ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura DESENVOLUPAMENT MORAL Codi 11141209
Ensenyament
Mestre Especialitat en Llengua Estrangera (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
CONDE DELGADO DE MOLINA, CARMEN
Adreça electrònica carmen.conde@urv.cat
Professors/es
CONDE DELGADO DE MOLINA, CARMEN
Web


Objectius
Conèixer el procés de desenvolupament moral dels infants d'educació infantil i primària i treure'n criteris d'intervenció per a la pràctica docent. Conèixer, aplicar i contrastar estratègies pel desenvolupament moral en el marc escolar Planificar activitats i elaborar materials per afavorir la construcció de principis i valors morals, el desenvolupament del judici moral i la formació d'hàbits de conducta moral Valorar la importancia de la formació moal dels nens i nenes d'educació infantil i primària i participar de forma activa en el seu desenvolupament (reconéixer-se con agent promotor del desenvolupament moral)

RecomanacionsMetodologia docent
- Sessió Magistral - Resolució de problemes i exercicis a l'aula ordinaria - Treballs - Presentacions / exposicions -Debats

Metodologia avaluació
Avaluació continuada de totes les activitats fetes a la classe (dossier d'activitats) Treball en grup Comentari d'un dels llibres recomanats.

Programa
Tema Subtema
Introducció Ètica i Moral. Els components de la personalitat moral. Desenvolupament Moral. Educació Moral.
Desenvolupament Moral El desenvolupament moral com a contingut del desenvolupament sociafectiu. Eixos del desenvolupament moral. Concepcions psicològiques del desenvolupament moral. El procés de desenvolupamenmt moral durant les etapes d'educació infantil i primària.
Educació Moral L'educació moral durant l'etapa d'educació infantil i primària. Criteris per afavorir la construccíó significativa dels valors durant aquestes etapes. Estrategies, materials i activitats per l'educació moral

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica , , ,
, , ,
Carreras y otros, Como educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas, Narcea, 1996
López y otros, Desarrollo afectivo y social, Pirámide, 1999
Díaz-Aguado y Medrano, Educación y razonamiento moral, Mensajero, 1994
Traqvé, C., El niño y sus valores., Desclée de Brouwer, 2002
Puig Rovira y Martín García, La educación moral en la escuela. Teoría y práctica., Edebé., 1996
Buxxarrais, Mª Rosa, La formación del profesorado en educación en valores, Desclée de Brouwer, 1997
Delval i Enesco, Moral, desarrollo i educación, Alauda-Anaya, 1998
Alvarez i otros, Valores y temas transversales en el currículum., Graó, 2000
Complementària