ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L´APRENENTATGE DE LA LECTO-ESCRIPTURA Codi 11091022
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Tercer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VALLS GIMÉNEZ, ENRIC
Adreça electrònica enric.valls@urv.cat
Professors/es
VALLS GIMÉNEZ, ENRIC
Web http://moodle.urv.net
Descripció general En continuïtat amb l'assignatura Alteracions de l'aprenentatge de la llengua escrita, en aquesta s'aprofundeix en el coneixement i la pràctica escolar davant les dificultats d'aprenentatge de l'escriptura. Es revisen els corresponents models explicatius i es focalitza l'interés en els processos d'adquisició dels sistema alfabètic , de les altres propietats del sistema i de la composició de textos.


Competències
Codi  
A1 Conèixer i comprendre la complexitat dels processos educatius, en general (finalitat i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l'escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el paper del docent.
A2 Dissenyar i desenvolupar projectes educatius i unitats de programació que permetin adaptar el currículum al context sociocultural.
A3 Conèixer els fonaments lingüístics, psicolingüístics, sociolingüístics de les llengües i ser capaç d’avaluar el seu desenvolupament.
A4 Reflexionar sobre l’estructura, nivells, propietats i funcions de la llengua.
A34 Conèixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres i estrangeres.
A36 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
A38 Conèixer la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'una resposta educativa de qualitat per a l'alumnat amb NEE.
A41 Conèixer els nivells de competència personal dels alumnes i la seva avaluació en aquells àmbits del seu desenvolupament psicosocial que poden estar a l'origen de les seves necessitats especials.
A49 Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure un aprenentatge significatiu.
A51 Ser capaç de dissenyar i desenvolupar activitats d’avaluació dels coneixements i habilitats dels alumnes.
A57 Assumir la necessitat del desenvolupament professional continuat, mitjançant l’avaluació de la pròpia pràctica.
A58 Comprometre's en potenciar el rendiment acadèmic dels alumnes i el seu progrés escolar en el marc d'una educació integral.
A61 Realitzar activitats educatives de suport als alumnes en el marc d'una educació inclusiva.
A71 Preparar, seleccionar o construir materials didàctics i utilitzar-los en els marcs específics de les diferents disciplines
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Identificar i analitzar des de models explicatius actualitzats els processos de naturalesa psicològica implicats en els aprenentatges de la llengua escrita i els obstacles que poden aparèixer durant el seu desenvolupament A1
A3
A4
A34
A41
Fer-se hàbils en la planificació i disseny de propostes d’intervenció docent per a la prevenció, el diagnòstic i la rehabilitació dels problemes associats a l’aprenentatge de l’escriptura A2
A38
A49
A51
A61
A71
B2
C5
Construir de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a mestres especialistes en la interpretació dels èxits i fracassos en l’aprenentatge de l’escriptura i en la facilitació mitjançant recursos adients d’aquest procés d’aprenentatge A36
A57
A58

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I: L’escriptura com a objecte d’aprenentatge i ensenyança escolar

1. Pràctiques educatives escolars pel que fa a l’aprenentatge i ensenyança de l’escriptura i la lectura i pel que fa a la intervenció davant les dificultats d’aprenentatge.
2. Models explicatius de l’aprenentatge de la llengua escrita
3. Explicació constructivista de l’aprenentatge de l’escriptura
MÒDUL II: Dificultats d’aprenentatge en l’escriptura de paraules
1. Dificultats en l’aprenentatge de les propietats fonogràfiques i ortogràfiques del sistema d’escriptura
2. Dificultats associades a l’aprenentatge del sistema d’escriptura a mà. L’escriptura electrònica
MÒDUL III: Dificultats d’aprenentatge en la composició de textos 1. Models de composició de textos
2. Els processos cognitius i metacognitius implicats en la producció de textos i les dificultats associades a la seva activació.
3. Pràctiques educatives escolars per millorar els processos de composició de textos

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 6 3 9
Treballs 0 30 30
Presentacions / exposicions 2 2 4
Debats 3 0 3
Sessió Magistral 22 22 44
Fòrums de discussió 2 1 3
Estudis previs 3 6 9
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves objectives de preguntes curtes 1 1 2
Proves pràctiques 2 2 4
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i dels mòduls corresponents.
Activació de coneixements previs i de disposició a l'aprenentatge
Orientacions sobre el treball corresponent a cada mòdul i sobre les estratègies organitzatives i metodològiques a tenir en compte
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El treball de cada mòdul s'exemplifica, també, a l'aula mitjançant la realització d'exercicis en grup, en temps breu.
Treballs La realització de les diverses activitats associades al desenvolupament de cada mòdul es constitueix com a factor fonamental per al correcte seguiment de l'avaluació continuada de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Els estudiants, en equip presenten a la classe els productes elaborats (diapositives, esquemes, estudis particulars, resums...) sobre alguna de les temàtiques proposades en els mòduls de l'assignatura
Debats Discussió a l'aula sobre temes relacionats amb els continguts dels mòduls, per arribar a acords o conclusions
Sessió Magistral La presentació dels temes dels mòduls amb els corresponents powers points o altres recursos i el treball conjunt de professors i estudiants per afavorir l’aprenentatge dels continguts
Fòrums de discussió Debat virtual amb durada variable, corresponent a alguna temàtica específica d'algun mòdul del programa de continguts
Estudis previs La lectura dels textos i materials seleccionats com a obligatoris es constitueix en un dels requeriments fonamentals per assegurar els aprenentatges

Atenció personalitzada
 
Treballs
Atenció personalitzada
Proves pràctiques
Descripció
El treball de l'estudiant serà acompanyat mitjançant activitats de tutoria individual. El treball que els estudiants realitzin en equip tindran, igualment, la corresponent tutoria de grup. A banda, el professor posarà a disposició dels estudiants les seves hores de dedicació reglamentàries.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Els estudiants recolliran els treballs i activitats sol.licitats en la carpeta individual o de grup corresponent a cada mòdul. Le valoracions s'incorporen al procés d'avaluació continuada.
En la Guia de cada mòdul es concreten les orientacions per a la realització dels treballs i els criteris d'avaluació a emprar.
40% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Presentacions / exposicions Es presenten al gran grup els produces elaborats a propòsit de les activitats proposades. La valoració s'incorpora a l'avaluació continuada. 10% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Sessió Magistral Incorporada a l'avaluació continuada. En la Guia de cada mòdul es concreten les situacions i activitats d'avaluació adients. Comporta l'assistència a les sessions considerades com a obligatòries
Atenció personalitzada Incorporada a l'avaluació continuada. Inclou les activitats de tutoria individual i de grup 10% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Proves objectives de preguntes curtes Respostes personals a preguntes sobre article, text, document, treball a classe. Els resultats s'incorporen al procés d'avaluació continuada de cada estudiant. 30% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Proves pràctiques Es tracta de proves d'aprenentatge referides a situacions relacionades amb la pràctica. Els resultats s'incorporen al procés d'avaluació continuada de cada estudiant. 10% (Pot variar en funció de cada mòdul)
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Els estudiants que, per les raons que sigui, no segueixin el sistema d'avaluació continuada proposat seran examinats al final del quadrimestre de tots els continguts de l'assignatura, estudiats a partir de les fonts d'informació que s'assenyalen en les guies de treball corresponents a cada un dels tres mòduls de l'assignatura. Hauran de presentar, també, les activitats pràctiques que s'assenyalin.

Fonts d'informació

Bàsica

 

(Els assenyalats amb * són textos d'estudi obligatoris per als qui no segueixen el sistema d’avaluació continuada)

 

 

* BONALS, J.(1994): Assessorar l’aprenentatge de l’escriptura. Consell Comarcal del Berguedà-P.P.U. Barcelona

CAMPS, A i altres (1989): L’ensenyament de l’ortografia. Barcelona: Editorial Graó

CASSANY, D. (1993): Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit. Barcelona: Graó

CATALÀ, G. I alt. (1996): Avaluació de la comprensió lectora. Proves ACL.  Barcelona: Editorial Graó

COMES, G. (1999):Intervenció educativa en les dificultats ortogràfiques. Tarragona: ICE URV

* CUETOS F. (1991): Psicología de la escritura. (Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de escritura). Madrid: Edit. Escuela Española

* DEFIOR, S. (1996): Las dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo. Lectura, Escritura, Matemáticas.Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe

DIEZ, A. (coord.) (1998): L’aprenentatge de la lectoescritura des d’una perspectiva constructivista I i II. Barcelona: Graó

FONS, M. (1999). Llegir i escriure per viure. Barcelona: La Galera

* GARCIA, J-N., MARBAN, J. (2002) Instrucción estratègica en la composición escrita. Barcelona: Ariel

JOLIBERT, J. (1992): Formar infants productors de textos. Barcelona: Graó

MANSO, A.J., DEL CAMPO, E., REJAS, P. (1996): Dificultades de aprendizaje (Escritura, ortografia y cálculo). Madrid: Edit. Centro de estudios Ramon Areces  S.A.

* MARUNY, Ll. i altres (1998): Escribir y leer. Centro de Publicaciones del MEC i Edelvives

Perspectiva Escolar  nº 239 (1999): Monogràfic. Aprendre de llegir i escriure: un procés de recerca de sentit.

ROCA, N. i alt. (1994): Escriptura i necessitats educatives especials. Barcelona: ICE UAB (En castellà: Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje)

SALVADOR, F. (1997): Dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita. Una perspectiva didáctica. Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe

SALVADOR F. (2000): Como prevenir las dificultades en la expresión escrita. Archidona: Ediciones Aljibe

* TEBEROSKY, A. (2001). Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure. Barcelona: Vicens Vives

TEBEROSKY, A. (1995): Más allá de la alfabetización. Madrid: Santillana

TEBEROSKY, A., SOLER, M. (comp.) (2003)  Contextos de alfabetización inicial. Barcelona: ICE- Horsori

TOLCHINSHY,L., SIMÓ,R. (2001): Escribir y leer a través del curriculum. Barcelona:ICE-Horsori

Complementària

Es presentarà en les guies de treball corresponents a cada mòdul

Recomanacions