ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Codi 11161006
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA DEL PILAR
Web
Descripció general L’assignatura ‘Motivació i Emoció’ tracta de dos processos psicològics bàsics d’importància cabdal per la supervivència dels organismes. La motivació és el procés que ens porta a intentar aconseguir allò que és agradable i a fugir del que és desagradable. Per la seva banda, l’emoció fa referència a la reacció afectiva que experimentem davant d’estímuls que són importants per nosaltres.


Competències
Codi  
A3 Les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques
A11 Els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, i la interpretació dels resultats.
A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
B17 Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
B18 Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
B24 Que pot interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-hi segons la naturalesa del fet que es tracti.
B28 Gestionar la seva formació professional i personal al llarg de la vida.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Aprofundir en l'estudi de la motivació i l'emoció com a processos psicològics bàsics A3
Conèixer els components essencials de la motivació i l'emoció i les variables que les afecten A3
Exercitar-se en la forma de treballar i investigar en l'àmbit de la motivació i emoció A11
B1
B3
B14
C2
Desenvolupar una actitud crítica respecte les propostes teòriques realitzades en l'àmbit de la motivació i emoció A3
B3
B14
B24
Conèixer els principals motius i les principals emocions humanes que s'han descrit A3
Integrar els coneixements obtinguts en els diferents temes i amb matèria d'altres assignatures A3
B1
B3
B18
B24
Veure algunes de les aplicacions que té l'estudi de la motivació i l'emoció A3
A13
Llegir de forma crítica la bibliografia existent sobre la motivació i l'emoció B1
B3
B14
B17
B18
B24
B28
C2
Prendre conciència de la importància de la utilització del mètode científic en l'estudi dels processos psicològics bàsics B14

Continguts
Tema Subtema
Tema 1- Introducció a l’estudi de la motivació i l’emoció 1) La motivació i l'emoció com processos psicològics bàsics
2) Introducció al concepte de motivació i emoció
3) Orientacions teòriques en l'estudi de la motivació i l'emoció
Tema 2- La motivació: aspectes introductoris 1) Concepte de motivació
2) Funció de la motivació
3) El procés motivacional
4) Orientacions teòriques en l'estudi de la motivació
5) Mesura de la motivació
Tema 3- L'orientació conductual en l'estudi de la motivació 1) Característiques de l'orientació
2) Conductisme: paper del condicionament clàssic i instrumental en l'adquisició de motivacions
3) Neoconductisme: els models de l'impuls i l'incentiu
4) La motivació d'incentiu
Tema 4- L'orientació biològica en l'estudi de la motivació 1) Característiques de l'orientació
2) Bases fisiològiques de la motivació
3) Els motius primaris
Tema 5- L'orientació cognitiva-social en l'estudi de la motivació 1) Característiques de l'orientació
2) La disonància cognitiva
3) Les expectatives
4) Teoria de l'Expectativa x Valor
5) Les atribucions causals
6) Les necessitats humanes
7) Les metes
8) La motivació intrínseca
9) Els motius secundaris
Tema 6-L'emoció: aspectes introductoris 1) Concepte d'emoció
2) Tipus d'emocions
3) El procés emocional
4) Components de les emocions
5) Funcions de les emocions
6) Mesura de les emocions
Tema 7- Orientacions teòriques en l'estudi de les emocions 1) Orientació evolucionista
2) Orientació conductual
3) Orientació cognitiva
4) Orientació biològica
Tema 8- Classificació de les emocions i efectes de les emocions 1) Classificació de les emocions
2) Efecte de les emocions sobre la salut i el benestar de les persones

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 40 70 110
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 11 0 11
Resolució de problemes, exercicis 4 17 21
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves objectives de tipus test 3 0 3
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió de les classes teòriques i pràctiques es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura. Donat que part del contingut d'aquesta assignatura és experimental, de vegades l'exposició consistirà en la descripció d'experiments, dels quals els alumnes hauran d'identificar les variables implicades i interpretar-ne els resultats.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Part de les sessions pràctiques consistiran 1) en la reproducció d'experiments realitzats en l'àmbit de la investigació sobre motivació i emoció, 2) en la realització d'exercicis per treballar conceptes teòrics i 3) en l'administració de tests per avaluar diferents fenòmens descrits a les sessions teòriques
Resolució de problemes, exercicis Una altra part de les sessions pràctiques es dedicarà a comentar preguntes sobre una sèrie de lectures que els alumnes hauran llegit pel seu compte.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis
Descripció
La professora, durant les hores d'atenció a l'alumnat, atendrà els dubtes de l'assignatura, especialment els relacionats amb les preguntes de les lectures que els estudiants han de llegir.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves objectives de tipus test Quan finalitzi l'assignatura es realitzaran dues proves objectives tipus test.
En una d'aquestes proves s'avaluaran tots els continguts tractats durant les sessions magistrals. La prova constarà de 45 preguntes amb 3 alternatives de resposta cadascuna. La nota obtinguda en aquesta prova suposarà un 70% de la qualificació final de l'assignatura.
A l'altra prova s'avaluaran tots els continguts tractats durant les sessions pràctiques de l'assignatura així com els continguts de les lectures que els alumnes han treballat. Aquesta prova constarà de 25 preguntes, amb 3 alternatives de resposta cadascuna. La nota obtinguda en aquesta prova suposarà un 30% de la qualificació final de l'assignatura.

La fòrmula de correcció de les dues proves serà:
encerts-(errades/2)

100%
Altres Els alumnes podran veure incrementada la seva nota en un 0.5. Podran obtenir aquest 0.5 addicional els estudiants que hagin assistit a un 80% de les sessions pràctiques i que hagin entregat les respostes a les preguntes sobre les lectures teòriques de l'assignatura. Aquest 0.5 se sumarà a la qualificació de l'examen teòric o pràctic, en funció de com es beneficie més a l'alumne
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica LeDoux, J., El cerebro emocional, 1999, Barcelona: Planeta
Fernández-Abascal, E.G., Jiménez, M.P. y Martín, M.D., Emoción y motivación: la adaptación humana, 2003, Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces
Aguado, L., Emoción, afecto y motivación: un enfoque de procesos, 2005, Madrid: Alianza Editorial
Goleman, D.A., Inteligencia emocional, 2001, Barcelona: kairós
De Catanzaro, D.A., Motivación y emoción, 2001, México: Prentice Hall
Reeve, J.M., Motivación y emoción, 2003, Madrid: McGraw-Hill
Petri, H.L. y Govern, H.L., Motivación: teoría, investigación y aplicaciones, 2006, Madrid: Thomson
Palmero, F., Fernández-Abascal, E.G., Martínez, F. y Chóliz, M., Psicología de la motivación y la emoción, 2002, Madrid: McGraw-Hill
Complementària Eich, E., Kihlstrom, J.F., Bower, G.H., Forgas, J.P. y Niedenthal, P.M., Cognición y emoción, 2003, Bilbao: Desclée de Brouwer
Damasio, A., El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano, 1996, Barcelona: Crítica
Palmero, F. y Fernández-Abascal, E.G., Emociones y adaptación, 1998, Barcelona: Ariel
Fernández-Abascal, E.G. y Palmero, F., Emociones y salud, 1999, Barcelona: Ariel
Cohan, R., Estados de ánimo, 2000, Barcelona: Paidós
Pintrich, P.R. y Schunk, D.H., Motivación y aprendizaje, 2004, Madrid: Prentice Hall
Huertas, J.A., Motivación: querer aprender, 1997, Madrid: AIQUE
Lazarus, R.S., Pasión y razón: la comprensión de nuestras emociones, 2000, Barcelona: Paidós
Ekman, P., ¿Qué dice este gesto? Descubre las emociones ocultas tras las expresiones faciales, 2005, Madrid

 

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA FISIOLÒGICA/11161009
APRENENTATGE I CONDICIONAMENT/11161101
EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÉS/11161225


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA/11161002