ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS Codi 11141208
Ensenyament
Mestre Especialitat en Llengua Estrangera (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general Valorar la importància en el context actual de l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, entesa com a resultat de la interacció constant entre la persona i les característiques i les condicions del seu entorn.


Objectius
Valorar la importància en el context actual de l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, entesa com a resultat de la interacció constant entre la persona i les característiques i les condicions del seu entorn.

RecomanacionsMetodologia docent
La dinàmica de les sessions de classe s'adequarà a la variabilitat temàtica de l'assignatura. La metodologia es basarà en un enfocament pràctic i interactiu, recollint les aportacions dels alumnes i les alumnes, els quals hauran de dedicar un temps setmanal a aquesta optativa. Per cada una de les unitats hi ha programades: - Teoria: Apunts bàsics - Pràctica: Resoldre activitats, recerca, preparació prèvia de lectures, anàlisi de casos, exercicis en grups, etc. És un objectiu de l'assignatura que l'alumnat gaudeixi d'una visió àmplia del coneixement d'aquesta optativa que li permeti innovar i resoldre qüestions utilitzant diversos recursos, entre els quals, destacarem l'ús de les noves tecnologies. Una part de les sessions es realitzarà virtualment, emprant la plataforma moodle

Metodologia avaluació
Els alumnes i les alumnes hauran de demostrar de forma objectiva i continuada que van assolint els objectius i que dominen els continguts corresponents. Els procediments utilitzats en l'avaluació continuada que permeten als alumnes superar òptimament l'assignatura seran variats: - Portafoli personal de l'alumne i preparació d'activitats i participació en el curs (70%) superació de proves escrites (30%)

Programa
Tema Subtema
MÒDUL 1. Característiques individuals i aprenentatge escolar 1. L’explicació psicològica de la diversitat humana. En quins aspectes poden ser diferents els alumnes?

2. Elements o aspectes bàsics del concepte “d’atenció a la diversitat”
MÒDUL 2. Resposta educativa a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat 1. Plantejament generals utilitzats per al tractament educatiu de les diferències individuals dels alumnes.

2. Dimensions rellevants dels diversos enfocaments de resposta educativa a la diversitat. Models d’intervenció.

3. El nou plantejament de les necessitats educatives especials en el context de l’atenció a la diversitat.
MÒDUL 3. L’adaptació de l’ensenyament a la diversitat de les característiques dels alumnes 1. Estratègies educatives de resposta a les diferències individuals
1.1 .Projecte educatiu de centre: El treball conjunt de l’equip docent i els especialistes del centre
1.2. Mesures organitzatives ordinàries d’atenció a la diversitat
1.3. Desplegament del currículum i possibilitats d’adaptació
Mesures curriculars ordinàries d’atenció a la diversitat
Adaptacions i modificacions del currículum.
1.4. Metodologies de treball
1.5. Serveis i Programes Educatius del Departament d'Ensenyament

2. La participació de les famílies: Comunitats d'Aprenentatge

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

ÁLDAMIZECHEVARRÍA,M.;ALSINET,J.;BASSEDAS,E.;GINÉ,N.;MASALLES,J.;MASIP,M.;MUÑOZ,E.;NOTÓ,C.; ORTEGA,A.;RIBERA,M.;RIGOL,A.(2003) : Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat. Barcelona, Graó. Biblioteca de guix.

 

COLL, C. (2004) Les comunitats d’aprenentage i el futur de l’Educació: El punt de vista del Forum Universal de les Cultures. Fórum Universal de les Cultures – Barcelona 2004.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA (2005) Pla per la llengua i la cohesió social.

 

 MIRAS, M.; ONRUBIA,J. (1998) “La diversitat dels alumnes. Aspectes emocionals i relacionals” (Primera part). Suplement de Perspectiva Escolar. Perspectiva i Diversitat 1. maig 1998

 

MONEREO,C.; SOLÉ,I. (1996) El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid, Alianza Psicología.

 

PUIGDELLÍVOL.I. (2003) La educación especial en la escuela integrada. Una persepctiva desde la diversidad. Barcelona, Graó.

Complementària