona. Ariel.

 

Material de suport docent: http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual.

Complementària